In the service of science and the country. Memories of professor Aleksandra Cieślikowa
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

Aleksandra Cieślikowa
scientific achievements
expert activities

Abstract

The text is dedicated to the outstanding Polish researcher of proper names — prof. Aleksandra Cieślikowa, author and co-author of many significant monographs and onomasticons, which went beyond the limits of previous onomastic studies. The most important, selected her scientific achievements and expert activities at the Polish Language Council and the Commission on Names of Localities and Physiographic Objects were presented.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.64.24
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Cieślikowa, A. (1990). Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji [Old Polish personal names from appellatives. The process of onymization]. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Cieślikowa, A. (1991). Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii [Paradigmatic derivation in Old Polish anthroponymy]. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Cieślikowa, A. (2000). Formy wschodniosłowiańskie w średniowiecznych przezwiskach [Eastern Slavic forms in medieval nicknames]. W: E. Wolnicz-Pawłowska i W. Szulowska (red.), Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Prace ofiarowane profesorowi Januszowi Riegerowi [Language contacts of the Polish language on the eastern frontier. Works offered to Professor Janusz Rieger] (s. 31–35). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Cieślikowa, A. (red.) (2002). Mały słownik odmiany nazw własnych [A small dictionary of proper names inflection]. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, TMJP.

Cieślikowa, A. (2002). Polityka i pragmatyka w zakresie nazw własnych [Politics and pragmatics in the field of proper names]. W: E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa i J. Duma (red.) Słowiańska onomastyka. Encyklopedia [Slavic onomastics. Encyclopedia] (t. 1, s. 262–264). Warszawa–Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Cieślikowa, A. (2004). Normatywny aspekt nazw własnych [Normative aspect of proper names]. W: R. Mrózek (red.), Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej [Proper names in language, culture and social communication] (s. 229–239). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Cieślikowa, A. (2005). Nazwy własne w historii i we współczesności języka polskiego [Proper names in the history and in the contemporary Polish language]. W: S. Borawski, Rozprawy o historii języka polskiego [Dissertations on the history of the Polish language] (s. 101–148). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Cieślikowa, A. (2013). O nazwisku Wolnicz i o kilku innych, a także o nazwach miejscowych z sufiksem -icz [About the surname Wolnicz and a few others, as well as place names with the suffix -icz]. W: E. Dzięgiel, T. Korpysz (red.), Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej [Onomastic and dialectological works dedicated to Professor Ewa Wolnicz-Pawłowska] (s. 61–71). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Cieślikowa, A. (2014). Osiągnięcia onomastyczne jubilatów [Onomastic achievements of the jubilarians]. W: A. Gałkowski, R. Gliwa (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna [Microtoponymy and macrotoponymy. Preliminary problems] (s. 321–329). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Cieślikowa, A. i Wolnicz-Pawłowska, E. (2006). Przedmowa [Preface]. W: E. Wolnicz-Pawłowska i in., Nazewnictwo geograficzne Polski. T. I. Hydronimy. Cz. 1. Wody płynące, źródła, wodospady [Geographical names of Poland. Vol. 1. Hydronyms. Part I. Flowing waters, sources, waterfalls] (s. VII–XIV). Warszawa: GUGiK.

Czopek-Kopciuch B., Bijak U. i Cieślikowa, A. (2011). Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy, ich stolic i mieszkańców [A small dictionary of the names of Polish cities, European countries, their capitals and inhabitants]. Warszawa–Kraków: Oficyna Wydawnicza RYTM.

Gajda, S. (2001a). Styl naukowy [Scientific style]. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski [Contemporary Polish language] (s. 183–199). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Gajda, S. (2001b). Historia XX-wiecznej polszczyzny literackiej i jej odmian stylowych [History of the 20th-century literary Polish and its style variants]. W: S. Dubisz, S. Gajda (red.), Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju [Polish language of the 20th century. Evolution and development prospects] (s. 175–192). Warszawa: Elipsa.

Handelsman, M. (1932). Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 1907–1932 [The Warsaw Scientific Society. 1907–1932]. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Rymut, K. i in. (red.). (2006). Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Rymut, K. (2006). Zamiast wstępu — słów kilka o Profesor Aleksandrze Cieślikowej [Instead of an introduction — a few words about Professor Aleksandra Cieślikowa]. W: K. Rymut i in. (red.), Munuscula Linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata (s. 7–11). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Rzetelska-Feleszko, E. (red.). (1998). Polskie nazwy własne. Encyklopedia [Polish proper names. Encyclopedia]. Warszawa–Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Języka Polskiego PAN.

Rzetelska-Feleszko, E., Cieślikowa, A. i Duma, J. (red.) (2002–2003). Słowiańska onomastyka. Encyklopedia (t. 1–2) [Slavic onomastics. Encyclopedia (vols. 1–2)]. Warszawa–Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Wolnicz-Pawłowska, E. (1993). rec. [review of] A. Cieślikowa, Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Kraków 1991. Onomastica, 38, 289–295.

Wolnicz-Pawłowska, E. (1998). Problemy poprawności nazw. Polityka nazewnicza [The problems of correctness of proper names. Naming policy]. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.). Polskie nazwy własne. Encyklopedia [Polish proper names. Encyclopedia] (s. 481–491). Warszawa–Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Języka Polskiego PAN.

Wolnicz-Pawłowska, E. (2004). rec. [review of] Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa przy współudziale J. Dumy, t. I–II, Wyd. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa–Kraków 2002–2003, 535 + 616 ss. Onomastica, 49, 181–194.

Wolnicz-Pawłowska, E. (2005). Baba w polskiej toponimii [Baba in Polish toponymy]. Onomastica, 50, 151–171.

Wolnicz-Pawłowska, E. (2011). Naukowiec, ekspert, urzędnik — funkcje i role językoznawcy w procesie standaryzacji nazw geograficznych [Scientist, expert, clerk — functions and roles of a linguist in the process of standardization of geographical names.]. W: M. Biolik, J. Duma (red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności [Chrematonymy as a phenomenon of modern times] (s. 519–532). Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zasztowt, L. (2019). Towarzystwo Naukowe Warszawskie w pierwszej połowie XX wieku [The Warsaw Scientific Society in the first half of the 20th century]. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 81, 9–22.