Professor Janusz Strutyński (1932-2021) as a linguist and onomastician
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

Janusz Strutyński

Abstract

-

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.66.1
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Florkowska, M. (red.). (2016). Autoportret z Gołębnikiem w tle. Profesorowie krakowskiej polonistyki o sobie [Self-portrait with Gołębnik in the background. Professors of Polish Studies in Cracow about themselves]. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Pachowicz, M. (2022). Profesor Janusz Strutyński (1932–2021). Wspomnienie [Professor Janusz Strutyński (1932–2021). Obituary]. LingVaria, 17(1), 9–17.

Sikora, K. (2022, 28 grudnia). Taki pozostanie w naszej pamięci… [Such will remain in our memory…]. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. https://kpu.krosno.pl/taki-pozostanie-w-naszej-pamieci-2/

Skarżyński, M. (2002). Kilka słów o Prof. dr. hab. Januszu Strutyńskim [A few words about Professor Janusz Strutyński]. W: M. Skarżyński i M. Szpiczakowska (red.), Rozmaitości językowe ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego Jubileuszu (s. 7–12). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Strutyński, J. (1972). Polskie nazwy ptaków krajowych [Polish names of country birds]. (Prace Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 33). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Strutyński, J. (1979). Modele strukturalne przymiotników motywowanych przez nazwy miejscowe w języku polskim [Structural models of adjectives motivated by place names in Polish]. (Rozprawy Habilitacyjne UJ, 27). Kraków: Drukarnia UJ.

Strutyński, J. (1992). [Recenzja książki Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji A. Cieślikowej] [Review of the book Old Polish personal names derived from appellatives. The process of onymisation, by A. Cieślikowa]. Onomastica, 37, 271–278.

Strutyński, J. (1996). Urbozoonimia polska [Polish urban zoonymy]. Kraków: Wydawnictwo Tomasz Strutyński.