Anoikonymy in a Social and Cultural Context
PDF (Slovenčina)

Keywords

anoikonym (minor place name)
lexis of anoikonyms
digital database
dictionary
computerized processing
cultural and social use

Abstract

The article explores the characteristics of the digital lexicographical processing of Slovak anoikonyms (minor place names). It also adresses the significance of the results of analytical research on anoikonymic lexis and its synthetic processing in the digital dictionary for linguistics, especially in the research of language development and dialectology, for the standardization of geographical names and for other scientific disciplines, as well as wider cultural and social use.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.1.2
PDF (Slovenčina)

References

Bača, R. (1991). Toponymia okolia Piešťan z hľadiska archeologického. Balneohistória Slovaca, 30, s. 36–56.

Beláková, M. (2014). Hydronymia severnej časti povodia Malého Dunaja. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity.

Blanár, V. (1950). Príspevok ku štúdiu slovenských osobných a pomiestnych mien v Maďarsku. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení.

Blanár, V. (1965/1966). Akcia súpisu chotárnych názvov na Slovensku. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 12, s. 259–261.

Blicha, M. (1996). Toponymia Ondavskej a Toplianskej doliny. Slovensko-rusínske jazykové kontakty v chotárnych názvoch. Prešov: Pedagogická fakulta v Prešove–UPJŠ v Košiciach.

Bohuš, I. (1996). Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier. Tatranská Lomnica: Štátne lesy TANAP-u.

Čižmárová L. (2007). Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku — digitalizace mate-riálu a metodologie zpracování. In: A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (red.), Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze. Kraków: Pandit, s. 325–333.

Čižmárová L. (2010). Tvorba elektronického slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51, č. 1, s. 79–93.

Gałkowski, A. (2012). Aktualizowana lista podstawowych haseł terminologii onomastycznej w języku polskim, http://onomastyka.uni.lodz.pl/strona-glowna/terminologia-polska (cit. 25. 12. 2016).

Habovštiak, A. (1984). Atlas slovenského jazyka. 4. Časť prvá: Mapy. Bratislava: Veda.

Hladký, J. (2004). Hydronymia povodia Nitry. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Hladký, J. (2011). Hydronymia povodia Dudváhu. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Hladký, J.–Závodný, A. (2015). Hydronymia Žitného ostrova. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Choluj, D. (1992). Onomastika Kysúc. Čadca: Kysucké múzeum Čadca.

Chrastina, P.–Boltižar, M. (2011). Vývoj využívania krajiny slovenskej enklávy Šára. In: A. Kováčová, T. Tušková, A. Uhrínová (red.), Materiálové príspevky ku kultúre a spôsobu života v Dabaši-Šáre. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, s. 247–268.

Goótšová, A.–Chomová, A.–Krško, J. (2014). Hydronymia slovenskej oblasti povodia Hornádu. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, Filozofická fakulta.

Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia.

Janšák, Š. (1966). Brány do dávnoveku. Bratislava: Tatran.

Knappová, M. a ďal. [Onomastické oddělení ÚJČ ČSAV v Praze a v Brně]. (1980). Připravovaný slovník pomístních jmen v ČSR. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 21, č. 2–3–4–5, s. 184–193.

Krištof, Š. (1970). Chotárne názvy z Báčskeho Petrovca. Onomastické práce, 3. Praha: Místopisná komise ČSAV, s. 106–114.

Krško, J. (2001). Terénne názvy z Muránskej doliny. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Krško, J. (2003). Hydronymia povodia Turca. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela.

Krško, J. (2005). Spracovanie hydronymie Slovenska. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela.

Krško, J. (2008). Hydronymia povodia Hrona. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela.

Krško, J. (2009). Niekoľko poznámok k termínom anojkonymum a terénny názov. Slovenská reč, 74, č. 6, s. 357–361.

Krško, J. (2011). Hydronymia horného povodia Váhu. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela.

Krško, J.–Velička, D. (2011). Hydronymia povodia Kysuce. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela.

Kustárová, R. (2011). Doma v kraji. Zemepisné názvy v Dabaši-Šáre — intravilán. In: A. Kováčová, T. Tušková, A. Uhrínová (red.), Materiálové príspevky ku kultúre a spôsobu života v Dabaši-Šáre. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, s. 234–247.

Lipták, Š. (1987). Pomenovania častí tela v slovenskej toponymii. In: M. Majtán (red.), IX. slovenská onomastická konferencia (Nitra 26.–28. 6. 1985). Zborník referátov. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, s. 194–195.

Majtán, M. (1976). Základná slovenská toponomastická terminológia. In: M. Blicha, M. Majtán (red.), Zborník materiálov z 5. zasadnutia Medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku a 5. slovenskej onomastickej konferencie (Prešov 3.–7. mája 1972). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 113–116.

Majtán, M. (1983a), Slovníkovo-areálové spracovanie lexiky slovenských terénnych názvov. Slovenská reč, 48, č. 4, s. 190–206.

Majtán, M. (1983b). Spracovanie lexiky slovenských terénnych názvov. In: K. Rymut (red.), Geografia nazewnicza. (Materiały z VII konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i II posiedzenia Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Mogilany, 23–25 IX 1980 r.). Wrocław: Ossolineum, s. 29–36.

Majtán, M. (1983c). Využitie vlastných mien pri vyučovaní dejín slovenského jazyka. In: K. Habovštiaková (red.), Miesto historicko-jazykovedných disciplín. Zborník Pedagogickej fakulty v Nitre. Nitra: Dekanát Pedagogickej fakulty v Nitre, s. 65–82.

Majtán, M. (1985). Projekt a zásady spracovania Hydronymie Slovenska. Zápisník slovenského jazykovedca, 2, s. 15–17 [tézy prednášky konanej dňa 28. 11. 1984 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Prešove].

Majtán, M. (1987). Slovenská hydronymia v slovanskom kontexte. Zápisník slovenského jazykovedca, 1, s. 14–16 [tézy prednášky konanej dňa 16. 12. 1986 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave].

Majtán, M. (1991). Slová bor, borovica, sosna v slovenských terénnych názvech. In: S. Gajda (red.), Onomastyka. Historia języka. Dialektologia. Księga pamiątkowa ku czci prof. dr. Henryka Borka (1929–1986). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo, 13. Warszawa–Wrocław: PWN, s. 233–235.

Majtán, M. (1996). Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava: Veda.

Majtán, M. (2007). Podnety onomastiky pre dialektológiu. In: Ľ. Dvornická, M. Smatana (red.), Tradícia v slove, slovo v tradícii. Inšpiratívny Jozef R. Nižnanský. Bratislava: Veda, s. 39–40.

Majtán, M. (red.) (2000). Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 5: R–Š. Bratislava: Veda.

Majtán, M.–Rymut, K. (1985). Hydronimia dorzecza Orawy. Wrocław: Ossolineum.

Majtán, M.–Rymut, K. (2006). Hydronymia povodia Oravy. Bratislava: Veda.

Majtán, M.–Žigo, P. (1999). Hydronymia povodia Ipľa. Bratislava: Kartprint.

Matejčík, J. (1976). Z mikrotoponymie Novohradu. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Banská Bystrica.

Matušová, J., a kol. (red.) (2005–2009). Slovník pomístních jmen v Čechách. Zv. 1–5. Praha: Academia.

Mihalovič, A. (1987). Zemepisné mená Čívu. Budapest: Tankönyvkiadó.

Olivová-Nezbedová, L. (1995) Soupis pomístních jmen na území Čech v letech 1963–1980. In: L. Olivová-Nezbedová a ďal., Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha: Academia, s. 35–51.

Olivová-Nezbedová, L.–Malenínská, J. (2000). Slovník pomístních jmen v Čechách (Úvodní svazek). Praha: Academia.

Olivová-Nezbedová, L.–Matúšová, J. (1991a). Index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách, Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV.

Olivová-Nezbedová, L.–Matúšová, J. (1991b). Retrográdní index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách, Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV.

Olivová‑Nezbedová, L. a ďal. (1995). Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha: Academia.

Ondruš, Š. (1986a). Balaton a Pleso. Nové slovo, príloha Nedeľa, 27. 11., s. 2.

Ondruš, Š. (1986b). Pleš a Piliš, Spiš a Sepeš. Nové slovo, príloha Nedeľa, 4. 12., s. 2.

Palkovič, K. (1957). Z vecného slovníka Slovákov v Maďarsku. In: J. Štolc (red.). Jazykovedné štúdie, 2. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 198–353.

Pleskalová, J. (1982). Příspěvek k zeměpisným diferencím v nářečí a mikrotoponymii. In: Lamprecht, A. a kol. (red.), Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Řada jazykovědná A 30, s. 149–154.

Pleskalová, J. (1983). Anoikonymická a dialektologická mapa. In: M. Majtán (red.), 8. slovenská onomastická konferencia. Banská Bystrica–Prešov (Dedinky) 2.–6. 6. 1980. Zborník materiálov. Bratislava–Banská Bystrica–Prešov: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV–Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici–Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, s. 93–97.

Rymut, K.–Majtán, M. (1998). Gewässernamen im Flussgebiet des Dunajec/Nazwy wodne dorzecza Dunajca. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Sičáková, Ľ. (1996). Hydronymia slovenskej časti povodia Slanej. Prešov: Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika.

Stanislav, J. (1948). Slovenský juh v stredoveku. 1.–2. zv. Martin: Matica slovenská.

Svoboda, J. a ďal. (1973). Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 14, č. 1, s. 1–280.

Svoboda, J. a ďal. (1983). Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite.

Šipková, M. (2010). Pomístní jména a jejich zpracování ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51, č. 1, s. 48–78.

Šmilauer, V. (1932). Vodopis starého Slovenska. Praha–Bratislava: Štátna tlačiareň v Prahe [nákladom učenej spoločnosti Šafárikovej].

Šmilauer, V. (1963). Úvod do toponomastiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Šrámek, R. (1972). Toponymické modely a toponymický systém. Slovo a slovesnost, 33, s. 304–317.

Šrámek, R. (2010). Soupis pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, jejich znaky, příprava a koncepce lexikografického zpracování (v letech 1964–1993). Acta onomastica, 51, č. 1, s. 10–47.

Valentová, I. (2009a). Anojkonymum alebo terénny názov? Slovenská reč, 74, č. 1, s. 31–34.

Valentová, I. (2009b). Ku koncepcii pripravovaného Slovníka slovenských anojkoným. Slovenská reč ,74, č. 5, s. 283–291.

Valentová, I. (2013). Výskum a spracovanie anojkonymie v Česku, na Slovensku a v slovenských enklávach v Maďarsku. In: A. Kováčová, A. Uhrinová (red.), Slovenský jazyk v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy, s. 116–128.

Valentová, I. (2014a). Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov. In: A. Gałkowski, R. Gliwa (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 155–165.

Valentová, I. (2014b). Výstavba heslových slov slovníka lexiky slovenských terénnych názvov. In: S. Ondrejovič, L. Satinská, J. Vrábľová (red.), Štefan Peciar a moderná lexikografia. Bratislava: Veda, s. 280–296.

Valentová, I. (2016). Slovenské terénne názvy vo Vaňarci v Maďarsku. Acta onomastica, 55, s. 315–331.

Závodný, A. (2012). Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.