Logonyms as a part of the linguistic landscape
PDF (English)
ePub
mobi

Keywords

linguistic landscape
logonym
Banská Bystrica
restaurants

Abstract

The paper deals with research into the linguistic landscape in the city of Banská Bystrica. The author focuses on logonyms as a part of the linguistic landscape; they are analysed in terms of formal aspects and the number of languages used. The existing onomastic research focused on logonymy in Polish onomastics in Slovakia abroad is also addressed in terms of the shift brought by the linguistic landscape research. The research of logonymy is more complex from the point of view of the linguistic landscape than from the point of view of onomastics, because the analysis of logonyms not only takes into account its onymic side, but also analyzes logonyms from the point of view of visual semiotics, pragmatics, semantic connotations acting on the recipient, etc.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.66.19
PDF (English)
ePub
mobi

References

Afeltowicz, B. (2000). Nazwy lokali gastronomicznych w Szczecinie [Names of gastronomic establishments in Szczecin]. In M. Czachorowska, & Ł.M. Szewczyk (Eds.), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI. ogólnopolskiej konferencji onomastycznej, 15.–17. czerwca 1998, Bydgoszcz–Pieczyska (pp. 195–210). Bydgoszcz: WSP.

Ainiala, T., & Vuolteenaho, J. (2006). How to study urban onomastic landscape? Acta onomastica, 47, 58–63.

Bauko, J. (2019). Propriálno-semiotický obraz bilingválnych obcí Slovenska [The proprial-semiotic image of bilingual communities in Slovakia]. In A. Chomová, J. Krško, & I. Valentová (Eds.), Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia (pp. 138–148). Bratislava: Veda.

David, J. (2019). Delimitative function of place names in the linguistic landscape — as illustrated with examples from the cities of Prague and Ostrava (Czech Republic). Linguistica, 67(1), 5–14.

David, J., & Klemensová, T. (2020). Mnohost v jazykové krajině — od morfologie přes gramotnost k diskuzím o vizuálním smogu [Plurality in the linguistic landscape — from morphology to literacy to discussions of visual smog.]. In A. Ďuricová (Ed.), Od textu k prekladu XIV. 2. časť: Linguistic Landscapes (pp. 6–15). Praha: JTP.

Frankowska-Kozak, B. (2009). Logonimy podmiotów gospodarczych w północno-zachodniej Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku [Logonyms of business entities in north-western Poland in the last decade of the 20th century]. Szczecin: Print Group.

Gálisová, A. (2012). Logo(typ) ako komunikát. In G. Múcsková (Ed.), Varia XX. Zborník materiálov zo XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. — 26. 11. 2010) (pp. 132–141). Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.

Gałkowski, A. (2008). Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim [Chrematonyms in the cultural and utility function. Onomastic comparative study on Polish, Italian and French material]. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Garančovská, L. (2012). Od ameriky cez talianov, maďarov, mongolov až po turecké hospodárenie (Národné stereotypy v jazykovej praxi) [From America to Italians, Hungarians, Mongols to the Turkish economy (National stereotypes in language practice)]. In G. Múcsková (Ed.), Varia XX. Zborník materiálov zo XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.–26. 11. 2010) (pp. 153–166). Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.

Górny, H. (2003). Tendencje onimiczne w nazwach krakowskich aptek [Onymic tendencies in the pharmacy names in Kraków]. Acta onomastica, 44, 15–28.

Górny, H. (2006). Nazwy biur tłumaczeń a współczesna moda językowa [Translation agency names and contemporary language fashion]. In A. Naruszewicz-Duchlińska & M. Rutkowski (Eds.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji (pp. 136–142). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Horecký, J. (1994). Logonomastika ako onomastická disciplína [Logonomastics as an onomastic discipline]. In E. Krošláková (Ed.), 11. slovenská onomastická konferencia. Nitra 19.–20. mája 1994. Zborník referátov (pp. 76–80). Bratislava–Nitra: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Vysoká škola pedagogická.

Imrichová, M. (2002). Logonymá v systéme slovenčiny [Logonyms in the Slovak language system]. Prešov: Prešovská univerzita.

Jesenská, P. (2021). Skúmanie základnej jednotky jazykovej krajiny [Examination of the basic unit of the linguistic landscape]. In A. Ďuricová & J. Lauková (Eds.), Od textu k prekladu XV. 2. časť: Linguistic Landscapes (pp. 45–51). Praha: JTP.

Knappová, M. (2000). Obchodní jméno jako fenomén jazykový a sociologický. In M. Czachorowska & Ł.M. Szewczyk (Eds.), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI. ogólnopolskiej konferencji onomastycznej, 15.–17. czerwca 1998, Bydgoszcz–Pieczyska (pp. 123–131). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.

Krško, J. (2020). Lokálne nárečie ako nástroj expresivizácie v jazykovej krajine (na príklade Banskej Bystrice) [Local dialect as a tool of expressivization in the linguistic landscape (on the example of Banská Bystrica)]. In A. Ďuricová (Ed.), Od textu k prekladu XIV. 2. časť, Linguistic Landscapes (pp. 37–47). Praha: JTP.

Landry, R., & Bourhis, R. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality. Journal of Language and Social Psychology, 16, 23–49.

Lauková, J. (2020). Kontext textu a obrazu vo vizuálnej semiotike jazykovej krajiny mesta Banská Bystrica [Context of text and image in the visual semiotics of the linguistic landscape of Banská Bystrica]. In A. Ďuricová (Ed.), Od textu k prekladu XIV. 2. časť, Linguistic Landscapes (pp. 47–54). Praha: JTP.

Lauková, J., & Molnárová, E. (2020). Viacjazyčnosť niektorých názvov obchodov a prevádzok (zariadení) v Banskej Bystrici [Multilingualism of some names of shops and establishments in Banská Bystrica]. In A. Ďuricová & E. Molnárová (Eds.), Od textu k prekladu XIII (pp. 97–111). Banská Bystrica: Belianum.

Molnárová, E. (2020). Priezviská v logonymách (na príklade jazykovej krajiny Banskej Bystrice) [Surnames in logonyms (on the example of the linguistic landscape of Banská Bystrica)]. In A. Ďuricová (Ed.), Od textu k prekladu XIV. 2. časť, Linguistic Landscapes (pp. 60–66). Praha: JTP.

Molnárová, E. (2021). Multimodal aspects of the Banská Bystrica linguistic landscape. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 11(1), 209–213. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1101/papers/A_molnarova.pdf

Myszka, A. (2017). Modele strukturalne nazwań przedsiębiorstw galicyjskich — na podstawie ogłoszeń prasowych z przełomu XIX i XX wieku [Structural models of Galician business names — based on newspaper advertisements from the turn of the 20th century]. SŁOWO. Studia językoznawcze, 8, 132–153. https://doi.org/10.15584/slowo.2017.8.09

Myszka, A. (2018). Od deskrypcji określonej do ergonimu — galicyjskie nazwy przedsiębiorstw [From definite description to ergonym — Galician names of enterprises]. In U. Bijak, H. Górny & M. Magda-Czekaj (Eds.), Onomastyka — neohumanistyka — nauki społeczne (pp. 365–378). Kraków: IJP PAN. https:// doi.org/10.17651/ONOMAST2018.28

Odaloš, P. (2019). Sústava slovenskej onomastickej terminológie (vznik, existencia, variantné možnosti vývoja a štandardizácie) [The system of Slovak onomastic terminology (origin, existence, possibilities of development and standardization)]. In A. Chomová, J. Krško & I. Valentová (Eds.), Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia (pp. 53–70). Bratislava: Veda.

Oronowicz-Kida, E. (2012). Nazwy sklepów z odzieżą używaną w aspekcie pragmatycznym (na przykładzie południowo-wschodniej Polski) [Names of second-hand clothes shops in pragmatic terms (on the example of south-eastern Poland)]. In M. Ološtiak (Ed.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia Prešov 12.–14. septembra 2011 (pp. 293–301). Prešov: Prešovská univerzita. https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak3

Siwiec, A. (2000). Nazwy agencji towarzyskich (na materiale ogłoszeń prasowych) [Names of escort agencies (on newspaper ad material)]. In M. Czachorowska & Ł.M. Szewczyk (Eds.), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI. ogólnopolskiej konferencji onomastycznej, 15.–17. czerwca 1998, Bydgoszcz–Pieczyska (pp. 173–192). Bydgoszcz: WSP.

Siwiec, A. (2003). Nazwy handlowe i ich uwarunkowania społeczno-komunikacyjne (od kultury zideologizowanej do kultury skomercjalizowanej i reklamy) [Trade names and their sociocommunicative determinants (from ideologised culture to commercialised culture and advertising)]. In M. Biolik (Ed.), Metodologia badań onomastycznych (pp. 543–555). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Siwiec, A. (2012). Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta [Names of retail and service facilities in the urban space]. Lublin: UMCS.

Záborská, A. (2018). The Ethnolingustic Dimension of Humorous Texts [Unpublished dissertation]. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.