ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

PISMO POŚWIĘCONE
TEORII I INTERPRETACJI
NAZW WŁASNYCH


strona główna
przeglądaj artykuły
redakcja
lista recenzentów
zakres tematyczny
onomastica: najważniejsze informacje
etyka wydawnicza i procedury zabezpieczające
wytyczne dla autorów
wytyczne dla recenzentów
ojs
pliki do pobrania
zamów wydanie papierowe

Zakres tematyczny

Zapraszamy Autorów do przesyłania artykułów teoretycznych, materiałowych i przeglądowych, recenzji książek, doniesień i sprawozdań dotyczących nazw własnych we wszystkich ich aspektach i rodzajach. Czasopismo otwarte jest na poświęcone nazwom własnym artykuły ze wszystkich dyscyplin językoznawczych i niejęzykoznawczych, takich jak filozofia języka, historia, geografia, socjologia, kulturoznawstwo itd. Prace mogą być napisane w języku angielskim, polskim, niemieckim, francuskim oraz we wszystkich językach słowiańskich. Czasopismo adresowane jest przede wszystkim, choć niewyłącznie, do językoznawców i naukowców uprawiających badania slawistyczne.

Publikowane artykuły powinny stanowić istotny i nowatorski wkład w rozwój ogólnej teorii nazw własnych, prezentować uogólnione ustalenia materiałowe dotyczące nazw własnych w językach słowiańskich lub niesłowiańskich lub dostarczać dogłębnej analizy i omówienia pojedynczej nazwy lub nazw, o ile są one relewantne z perspektywy szerszych i bardziej złożonych zagadnień z zakresu językoznawstwa, historii, geografii, kulturoznawstwa itd. Jedynym kryterium stosowanym przez redaktorów przy ocenie zaproponowanej pracy jest jej poziom naukowy, nowatorstwo, przewidywany wpływ na rozwój badań nad nazwami własnymi oraz jej poziom etyczny.

Artykuły przeglądowe powinny prezentować krytyczny i szeroki przegląd istniejących ustaleń i/lub stanowisk teoretycznych, zawierając jednocześnie nowatorskie propozycje poprawek, korekt lub uzupełnień dotyczących omawianych zagadnień. Wymóg ten dotyczy także recenzji książek, które nie mogą ograniczać się jedynie do streszczenia omawianej pracy. W przypadku artykułów przeglądowych i recenzji podstawowym kryterium przyjęcia tekstu jest to, czy stanowi on bodziec i postęp w naukowej debacie nad poruszanym zagadnieniem onomastycznym.

Doniesienia i sprawozdania (np. dotyczące konferencji) przyjmowane są wyłącznie, jeśli stanowią opracowania przydatne z perspektywy przyszłych przeglądów i analiz dotyczących trendów w badaniach onomastycznych i historii ich rozwoju.


Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.