ISSN 0078-4648
Polski/PolishAngielski/English

ONOMASTICA

PISMO POŚWIĘCONE
TEORII I INTERPRETACJI
NAZW WŁASNYCH


strona główna
przeglądaj artykuły
redakcja
lista recenzentów
zakres tematyczny
onomastica: najważniejsze informacje
etyka wydawnicza i procedury zabezpieczające
wytyczne dla autorów
wytyczne dla recenzentów
ojs
pliki do pobrania
zamów wydanie papierowe

Wytyczne dla autorów

Przed przesłaniem proponowanej pracy prosimy przeczytać sekcje Zakres tematyczny, Onomastica: najważniejsze informacje oraz całą sekcję Etyka wydawnicza i procedury zabezpieczające. Prosimy upewnić się, czy proponowana praca zgodna jest z omówionymi tam standardami oraz czy zgadzają się Państwo z zasadami wydawniczymi czasopisma Onomastica (zobacz: Onomastica: najważniejsze informacje). Więcej informacji na temat procedury recenzyjnej zawiera zakładka Wytyczne dla Recenzentów.

 1. Teksty napisane być mogą w języku angielskim, polskim, niemieckim, francuskim i we wszystkich językach słowiańskich. Dodatkowo do tekstu dołączyć należy tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim.
 2. Uprzejmie prosimy Autorów o przysyłanie do redakcji tekstów (zarówno wersji pełnej jak i zanonimizowanej w dwóch osobnych plikach – zob. niżej) w formacie .DOC, .DOCX or .RTF na adres e-mailowy: onomastica@ijp.pan.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji.
 3. Przesyłane pliki prosimy dostarczać w dwóch osobnych wersjach: the pełnej i zanonimizowanej. Zarówno pełna, jak i zanonimizowana wersja pliku składać się powinna z 1) osobnej strony tytułowej oraz 2) treści pracy, na której końcu zamieszczona jest bibliografia załącznikowa.
 4. Strona tytułowa zawierać powinna: 1) pełną listę autorów: pełne brzmienie imienia i nazwiska autora lub współautorów wraz z afiliacjami i adresami e-mail, 2) kompletną treść podziękowań, 3) tytuł proponowanej pracy oraz 4) oświadczenie o wszelkich potencjalnych konfliktach interesów.
 5. Pełna wersja składanej pracy zawierać powinna wszystkie informacje w postaci, w jakiej mają się one pojawić w publikacji.
 6. W zanonimizowanej wersji składanej pracy w jej treści oraz w bibliografii załącznikowej na końcu tekstu usunąć należy wszelkie informacje, które mogą ujawniać autora recenzowanej pracy. W przypadku cytowania własnych prac prosimy o zastąpienie nazwiska autora składanej pracy (zarówno w tekście, jak i w bibliografii załącznikowej) frazą Nomen Auctoris. W bibliografii załącznikowej prosimy zastępować wszystkie pozostałe dane bibliograficzne (za wyjątkiem daty wydania) frazą Opus, po której następują kolejne numery. Np. pozycje bibliograficzne:

  Malec, M. (2001). Imię w polskiej tradycji i kulturze. Kraków: Wyd. DWN.
  Malec, M. (2015). Kulturowe przyczyny zmian w polskim imiennictwie osobowym (w ujęciu diachronicznym). Onomastica, LIX, s. 123–136.

  powinny zostać zanonimizowane do postaci:

  Nomen Auctoris (2001). Opus 1.
  Nomen Auctoris (2015). Opus 2.

  Ze względu na procedurę recenzyjną typu double-blind peer review recenzentom udostępniana będzie wyłącznie treść zanonimizowanych wersji zaproponowanych prac.
 7. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, tj. 40 tys. znaków z odstępami i przypisami, nie powinna być też mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków z odstępami i przypisami). Tekst winien być pisany czcionką 12-punktową, z zachowaniem 1,5-wierszowej interlinii oraz standardowych ustawień marginesów w programie MS Word. Tytuły podrozdziałów prosimy zapisywać pogrubionym pismem tekstowym. Numerację podtytułów wprowadzamy jedynie wówczas, gdy ich hierarchia jest co najmniej dwustopniowa. Do tekstów zawierających znaki specjalne (np. gwarowe) należy dołączyć plik z wykorzystanymi fontami oraz wydruk komputerowy względnie plik PDF z uwidocznionymi znakami. Wszystkie materiały ilustracyjne, takie jak fotografie, mapy, wykresy itd. należy dostarczać w oddzielnych plikach, w formatach TIFF, PCX, BMP, JPG lub EPS, CDR, XLS. Ilustracje dostarczone w formacie PDF lub wkopiowane do artykułu w programie Word nie będą publikowane.
 8. Teksty powinny się charakteryzować spójnością i przejrzystością kompozycyjną.
 9. Do artykułów i rozpraw należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (w przypadku tekstów napisanych w języku innym niż polski należy dołączyć streszczenie w języku angielskim i polskim), zawierające 200–250 wyrazów, a także słowa tematyczne w języku oryginału i angielskim (maksymalnie pięć). Streszczenie powinno być zwięzłe, kompletne i autonomiczne (gdyż umieszczane będzie w różnych bazach danych). Powinno zawierać główne tezy artykułu, prezentować cel, problem, metody badawcze, wyniki badań, wnioski i zachęcać do przeczytania całego artykułu.
 10. Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię zawierającą wszystkie pozycje cytowane w tekście głównym i w przypisach, a także wykaz źródeł i skrótów językowych używanych przez Autora.
 11. Prosimy o oznaczanie cytatów oraz powołań bibliograficznych w tekście według standardów APA (szczegółowo zob.: http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy APA-PL.pdf)

  Przykłady:
  1. Powołania w tekście głównym:

   W monografii A. Markowskiego (2012, s. 22) pojawia się znamienne stwierdzenie.
   Na równobrzmiące antroponimy patrzy się przez pryzmat nosicieli (Cieślikowa, 1990, s. 6–7).
  2. Dosłowne przytoczenie cytatu:

   „Mechanizm słowotwórczy jest silniejszy w sferze nazwisk niż wyrazów pospolitych” (Skowronek, 2001, s. 177).
  3. W bibliografii stosujemy odpowiednio następujące zapisy:

   - książka:
   Cieślikowa, A. (1990). Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

   - praca zbiorowa:
   Rzetelska-Feleszko, E. (red.). (1998). Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

   - publikacja wielotomowa:
   Rymut, K. (red.). (2001). Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany. T. IV: J–Kn. Wydawnictwo Naukowe DWN: Kraków.

   - artykuł w czasopiśmie:
   Myszka, A. (2014). Struktura wyrazu jako wskaźnik proprialności w toponimii (na przykładzie zapisów z osiemnastowiecznych ksiąg miejskich Rzeszowa). Onomastica 14, s. 151–166.

   - artykuł w pracy zbiorowej:
   Kaleta, Z. (1998). Teoria nazw własnych. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.). Polskie nazwy własne. Encyklopedia (s. 15–36). Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
 12. Prosimy o przestrzeganie zasad redakcyjnych przyjętych w czasopiśmie, m.in.: wyróżnianie kursywą tylko wyrazów (lub ich cząstek) będących przedmiotem analizy, ujmowanie w cudzysłów tytułów książek, czasopism itd. występujących w tekście głównym (w przypisach i bibliografii wyróżników nie wprowadzamy), wyróżnianie znaczenia wyrazów cudzysłowem definicyjnym (tzw. łapki - ‛ ’). Zapisy bibliograficzne pochodzące z alfabetów cyrylickich prosimy podawać w transliteracji według PN-ISO 9-2000 (zasady dostępne na stronie PWN).
 13. Należy posługiwać się skrótami bibliograficznymi powszechnie przyjętymi w wydawnictwach z dziedziny onomastyki, a więc: SL (słownik Lindego), SGPKar (Słownik gwar polskich J. Karłowicza), SGP PAN (Słownik gwar polskich PAN), SJPDor (Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego), SJPSzym (Słownik gwar polskich pod red. M. Szymczaka), SStp (Słownik staropolski), SpXVI (Słownik polszczyzny XVI wieku), SW (tzw. słownik warszawski), SWil (tzw. słownik wileński), NMPol (nazwy miejscowe Polski), SSNO (Słownik staropolskich nazw osobowych), SEMot (Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych), AntrPol (Antroponimia Polski od XVI do XVIII wieku), JPol (Język Polski), PorJęz (Poradnik Językowy), BiulPTJ (Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego), ZNUJ (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Copyright © 2018 Onomastica. Wszystkie prawa zastrzeżone.