The Old Testament Names in the Culture of Jews and Christians From the Region of Podlasie
PDF (Polski)

Keywords

anthroponymy
biblical names
culture
Judaism
Christianity

Abstract

The common layer of Jewish and Christian name systems consists of biblical names from the Old Testament. The comparison showing how these Old Testament names functioned in both faiths on Podlasie in 15th–16th centuries revealed a close connection between chosen names as well as their popularity over the centuries and cultural traditions formed by faith.
https://doi.org/10.17651/ONOMAST.60.5
PDF (Polski)

References

Abramowicz, Z. (1993). Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym (lata 1885–1985). Białystok: Wyd. Filii UW w Białymstoku.

Abramowicz, Z. (2010). Antroponimia Żydów białostockich. Białystok: Trans Humana.

Abramowicz, Z., Citko, L., Dacewicz, L. (1997–1998). Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XVI–XVII w.). T. 1–2. Białystok: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Uniwersytet w Białymstoku.

Agasso, D. i in. (2011). Święci na każdy dzień. Przeł. A. Kika, Jolanta Sas-Wydro, Krzysztof Stopa. Wyd. 2 zm. Kielce: Jedność.

Beider, A. (2001). Dictionary of Ashkenazic Given Names. Bergenfield, New Jersey: Avotaynu, Inc.

Bibliâ. Knigi Svâŝennogo Pisaniâ Vethogo i Novogo Zaveta. (1998). Moskva: Rossijskoe Biblejskoe Obŝestvo.

Bubak, J. (1993), Księga naszych imion. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Osso lińskich.

Charkiewicz, J. (2015). Kult świętych w Kościele prawosławnym. Teologia. Historia. Formy. Typologia. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Dacewicz, L. (2008). Antroponimia Żydów Podlasia w XVI–XVIII wieku. Białystok: Trans Humana.

Feldblyum, B. (1998). Russian-Jewish Given Names. Teaneck, New Jersey: Avotaynu, Inc.

Fros, H. SI,Sowa, F. (1979). Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny. Wyd. 2. Kraków: WAM.

Jarmolik, W. (1989). Powstanie województwa podlaskiego. Białostocczyzna, nr 4 (16), s. 6–9.

Kolatch, A. J. (1998). Best Baby Names for Jewish Children. New York: Jonathan David Publishers, Inc.

Laszuk, A. (1999). Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku. (Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, 43). Warszawa: Białostockie Towarzystwo Naukowe–Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Malec, M. (1994). Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Prace IJP PAN, 94. Kraków: IJP PAN.

Pismo Święte Staregoi Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. (1991). Wyd. 4. Poznań: Pallotinum.

Superanskaâ, A. V. (1998). Slovar’ russkih ličnyh imen. Moskva: OOO Firma Izdatelstvo AST. The Holy Bible Containing the Old and New Testaments (SW 3NN). London: Cambridge University Press.

Tronina, A., Walewski, P. (2009). Biblijne nazwy osobowe i topograficzne. Słownik etymologiczny. Series Biblica Paulina, 7. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Wyrobisz, A. (1981). Podlasie w Polsce przedrozbiorowej. W: A. Wyrobisz (red.), Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI–XVIII w. Warszawa: Wydawnictwa UW, s. 173–210.