Discourse strategies in proper names in relation to multiculturalism as a feature of modern travel literature
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

proper name
onomastics
travel literature
discourse
multiculturalism

Abstract

Modern travel literature is the research material used in the article, and particularly how it represents a particular vision of multiculturalism. One can make use of contemporary travel reports as an example of nowadays very popular branch of literature relating to other cultures, thereby confirming the consequential status of multiculturalism as a socio-cultural aspect. As the methodological basis of the work, modern literary and cultural onomastics, and onomastics of discourse have been selected. Discourse is understood as a communication phenomenon of a higher level, concentrating various components and not only verbal ones. Furthermore, it is motivated by social, ideological, and cultural factors which are manifested in different forms. The crucial methodological context is the adoption of discourse linguistics as an extensive research program that can help to create the additional context of the proper names observed in travel literature. The aim of the work is to highlight the main discourse strategies concerning the multiculturalism aspects of proper names present in modern travel literature. Three primary strategies were identified i.e. assimilation, exoticisation and neutralisation. Depending on the strategy adopted, the proper name relates to the ideological level of discourse to a varying degree, it also profiles the Known–Other/Strange relation, approximates given cultures or reflects their disparateness. As one can see, the research has identified many different points of liaison between proper names and the ideology of the text and, what is more, the creation of the world in a chosen discourse. Moreover, it confirms the thesis that proper names, analyzed on the discourse level, requires a context approach revealing its whole semantic and functional potential in microtext as well as macrotext.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.66.14
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Abramowska, J. (2002). O staropolskich enumeracjach [About Old-Polish enumerations]. W: I. Opacki i B. Mazurkowa (red.), Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Czachur, W. (2020). Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy [Discourse linguistics as an integrating research program]. Warszawa: Wydawnictwo Atut.

Frukacz, K. (2019). Polski reportaż książkowy. Przemiany i adaptacje [Polish book reportage. Alternations and adaptations]. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Graf, M. (2015). Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej [Literary non-naming. Proper names of contemporary Polish prose]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kalaga, W. (2001). Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja [Discourse nebulas. Subject, text, interpretation]. Kraków: Universitas.

Karwatowska, M., Litwiński, R. i Siwiec , A. (red.). (2017). OBCY/INNY. Analiza przypadków [STRANGE/OTHER. Case studies]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Możejko, E. (2004). Wielka szansa czy iluzja. Wielokulturowość w dobie ponowoczesności [The great chance or illusion: multiculturalism in postmodern epoch]. W: W. Kalaga (red.), Dylematy wielokulturowości (s. 141–161). Kraków: Universitas.

Nowakowska-Kempna, I. (1979). Transpozycja nazw własnych z języka polskiego na języki południowosłowiańskie [Transposition of proper names from Polish into South-Slavonic languages]. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Rejter, A. (2000). Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej [Formation of travels reports in stylistic and pragmatic perspectives]. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Rejter, A. (2016). Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu [Proper name towards genre and discourse]. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Rejter, A. (2018). Onomastyka literacka w kręgu współczesnej myśli humanistycznej [Literary onomastics in a circle of modern humane concept]. W: M. Graf, W. Hofmański i P. Graf (red.), Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing (s. 259–269). Poznań: Maiuscula.

Rutkowski, M. i Skowronek, K. (2020). Onomastyczna analiza dyskursu [Onomastic analysis of discourse]. Kraków: Wydawnictwo AGH.

Sarnowska-Giefing, I. (2003). Onomastyka literacka — integracja językoznawstwa i literaturoznawstwa? [Literary onomastics — an integration of linguistics and literary studies?]. W: M. Biolik (red.), Metodologia badań onomastycznych (s. 435–446). Olsztyn: Wydawnictwo WSP.

Sarnowska-Giefing, I. (2007). Onomastyka literacka dziś — przełomy czy kontynuacje? [Literary onomastics today — breakthroughs or continuations?]. W: A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch i K. Skowronek (red.), Nowe nazwy własne — nowe tendencje badawcze (s. 559–572). Kraków: Pandit.

Wieczorkiewicz, A. (2012). Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży [The appetite of a tourist. About world experiencing in travel]. Kraków: Universitas.

Witosz, B. (2009). Dyskurs i stylistyka [Discourse and stylistics]. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Wojtak, M. (2004). Gatunki prasowe [Press genres]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wojtak, M. (2011). O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu [About the relations between discourse, style, genre and text]. Tekst i Dyskurs — Text und Diskurs, 4, 69–78.

Wojtak, M. (2019). Wprowadzenie do genologii [An introduction to genology]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

WSJP = Żmigrodzki, P. (red.). (b.d.). Wielki słownik języka polskiego [The great dictionary of Polish]. https://wsjp.pl