Contemporary Polish surnames of possible Lithuanian origin absent from the dictionary of Lithuanian surnames (LPŽ), attested in the anthroponymic files of the Institute of the Lithuanian Language
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

Polish surnames
surnames of Lithuanian origin
etymological and motivational surname dictionary
index card files
Institute of the Lithuanian Language

Abstract

The aim of the article is to present the attestations of contemporary Polish surnames of Lithuanian origin which are absent from the dictionary of Lithuanian surnames (“Lietuvių pavardžių žodynas”, LPŽ), excerpted from the anthroponymic index card files that have been stored in the Lithuanian Language Institute in Vilnius and continually enlarged for several decades now. The files contain data excerpted from historical sources of the 16th to 19th centuries and consist of about 200,000 index cards (the actual number of excerpted anthroponyms is lower since some recur in various sources). Due to space limitations, generally only directly attested names have been included in the article, to the exclusion of those whose relationship with the researched name can be inferred rather than considered proven. Each listed attestation of an anthroponym (probably not in all cases an already established hereditary surname) is accompanied by information concerning its location and year (or time bracket), wherever available in the card index file. Given names or other details (e.g. the role of the person mentioned in documents, such as godmother in the data excerpted from baptismal registers) have only been included occasionally, if there was some reason to do so.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.64.16
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Babik, Z. (2001). Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich (w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny) [The oldest naming layer on Polish soil (within the limits of early medieval Slavdom)]. Kraków: Universitas.

Bijak, U. (2001). Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego [Place names of the southern part of the former Mazovian voivodeship]. Kraków: DWN.

Cieślikowa, A. i in. (red.) (2007–2016). Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku: wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią [Polish anthroponymy of the 16th-18th c.: a selection of entries and surname lists, including surname chronology and geographical distribution] (T. 1–5). Kraków: Lexis, Instytut Języka Polskiego PAN.

Dacewicz, L. (2014). Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.) [History of surnames in the north-eastern part of the Polish-Lithuanian Commonwealth (16th–18th c.)]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Dowojna Sylwestrowicz, M. (1894). Podania żmujdzkie [Samogitian legends] (cz. 1). Warszawa: Skład główny w księgarni M. Arcta. https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/publication/36/edition/64

EV — Bezzenberger, A. i Simon, W. (1966). Das Elbinger Deutsch-preussisches Vokabular. 17 Tafeln in Lichtdruck. W: V. Mažiulis, Prūsų kalbos paminklai [Monuments of the Prussian language] (s. 59–75). Vilnius: Mintis.

Hryciuk, G. (2008). Polacy [Poles]. W: W. Sienkiewicz, G. Hryciuk (red.), Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959: Atlas ziem Polski: Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy [Displacements, expulsions and escapes, 1939–1959. An atlas of Poland’s lands. Poles — Jews — Germans — Ukrainians] (s. 32-103). Warszawa: Demart.

Ivoška, D. (2015). Litauische Personennamen in den Ordensdokumenten. Acta Linguistica Lithuanica, 73, 38–54.

Ivoška, D. (2018). Baltische Eigennamen in den Dokumenten des Deutschen Ordens. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Kondratiuk, M. (red.) (1990). Bałto-słowiańskie związki językowe [Balto-Slavic language contacts]. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kondratiuk, M. (2000). Nazwiska pochodzenia bałtyckiego w regionie białostockim [Surnames of Baltic origin in the Białystok region]. Acta Baltico-Slavica, 25, 123–150.

Kondratiuk, M. (2004). Odapelatywne nazwiska litewskiego pochodzenia w języku polskim i białoruskim [Genetically Lithuanian surnames of appellative origin in Polish and Belarusian]. W: S. Musijenko (red.), Droga ku wzajemności [A road to reciprocity] (cz. 1, s. 16–29). Grodno: GAUPP.

Kuzavinis, K. i Savukynas, B. (2009). Lietuvių vardų kilmės žodynas [Etymological dictionary of Lithuanian given names]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Lewy, E. (1904). Die altpreussischen Personennamen. Breslau: Buchdruckerei H. Fleischmann.

LPŽ — Vanagas, A., Maciejauskienė, V. i Razmukaitė, M. (1985–1989). Lietuvių pavardžių žodynas [Dictionary of Lithuanian surnames] (T. 1–2). Vilnius: Mokslas.

Maciejauskienė, V. (1991). Lietuvių pavardžių susidarymas XIII-XVIII a. [The formation of Lithuanian surnames, 13th-18th c.]. Vilnius: Mokslas.

Maciejauskienė, V. (1993). Lietuvių įvardijimas XIX a. pirmojoje pusėje [Lithuanian personal names in the first half of the 19th c.]. Lietuvių kalbotyros klausimai, 32, 100–113.

Mikulėnienė, D. (2012). Językoznawstwo lituanistyczne [Lithuanistic linguistics]. W: D. Mikulėnienė, Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX w. (projekt badawczy VAT-36/2012) [Jan Karłowicz as a scholar and cultural activist at the turn of the 19th and 20th c., research project VAT-36/2012]. http://www.karlowicz.flf.vu.lt/Jezykoznawstwo-lituanistyczne-935.html

Ragauskaitė, A. (2005). XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai [Personal names of the inhabitants of Kaunas in the 16th–18th c.]. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Ragauskaitė, A. (2018). XVII a. kėdainiečių lietuviškos kilmės asmenvardžiai [Lithuanian personal names of the inhabitants of Kėdainiai in the 17th c.]. Acta Linguistica Lithuanica, 78, 53–75.

Ragauskaitė, A. (2019). Joniškiečių vyrų asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje [Trends in the formation of male personal names of the inhabitants of the village of Joniškis in Lithuania’s oldest baptism register (1599–1621)]. Acta Linguistica Lithuanica, 80, 177–194.

Rieger, J. (1996). Słownictwo „wileńskie” ze zbioru Leonarda Jaszczanina dziś [“Vilnius” lexis in the collection of Leonard Jaszczanin revisited]. W: J. Rieger (red.). Język polski dawnych Kresów Wschodnich [The Polish language of the former Eastern Borderlands] (T. 1, s. 79–110). Warszawa: Semper.

Rymut, K. (1999). Nazwiska Polaków: Słownik historyczno-etymologiczny [Surnames of Poles: a historical and etymological dictionary] (T. 1). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Sinkevičiūtė, D. (2006). Lietuvių dvikamienių asmenvardžių trumpiniai ir jų kilmės pavardės [Abbreviations of Lithuanian two-stem personal names and the surnames derived from them]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

SPG — Rieger, J., Masojć, I. i Rutkowska, K. (red.). (2006). Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie [Polish dialectal lexis in Lithuania]. Warszawa: DiG.

Trautmann, R. (1974). Die altpreußischen Personennamen. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht.

Vanagas, A. (1976). Principy i struktura slovarâ sovremennyh litovskih familij [The principles and the structure of a dictionary of contemporary Lithuanian surnames]. W: L. Kalakuckaâ (red.), Onomastika i norma [Onomastics and the norm] (s. 71–79). Moskva: Nauka.

Vanagas, A. (1994). Prof. A. Salys ir pavardžių bei vietovardžių komisija [Prof. A. Salys and the surname and placename committee]. Lietuvių kalbotyros klausimai, 34, 64–71.

Walkowiak, J. (2019). Litewskie nazwiska Polaków [Lithuanian surnames of Poles]. Poznań: Wydział Neofilologii UAM. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/24507/1/Walkowiak-2019_9788395414411.pdf

Zinkevičius, Z. (2008). Lietuvių asmenvardžiai [Lithuanian personal names]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Zinkevičius, Z. (2010). Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse [Lithuanian heritage in the surnames of the Suwałki and Augustów region in Poland]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

Zinkevičius, Z. (2011). Lietuviškas (baltiškas) paveldas Balstogės vaivadijos Lenkijoje pavardėse: slavizacijos apybraiža [Lithuanian (Baltic) heritage in the surnames of the Białystok voivodeship in Poland: an outline of Slavicisation]. Vilnius: Mokslo ir Enciklopedijų leidybos institutas.