Voprosy onomastiki, t. 16, nr 1–4, red. E.L. Berezovič. Moskva 2019, 244, 295, 251, 275 s.
PDF (Polski)

Keywords

Voprosy onomastiki
https://doi.org/10.17651/ONOMAST.64.22
PDF (Polski)

References

Voprosy onomastiki, 16(1-4)