Onomastic Terminology in the Research Tradition and in the Standardization Practice
PDF (Polski)

Keywords

index of terms
standardization
onomastics
dictionary of terms
onomastic term
terminography
terminology

Abstract

The paper points out the role of terms in academic activity, particularly in onomastics. A survey of onomastic terms present in Polish dictionaries of linguistic terminology and onomastic encyclopaedias has been made. The need has been stressed to follow the rules of terminography in every dictionary of terms. Some normative terms, such as official name, dialectal name, minority name, have been suggested to be included as additional entries in glossaries of onomastic terms.
https://doi.org/10.17651/ONOMAST.60.3
PDF (Polski)

References

Abramowicz, Z., Dacewicz, L. (1995). Założenia słownika polskiej terminologii onomastycznej. Onomastica 40, s. 247–253.

Bibliografia onomastyki polskiej: [T. I:] 1925–1958. (1960). Oprac. W. Taszycki. Kraków: UJ; [T. II:] 1959–1970. (1972). Oprac. W. Taszycki, A. Turasiewicz. Kraków–Warszawa: PWN; [T. III:] 1971–1980. (1983). Oprac. K. Rymut. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; [T. IV:] 1981–1990. (1992). Oprac. R. Przybytek, K. Rymut. Kraków: IJP PAN; [T. V:] 1991–2000. (2001). Oprac. R. Przybytek, K. Rymut. Kraków: Wyd. Naukowe DWN.

Czopek-Kopciuch, B., Żmigrodzki, P. (red.) (2010). Język polski — wczoraj, dziś, jutro… Kraków: Wyd. LEXIS.

Gajda, S. (1982). Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa–Wrocław: PWN.

Gajda, S. (1999). Język w naukach humanistycznych. W: W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, s. 12–32.

Gajda, S. (2001). Styl naukowy. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Lublin: Wyd. UMCS, s. 183–199.

Gołąb, Z., Heinz, A., Polański, K. (1968). Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa: PWN.

Górnowicz, H. (1988). Wstęp do onomastyki. Gdańsk: Wyd. UG.

Jakus-Borkowa, E. (1987). Nazewnictwo polskie, Opole: WSP im. Powstańców Śląskich.

Kaleta, Z. (1998). Kierunki i metodologia badań. Terminologia. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków: Wyd. IJP PAN, s. 45–81.

Łukasik, M. (2007). Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne (1990–2006). Analiza terminograficzna, Warszawa: UW.

Malec, M. (2003). Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski. Warszawa: PWN.

Moszko, A. (2010). Planowanie terminologiczne w dobie globalizacji. W: B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki (red.), Język polski — wczoraj, dziś, jutro… Kraków: Wyd. LEXIS, s. 108–119.

Mrózek, R. (red.). (2004). Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, Katowice: Wyd. UŚ.

Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika. Osnovnaâ sistema i terminologiâ slavânskoj onomastiki. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. (1983). Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite — Me¼unaroden komitet na slavistite — Komisija za slovenska onomastika. PN-ISO 704: 2012 „Działalność terminologiczna. Zasady i metody”.

Polański, K. (red.) (1995). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wyd. 1 dodr. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rospond, S. (1957). Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych. Wrocław: PWN.

Rospond, S. (1965). Struktura i klasyfikacja nazwiska słowiańskiego na podstawie „Słownika nazwisk śląskich”. Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 5, s. 9–63.

Rozwadowski, J. (1948). Studia nad nazwami wód słowiańskich, Kraków: nakładem PAU.

Rzetelska-Feleszko, E. (1993). Polska terminologia onomastyczna. Problematyka. Zeszyty Naukowe UG. Prace Językoznawcze, 17–18, s. 217–222.

Rzetelska-Feleszko, E. (2002). Terminologia onomastyczna. W: E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, współudział J. Duma (red.), Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. T. 1, Warszawa–Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, s. 82–83.

Rzetelska-Feleszko, E. (red.) (1998). Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa–Kraków: IJP PAN. [Wyd. 2. Kraków: IJP PAN, 2005].

Rzetelska-Feleszko, E., Cieślikowa, A., współudział J. Duma (red.) (2002–2003). Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. T. 1–2. Warszawa–Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Svoboda, J., Šmilauer, V., Olivová-Nezbedová, L., Oliva, K., Witkowski, T. (1973). Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. Grundsystem und Terminologie der slavischen Onomastik. Zpravodaj Místopisné Komise ČSAV, 14, s. 29–242.

Taszycki, W. (1925). Najdawniejsze polskie imiona osobowe. Kraków: PAU.

Taszycki, W. (1946). Słowiańskie nazwy miejscowe. Ustalenie podziału. Kraków: nakładem PAU.

Urbańczyk, S. (red.) (1978). Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Wyd. 2 popr. i uzup.: Encyklopedia języka polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991].

Wolnicz-Pawłowska, E. (2010). Naukowiec, ekspert, urzędnik — funkcje i role językoznawcy w procesie standaryzacji nazw geograficznych. W: M. Biolik, J. Duma (red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności. Olsztyn: Wyd. UWM, s. 519–532.

Wolnicz-Pawłowska, E. (2013). O nazwach wodnych w Polsce. Warszawa: Wyd. DiG.

Wolnicz-Pawłowska, E. (2015). Z problemów standaryzacji nazw obiektów fizjograficznych Lubelszczyzny. Nowa sytuacja prawna, nowe i stare problemy. W: F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa (red.), Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997). Lublin–Włodawa: Wyd. Polihymnia.