Czech place names and their exonyms in parallel corpus  — between preserving the original form and adaptation
PDF (English)
epub
mobi

Keywords

place names
exonyms
parallel corpora
adaptation
translation

Abstract

The aim of the paper is to present strategies for the adaptation of Czech geographical names (their translation in particular) in a foreign language texts. Using the parallel corpus InterCorp, version 13 (part of the Czech National Corpus) we look at the variants of Czech toponyms (referring to objects in the territory of the Czech Republic; settlement names, names of natural features, urban names) used in English and German translations. We analyze and interpret the strategies used to incorporate Czech toponyms into non-Slavic translations; in addition, we highlight the potential which he corpora (parallel corpora in particular) have for the research of toponyms. Given the centuries-old historical contacts between Czech and German, most Czech toponyms have a German variant (i.e., Namenpaaren), and these German variants are used rather extensively in translations. This, of course, is very unlike the case with English, but, from a historical perspective, these German variants often stand behind the English version of the place name.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.67.12
PDF (English)
epub
mobi

References

Beránek, T. et al. (2011). Index českých exonym [Index of Czech exonyms]. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální.

Berger, T. (1991–1992). Tschechische Bezeichnungen für ausländische Ortsnamen mit besonderer Berücksichtigung von Bayern [Czech names for foreign place names with special reference to Bavaria]. Blätter für oberdeutsche Namenforschung, 28–29, 77–122.

Chlumská, L. (2017). Překladová čeština a její charakteristiky [Czech in translation and its characteristics]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Chráska, M. (2016). Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu [Methods of pedagogical research. Basics of the quantitative research]. Praha: Grada.

Čermák, F. (2011. Ed.). Korpusová lingvistika Praha 2011. 1 InterCorp [Corpus Linguistics Prague 2011. 1 InterCorp]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Čermák, F., & Kocek, J. (Eds.). (2010). Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia [Multilingual Corpus InterCorp: Research options]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Čermák, F., Corness, P., & Klégr, A . (Eds.). (2010). InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Čermáková, A. (2016). Kontrastivní lingvistika, translatologie a korpusová lingvistika [Contrastive linguistics, translatology and corpus linguistics]. In A. Čermáková, L. Chlumská, & M. Malá (Eds.), Jazykové paralely (pp. 12–23). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ČNK = Český národní korpus [Czech National Corpus]. https://www.korpus.cz/

Czopek-Kopciuch, B. (1995). Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w języku polskim [Adaptation of German place names in Polish]. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

David, J., Březinová, K., & Reclik, A . (2023). Janův hrad nebo John’s Castle — vlastní jména v překladu v sémantické perspective [Janův hrad or John’s Castle — Proper names in translation in the semantic perspective]. In L. Janovec et al. (Eds.), Propria a apelativa (vol. 2; pp. 47–56). Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL — Praha: Pedagogická fakulta UK — Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

David, J., & Klemensová, T. (2019). Still Having a Conflict Potential? German and Hungarian Toponyms in the Czech and Slovak National Corpora Texts. Miscellanea Geographica: Regional Studies on Development, 23(3), 158–162.

David, J., & Klemensová, T. (2021). Between Cultural Heritage and Marketing: German Place Names in Post-Communist Czechia. In O. Felecan, O. & A. Bugheşiu (Eds.), Names and Naming — Multicultural Aspects (pp. 315–329). Cham: Palgrave Macmillan.

David, J., Klemensová, T., & Místecký, M . (Eds.). (2022). Od etymologie ke krajině. Onomastika pro 21. století [From etymology to landscape. Onomastics for the 21st century]. Brno: Host.

David, J., & Místecký, M. (2023a). Meryl Streepová a Emma Stone: přechylování cizích příjmení v češtině prizmatem korpusového výzkumu [Meryl Streep and Emma Stone: The creation of czech female forms of foreign surnames in the perspective of corpus research]. Bohemistyka, 23, 541–554. https://doi.org/10.14746/bo.2023.4.3

David, J., & Místecký, M. (2023b). Prolegomena ke kvantitativní onomastice [Prolegomena to quantitative onomastics]. Acta onomastica, 64(2), 301–320.

David, J., & Rupińska, A. (2020). Varianty a variování zeměpisných názvů v českém politickém diskurzu) 1945–1989 [Place names variants and variation in the Czech political discourse in 1945‒1989]. Acta onomastica, 61(2), 299–310.

Doubnerová, J. (1988): Exonyma v českých cestopisech ze 16. století [Exonyms in Czech travel writing of the 16th century]. Onomastický zpravodaj ČSAV, 29, 143–149.

Durán Muñoz, I. (2012). Analysing Common Mistakes in Translations of Tourist Texts (Spanish, English and German). Onomázein, 26(2), 335–349.

Dvořáková, Ž. (2017). Literární onomastika. Antroponyma [Literary onomastics. Anthroponyms]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Eichler, E. (1976). Sprachkontakte und Sprachebenen in der Onomastik [Language contacts and language levels in onomastics]. Slavica Pragensia, 19, 43–55.

Harris, B. (2004). The Translation of Names. In J.M. Bravo (Ed.), A New Spectrum of Translation Studies (pp. 73–92). Valladolid: Universidad de Valladolid.

Harvalík, M. (2017). Exonymum [Exonym]. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (Eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: Masarykova univerzita. https://www.czechency.org/slovnik/EXONYMUM

Johansson, S. (2007). Seeing through Multilingual Corpora: on the Use of Corpora in Contrastive Studies. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Johansson, S., Ebeling, J., & Oksefjell, S . (1999–2002). English-Norwegian Parallel Corpus: Manual. Oslo: University of Oslo. https://www.hf.uio.no/ilos/english/services/knowledge-resources/omc/enpc/ENPCmanual.pdf

Klemensová, T. (2021). Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945 na příkladu okresu Jeseník [Geographical names in a border region after 1945 on the example of the Jeseník district]. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Knappová, M. (1983). K překládání osobních jmen [On translating personal names]. Naše řeč, 66(4), 169–173.

Knappová, M., & Sloboda, M. (2017). Příjmení [Surnames]. In P. Karlík, M. Nekula, & J. Pleskalová (Eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: Masarykova univerzita. https://www.czechency.org/slovnik/PŘÍJMENÍ

Martinková, M. (2014). K metodologii využití paralelních korpusů v kontrastivní lingvistice [On the methodology of using parallel corpora for contrastive linguistic research]. Naše řeč, 97(4–5), 270–285. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8344

Matúšová, J. (2015). Německá vlastní jména v češtině [German proper names in Czech]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Motschenbacher, H. (2020). Corpus Linguistic Onomastics. A Plea for a Corpus Based Investigation of Names. Names, 68(2), 88‒103. https://doi.org/10.1080/00277738.2020.1731240

Nádeníček, P. (2011). Produktivita přechylování v dnešní češtině ve srovnání s angličtinou, němčinou a ruštinou [Productivity of derivation of female forms in Czech Today compared to English, German, and Russian]. In F. Čermák (Ed.), Korpusová lingvistika Praha 2011: 1: InterCorp (pp. 204–218). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Nyström, S. (2016). Names and Meaning. In C. Hough (Ed.), The Oxford Handbook of Names and Naming (pp. 39–51). Oxford: Oxford University Press.

Ondráčková, R. (2017). Die Übersetzung der tschechischen Toponyma in deutschen Texten [The translation of Czech toponyms in German texts]. [MA thesis, Masarykova univerzita]. IS MU. https://is.muni.cz/th/wdobc/

Prchlíková, M. (2011). Exonyma ve starších českých cestopisech [Exonyms in older Czech travel writings]. [MA thesis, Masarykova univerzita]. IS MU. https://theses.cz/id/kw4ser

Rupińska, A. (2020). Adaptace exonym v odborném textu — tendence, variantnost, reflexe [Adapting exonyms in specialist texts — tendencies, variability, reflections]. In E. Molnárová (Ed.), Od textu k prekladu XIV (pp. 68–74). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů.

Špačková, S. (2017). Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika: vlastní jména v překladu [Equivalence of proper nouns in Russian and Czech: Proper nouns in translation]. Brno: Masarykova univerzita.

Šrámek, R. (1999). Úvod do obecné onomastiky [Introduction to general onomastics]. Brno: Masarykova univerzita.

Šrámek, R. (2017). Propriální sféra jazyka [The proprial sphere of language]. In P. Karlík, M. Nekula, & J. Pleskalová (Eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: Masarykova univerzita. https://www.czechency.org/slovnik/PROPRIÁLNÍ SFÉRA JAZYKA.

Svobodová, D. (2012). Přechylování cizojazyčných příjmení ve světle aktuálního úzu [Derivation of foreign feminine surnames in the light of current usage]. In M. Ološtiak (Ed.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike (pp. 93–100). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

United Nations. (2006). Manual for the national standardization of geographical names United Nations Group of Experts on Geographical Names. New York: United Nations. https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_88e.pdf

Van Langendonck, W., & Van de Velde, M. (2016). Names and Grammar. In C. Hough (Ed.), The Oxford Handbook of Names and Naming (pp. 17–38). Oxford: Oxford University Press.

Wolnicz-Pawłowska, E. (2014). Nazwy własne w przekładzie. Zarys problematyki [Proper names in translation. An outline of the problem]. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 27, 201–214. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.17

Yermolovich, D.I. (2005). Imena sobstvennyye. Teoriya i praktika mezhyazykovoi peredachi [Proper names. Theory and practice of interlanguage transfer]. Moskva: R. Valent.