ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

pismo poświęcone teorii
i interpretacji
nazw własnych

redakcja bieżący numer archiwum dla autorów recenzenci

Informacja dla autorów

Serdecznie zapraszamy do publikowania na naszych łamach artykułów i recenzji z zakresu szeroko rozumianej tematyki onomastycznej.


Procedury recenzowania

Czasopismo „Onomastica” przestrzega zasady podwójnej anonimowości w postępowaniu recenzyjnym (double-blind review process) i stosuje procedury przeciwdziałania nierzetelności naukowej (zapory ghostwriting, guest autorship).

Wszystkie artykuły i rozprawy przesłane do publikacji w czasopiśmie „Onomastica” są recenzowane. Podczas recenzowania stosuje się zalecenia zawarte w Załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. „Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych”. Recenzje mają formę pisemną, a formularz oceny zamieszczony jest na stronie internetowej (w zakładce recenzenci). Lista recenzentów artykułów jest publikowana w każdym numerze czasopisma a także zamieszczona na stronie internetowej (zakładka recenzenci). :

 1. Artykuły i rozprawy przesłane redakcji czasopisma „Onomastica” podlegają wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego oraz redaktora tematycznego, mogą być również konsultowane z członkami Rady Naukowej.
 2. Teksty spełniające kryteria merytoryczne i formalne zostają przekazane do oceny dwóm niezależnym recenzentom spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
 4. Autor jest informowany przez redakcję o wyniku postępowania recenzyjnego, otrzymuje kopię recenzji i jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag recenzentów we wskazanym terminie.


Zasady publikacji

 1. Autor jest zobowiązany do podania (np. w formie podziękowań) informacji o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania artykułu, a nie występują jako autorzy, a także (w formie przypisu) o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak granty, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub innych instytucji. W wypadku prac zbiorowych należy podać wszystkich współautorów artykułu, z ich afiliacją oraz informacje o wkładzie poszczególnych osób w powstanie artykułu (w formie przypisu). Odpowiedzialność za zgodne z prawdą podanie informacji, o których mowa powyżej, spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.
 2. Autorzy artykułów przyjętych do druku zobowiązani są również do wypełnienia i przesłania podpisanej umowy wydawniczej o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wydawcę (plik do pobrania).
 3. Każdy autor otrzymuje jeden egzemplarz tomu, w którym zamieścił swój artykuł.

Wskazówki redakcyjne

 1. Uprzejmie prosimy Autorów o przysyłanie do redakcji tekstów w wersji elektronicznej w formacie .DOC, .DOCX lub .RTF na adres e-mailowy: onomastica@ijp.pan.pl lub pocztą tradycyjną na adres redakcji.
 2. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, tj. 40 tys. znaków z odstępami i przypisami, nie powinna być też mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków z odstępami i przypisami). Tekst winien być pisany czcionką 12-punktową, z zachowaniem 1,5-wierszowej interlinii oraz standardowych ustawień marginesów w programie MS Word. Tytuł artykułu winien być poprzedzony imieniem, nazwiskiem, afiliacją i kontaktowym adresem e-mailowym autora. Tytuł główny tekstu (jasno określający zakres badań) prosimy wyróżniać wersalikami pogrubionymi, natomiast tytuły podrozdziałów pogrubionym pismem tekstowym. Numerację podtytułów wprowadzamy jedynie wówczas, gdy ich hierarchia jest co najmniej dwustopniowa. Do tekstów zawierających znaki specjalne (np. gwarowe) należy dołączyć plik z wykorzystanymi fontami oraz wydruk komputerowy względnie plik PDF z uwidocznionymi znakami. Wszystkie materiały ilustracyjne, takie jak fotografie, mapy, wykresy itd. należy dostarczać w oddzielnych plikach, w formatach TIFF, PCX, BMP, JPG lub EPS, CDR, XLS. Ilustracje dostarczone w formacie PDF lub wkopiowane do artykułu w programie Word nie będą publikowane.
 3. Teksty powinny się charakteryzować spójnością i przejrzystością kompozycyjną.
 4. Mogą być pisane w języku polskim, innych językach słowiańskich i wszystkich językach kongresowych.
 5. Do artykułów i rozpraw należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (w wypadku tekstów obcojęzycznych w języku polskim), zawierające 200–250 wyrazów, a także słowa tematyczne w języku oryginału i angielskim (maksymalnie pięć). Streszczenie powinno być zwięzłe, kompletne i autonomiczne (gdyż umieszczane będzie w różnych bazach danych). Powinno zawierać główne tezy artykułu, prezentować cel, problem, metody badawcze, wyniki badań, wnioski (wraz z ewentualnym wpływem na dalsze badania) i zachęcać do przeczytania całego artykułu.
 6. Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię zawierającą wszystkie pozycje cytowane w tekście głównym i w przypisach, a także wykaz źródeł i skrótów językowych używanych przez Autora.
 7. Prosimy o oznaczanie cytatów oraz powołań bibliograficznych w tekście według standardów APA (szczegółowo zob.: tutaj).

  Przykłady:
  1. Powołania w tekście głównym:

   W monografii A. Markowskiego (2012, s. 22) pojawia się znamienne stwierdzenie.

   Na równobrzmiące antroponimy patrzy się przez pryzmat nosicieli (Cieślikowa, 1990, s. 6–7).
  2. Dosłowne przytoczenie cytatu:

   „Mechanizm słowotwórczy jest silniejszy w sferze nazwisk niż wyrazów pospolitych” (Skowronek, 2001, s. 177).
  3. W bibliografii stosujemy odpowiednio następujące zapisy:

   - książka:
   Cieślikowa, A. (1990). Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

   - praca zbiorowa:
   Rzetelska-Feleszko, E. (red.). (1998). Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

   - publikacja wielotomowa:
   Rymut, K. (red.). (2001). Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany. T. IV: J–Kn. Wydawnictwo Naukowe DWN: Kraków.

   - artykuł w czasopiśmie:
   Myszka, A. (2014). Struktura wyrazu jako wskaźnik proprialności w toponimii (na przykładzie zapisów z osiemnastowiecznych ksiąg miejskich Rzeszowa). Onomastica 14, s. 151–166.

   - artykuł w pracy zbiorowej:
   Kaleta, Z. (1998). Teoria nazw własnych. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.). Polskie nazwy własne. Encyklopedia (s. 15–36). Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
 8. Prosimy o przestrzeganie zasad redakcyjnych przyjętych w czasopiśmie, m.in.: wyróżnianie kursywą tylko wyrazów (lub ich cząstek) będących przedmiotem analizy, ujmowanie w cudzysłów tytułów książek, czasopism itd. występujących w tekście głównym (w przypisach i bibliografii wyróżników nie wprowadzamy), wyróżnianie znaczenia wyrazów cudzysłowem definicyjnym (tzw. łapki - ‛ ’). Zapisy bibliograficzne pochodzące z alfabetów cyrylickich prosimy podawać w transliteracji według PN-ISO 9-2000 (zasady dostępne na stronie pwn).
 9. Należy posługiwać się skrótami bibliograficznymi powszechnie przyjętymi w wydawnictwach z dziedziny onomastyki, a więc: SL (słownik Lindego), SGPKar (Słownik gwar polskich J. Karłowicza), SGP PAN (Słownik gwar polskich PAN), SJPDor (Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego), SJPSzym (Słownik gwar polskich pod red. M. Szymczaka), SStp (Słownik staropolski), SpXVI (Słownik polszczyzny XVI wieku), SW (tzw. słownik warszawski), SWil (tzw. słownik wileński), NMPol (nazwy miejscowe Polski), SSNO (Słownik staropolskich nazw osobowych), SEMot (Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych), AntrPol (Antroponimia Polski od XVI do XVIII wieku), JPol (Język Polski), PorJęz (Poradnik Językowy), BiulPTJ (Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego), ZNUJ (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.