Instead of a Toast: a few Remarks of Bulgarian Wine
PDF (Polski)

Keywords

cultural onomastics
Bulgarian wine and vine
Bulgarian toponyms and enonyms

Abstract

Wine is a crucial part of the cultural history of the territory within the current borders of Bulgaria from the earliest times until now. It plays an important role in the life of Bulgarians and is a multiethnic heritage of this land. Bulgarian toponyms only archive a lexicon associated with wine in a small degree, with more toponyms found regarding vines and vineyards which were characteristic elements of the native landscape. The Bulgarian enonyms constitute a “multilingual patchwork”, where the locality (present, but not dominant) is mixed with globality. Locality is mainly reflected in the detoponymic and deanthroponymic names referring to the Bulgarian heritage and also the Thracian, Greek and Roman legacy of those lands. Globality is revealed in the linguistic “hybridity” manifested by the free use of foreign models, naming vocabulary and intertextuality appealing to a global experience. This part of Bulgarian enonymy derives mainly from the English and French language, as well as Spanish, Italian, Greek and Latin.
https://doi.org/10.17651/ONOMAST.60.22
PDF (Polski)

References

Bieniasz, H. (2001). Nietzsche i filozofia dionizyjska. Warszawa: Wyd. AWF.

Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wyd. Literackie.

Catalogue of bulgarian wine 2015/Katalog na bъlgarskoto vino 2015. (2014). Wyd. C. Tanovska, K. Jončeva. Sofiâ: Obrazovanie i nauka.

Dias-Lewandowska, D. (2014). Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XIX wieku. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dimitrova-Todorova, l. (2011). Sobstvenite imena v Bъlgariâ. Sofiâ: IK EMAS.

Dymitrow, I. (red.). (1986). Bułgaria. Zarys dziejów. Praca zbiorowa. Przeł. M. Więckowska, A. Koseski. Warszawa: Książka i Wiedza.

Gałkowski, A. (2011). Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim. Łódź: Wyd. UŁ.

Georgiewa-Okoń, J. (2001). Z życia zakonników bułgarskich. In vino veritas. W: W. Stępniak-Minczewa, Z. J. Kijas (red.), Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Kraków: PAT, s. 233–238.

Hamvas, B. (2001). Filozofia wina. Przeł. T. Olszański, red. J. Snopek. Warszawa: Studio EMKA.

Ilieva, M. (2016). Za vinoto spored bъlgarskite idiomatični izrazi (w druku).

Ivanova, E. (2002). Lozata i vinoto v procesite na onimizacja. w: Vinoto v etnokulturata i literaturata. Šumen: Universitetsko izdatelstvo, s. 286–291.

Koleva, K. (2002). Vinoto v hrematonimiâta. w: Vinoto v etnokulturata i literaturata. Šumen: Universitetsko izdatelstvo, s. 292–299.

Koleva, K. (2005). Meždu onomastikata i etnokulturata (vinoto v hrematonimiâta). W: Sъstojanie i problemi na bъlgarskata onomastika, 7, s. 233–242.

Kowalski, K. (1989). Amfory, beczki, butelki. Szkice z dziejów wina. Warszawa: LSW.

Munteanu Siserman, M. (2013). Nume de vinum şi de soiuri de struguri româneşti. W: “Name and naming”: Proceedings of the second International Conference on onomastics. onomastics in Contemporary Public Space. Ed. O. Felecan. Cluj-Napoca: Edutura Mega, Edutura Argonaut, s. 157–169.

Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2013). Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikacyjnej. Poznań: Wyd. Poznańskie.

Skowronek, K. (2010). Przetrwają najpiękniejsi… Nazwy kosmetyków i ich socjobiologiczne (ewolucyjne) uwarunkowania. W: J. David i in. (red.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastyki. IV. Česka onomastická konference 15.–17. zari 2009, Ostrava. Sborník příspěvků. Ostrava–Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, s. 437–445.

Skowronek, K. (2016). Kultura konsumpcji — kultura terapii. Studia językoznawcze. Kraków: Libron.

Skowronek, K., Rutkowski, M. (2004). Media i nazwy. Kraków: LEXIS.

Sstp X — Słownik staropolski. T. X, z. 3. Red. S. Urbańczyk. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.

Walkowiak, J. (2013). Foreign Branding in Poland: Chrematonyms and Anthroponyms. W: „Name and naming”. Proceedings of the second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. Ed. O. Felecan. Cluj-Napoca: Edutura Mega, Edutura Argonaut, s. 157–169.

Zierhofferowie, Z. i K. (2008). Winiary, Winnice, Winne Góry w Polsce. Acta onomastica, 49, s. 374–385.