Onymic Processes in the Formation of Rock Climbing Routes
PDF (Slovenčina)

Keywords

onomastics
toponym
motivation
orohodonym
rock climbing

Abstract

This paper is presents the research and analysis of rock climbing routes in Slovakia. It is concerned with a specific set of proper names which are known and used among rock climbers. In the Slovak onomastics J. Bauko has predominantly researched such proper names. Rock climbing has its own rules, morals, and ethics. The aim of the paper is to analyse proper names of rock climbing routes and to analysed the onymic processes used in the formation of these names. Proper names of rock climbing routes represent a specific set of names which reflect culture, language, and the social situation. In the paper, we present an overview of the names of rock climbing routes in Slovakia and a division of the names according to the type of motivation.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.1.12
PDF (Slovenčina)

References

Bauko, J. (2006). Mikrooronymá v Súľovských skalách. In: M. Šimková, K. Gajdošová (red.), Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra–Piesok 3.–5. 12. 2003). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 26–33.

Bauko, J. (2007). Motivácia vzniku názvov horolezeckých ciest. In: M. Považaj, P. Žigo (red.), Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Bratislava: Veda, s. 190–203.

Bauko, J. (2008). Transonymizácia v názvoch horolezeckých ciest, Acta onomastica, IL, s. 42–49.

Bauko, J. (2009). Paralely medzi názvami skál a horolezeckých ciest. In: M. Ološtiak, M. Ivanová, L. GianitsováOloštiaková (red.), Varia XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov–Kokošovce–Sigord 3.–5. 12. 2008). Bratislava–Prešov: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV–Prešovská univerzita v Prešove, s. 9–14.

Gálisová, A. (2002). K sociolektom vybraných alternatívnych a marginálnych kultúr. Jazykovedný časopis, 53, s. 97–110.

Krško, J. (2002). Mikroštruktúrne vzťahy v onymii. Slovenská reč, 67, s. 142–152.

Krško, J. (2014). Úvod do toponomastiky. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici — Belianum.

Krško, J. (2016). Všeobecnolingvistické aspekty onymie. (Z problematiky onymického komunikačného registra). Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici — Belianum.

Lazarová, S. (2015). Názvy skalolezeckých ciest ako súčasti kultúrnosociálneho prostredia. [Diplomová práca. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, rukopis].

Rutkowski, M. (1996). Nazwy dróg wspinaczkowych jako kategoria onomastyczna. Onomastica, XLI, s. 41–50.

Rutkowski, M. (2001). Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej. Studium socjoonomastyczne. Olsztyn: Wyd. UWM.

Slančová, D.–Slančová, T. (2014). Reč pohybu, autority a súdržnosti. Pragmatická analýza trénerského komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.