Towards Reality. Proper Names in Polish Reportage of the 20th Century — an Attempted Diachronic Perspective
PDF (Polski)

Keywords

reportage
onomastics
text linguistics
culture
20th century

Abstract

The paper is concerned with the problem of proper name-functions in Polish reportages of the 20th century. The analysis is focused on diachronic changes. For the research, two periods of polish history were chosen: soc-realism and post-socialism epochs. The observation of onomastic material proved that culture had a significant impact on proper name functions in reportage understood as a dynamic and polyphonic speech genre. Furthermore, the proper name as a specific language sign is undoubtedly an important element which informs of the cultural and social factors, customs and traditions of a particular period. The results of this study confirm the benefits of contextualizing onomastic research within a broadly understood cultural background.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.1.14
PDF (Polski)

References

Cieślikowa, A. (2001). Nazwa w tekście a tekst w nazwie. W: A. Pajdzińska, R. Tokarski (red.), Semantyka tekstu artystycznego. Lublin: Wyd. UMCS, s. 99–108.

Gajda, S. (2004). Narodowokulturowy składnik znaczenia nazw własnych w aspekcie edukacyjnym. W: R. Mrózek (red.), Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Katowice: Wyd. UŚ, s. 21–28.

Graf, M. (2006). Onomastyka na usługach socrealizmu. antroponimia w literaturze lat 1949–1955. Poznań: Bogucki — Wydawnictwo Naukowe.

Graf, M. (2015). Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Kąkolewski, K. (1992). Reportaż. W: A. Brodzka i in. (red.), Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław: Ossolineum, s. 932–937.

Mrózek, R. (2004). Nazwy własne jako przedmiot badawczy onomastyki. W: R. Mrózek (red.), Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Katowice: Wyd. UŚ, s. 9–19.

Nowacki, D. (2011). Metkowanie świata. O znakach firmowych w prozie współczesnej. W: S. buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska (red.), Mody w kulturze i literaturze popularnej. Kraków: Universitas, s. 293–308.

Rejter, A. (2000). Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice: Wyd. UŚ.

Rejter, A. (2016). Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu. Katowice: Wyd. UŚ.

Rzetelska-Feleszko, E. (2007). Onomastyka kulturowa. W: A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (red.), Nowe nazwy własne — nowe tendencje badawcze. Kraków: Pandit, s. 293–308.

Sarnowska-Giefing, I. (2003). Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Skowronek, K., Rutkowski, M. (2004). Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej. Kraków: Lexis.

Warchala, J. (2004). Horyzonty manipulacji. Perswazja, manipulacja, interpretacja. W: P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku. Lublin: Wyd. UMCS, s. 41–60.

Wojtak, M. (2003). Gatunki prasowe. Lublin: Wyd. UMCS.

Wolińska, O. (1987). Język XIX-wiecznych wiadomości prasowych. Katowice: Wyd. UŚ.