Polish Anthroponymy of 16th–18th Century — ‛End of History’?
PDF (Polski)

Keywords

historical anthroponymy
onomasticon
lexicographic practice
social and cultural context

Abstract

In light of the publication of the last volume of the onomasticon “Polish Anthroponymy of 16th–18th Century”, the authors reflect on the inspiration for the dictionary. They highlight the role of Professor Aleksandra Cieślikowa in shaping the concept of the volume and present stages of its creation and publication, as well as indicating the importance of describing anthroponymic phenomena in a historical and sociocultural context. The authors discuss the structure of each entry and of the whole dictionary and the sources used. The uniqueness of the onomasticon, owing to the variety of textual data referred to in the dictionary, is emphasised. The authors believe that “Polish Anthroponymy” may be a good starting point for further syntheses for other researchers.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.1.15
PDF (Polski)

References

AntrP I — Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią. Red. A. Cieślikowa, t. I: A–G, oprac. zespół: H. Górny, Z. Klimek, M. Magda-Czekaj, M. Malec, K. Skowronek, E. Supranowicz, A. Wieczorek-Ostrowska. Kraków 2007.

AntrP II — Red. A. Cieślikowa przy współpracy K. Skowronek, t. II: H–Mą, oprac. zespół: H. Górny, Z. Klimek, M. Magda-Czekaj, M. Malec, E. Palinciuc, E. Supranowicz, A. Wieczorek-
-Ostrowska. Kraków 2009.

AntrP III — Red. A. Cieślikowa przy współpracy K. Skowronek, t. III: Mc–Pi, oprac. zespół: H. Górny, Z. Klimek, M. Magda-Czekaj, M. Malec, E. Palinciuc-Dudek, K. Skowronek, E. Supranowicz, A. Wieczorek-Ostrowska. Kraków 2011.

AntrP IV — Red. A. Cieślikowa przy współpracy K. Skowronek, t. IV: Pl–St, oprac. zespół: H. Górny, M. Magda-Czekaj, M. Malec, E. Palinciuc-Dudek, E. Supranowicz, A. Wieczorek-
-Ostrowska. Kraków 2013.

AntrP V — Red. A. Cieślikowa przy współpracy H. Górny i K. Skowronek, t. V: St–U, oprac. zespół: H. Górny, M. Magda-Czekaj, M. Malec, E. Supranowicz. Kraków 2015.

AntrP VI — Red. A. Cieślikowa przy współpracy H. Górny i K. Skowronek, t. VI: V–Ż, oprac. zespół: H. Górny, M. Magda-Czekaj, M. Malec, E. Supranowicz. Kraków 2016.

PSB — Polski słownik biograficzny. T. I–. Kraków 1935–.

SEMot — Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 1–7. Kraków 1995–2002.

SIW — Słownik imion współcześnie w Polsce używanych. Wyd. K. Rymut, Kraków 1995.

SNW — Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Wyd. K. Rymut. T. I–X. Kraków 1992–1994.

SSNO — Słownik staropolskich nazw osobowych. Red. W. Taszycki. T. I–VI, Wrocław 1965–1983. T. VII: Suplement. Oprac. pod kier. M. Malec, Wrocław 1984–1987.

Borkowski, R. (2001). Sens historii (modele czasu historycznego). W: tenże (red.), Konflikty współczesnego świata. Kraków: Wyd. AGH, s. 7–21.

Cieślikowa, A. (2006). Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. LingVaria, I, s. 95–103.

Fukuyama, F. (2017). Koniec historii i ostatni człowiek. Przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski. Kraków: Znak.

Malec, M. (1971). Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych. Wrocław: Ossolineum.

Malec, M. (1994). Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Kraków: IJP PAN.