Boundary phenomena in contemporary Bulgarian anthroponymy
PDF (Български)
epub
mobi

Keywords

boundary phenomena
Bulgarian anthroponymy
anthroponymic innovations
unconventional forenames

Abstract

The influence of the trends towards plurilingualism and globalization observed within the EU over the last two decades has also affected the Bulgarian language. Such new phenomena, which could be defined as boundary ones, may also be found in Bulgarian anthroponymy, where they appear as a result of the process of globalization via internationalization. In general, they may be seen primarily in the transmission of many foreign forenames from different cultures, be they familiar or not to Bulgarian, the onyms of which have, in most cases, not been adapted to the Bulgarian language rules (Джой/Dzhoy, Дуйгу/Duygu, Ефе/Efe, Нанси/Nansi). Due to the untypical context, they have become unconventional anthroponyms following relocation. The other process is of crossing the existing grammatical rules expressed by the omission of the feminine gender flection which is obligatory in Bulgarian. These two phenomena are directly connected with the appearance and acceptance of the so-called unisex names which, until recently, remained unknown to Bulgarian official (conventional) anthroponymy. The present research analyses how and to what degree they affect the different types of official anthroponyms (forenames, patronyms, and family names). The onomastic tendencies described represent boundary phenomena and may be taken as the beginning of a new level in the development of the Bulgarian personal name system.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.67.5
PDF (Български)
epub
mobi

References

Алексова, К. (2014). Съвременната българска езикова ситуация в европейски контекст [Contemporary Bulgarian language situation in European context]. В: Д. Иванова (ред.), Езиковата политика в европейски и национален контекст (с. 65–80). Пловдив: Унив. изд. „Паисий Хилендарски“.

Ангелов, А.Г. (2012). Еколингвистика: Или екология на застрашените езици и лингвистика на застрашените екосистеми [Ecolinguistics: or ecology of endangered languages and linguistics of endangered ecosystems]. София: Международно социолингвистично дружество.

Ангелов, A.Г. (2014а). Политическа лингвистика според принципите на екологичната етика [Political linguistics according to ecological ethics principles]. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Ангелов, A.Г. (2014б). Глобализационните процеси и закъснялата уестърнизация на родния език [Globalization processes and delated westernization of the Bulgarian language]. Проблеми на социолингвистиката, 11, 327–330.

Ангелова-Атанасова, М. (2005). Посоки и развой в именуването на българите в началото на XXI век [Directions and development in the name-giving of the Bulgarians at the beginning of the 21st century]. Състояние и проблеми на българската ономастика, 7(1), 34–45.

Буров, С. (2016). Средният род [Neuter gender]. В: М. Стаменов, И. Панчев (ред.), Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хонорис кауза Стефана Димитрова (с. 33–44). София: Издателство на БАН.

Виденов, М. (2017). Европейската езикова ситуация днес — надмощие и приспособяване [European language situation — domination and adaptation]. В: Е. Търпоманова, К. Алексова (ред.), Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 24–25 април 2017 г. Том II: Езиковедски четения (с. 11–18). София: Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“.

Влахова-Ангелова, М. (2020). За унисекс имената в съвременната българска личноименна система [On unisex names in contemporary Bulgarian anthroponymic system]. В: В. Мичева, Д. Благоева, М. Витанова, М. Цибранска, С. Колковска, Т. Александрова (ред.), Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020) (т. 2, с. 110–122). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Влахова-Ангелова, М. (2023). Естетиката на хибридността и съвременните лични имена, или за блендинга като словообразувателен начин в българската антропонимия [Esthetics of hybridity and contemporary forenames or on blending as a word formation device in Bulgarian anthroponymy]. В: Т. Александрова и др. (ред.), Да попитаме Владко Мурдаров. Текстове, посветени на 75-годишнината на езиковеда и преводача проф. д.ф.н. Владко Мурдаров (с. 249–258). София: Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“.Закон за гражданската регистрация [Civil Registry Law]. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673409

Илчев, С. (2012). Речник на личните и фамилни имена у българите (2-ро изд.). [Dictionary of Bulgarian forenames and family names (2nd ed.)]. София: Изток–Запад.

Исса, К., Хамами, Н. (2014). Вариации на формите за обръщение и на умалителните форми на личните имена в съвременния български език [Variations of name vocative and diminutive forms of personal names in contemporary Bulgarian]. В: А. Чолева-Димитрова (ред.), Изследователските хоризонти на българската лингвистика (с. 87–107). София: ИБЕ.

Калканова, Т. (1996). Популярно ли е твоето име? [How popular is your name?] София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Ковачев, Н. (1995). Честотно-етимологичен речник на личните имена [Frequency and etymological dictionary of personal names]. Велико Търново: Пик.

Константинов, Ю. (1987). Някои въпроси на българската антропонимия в социолингвистичен план [Some problems of Bulgarian anthroponymy in socio-linguistic perspective]. Contrastive linguistics, 12(4), 36–44.

Левкова, Р. (2019). Мотиви за избор на лично име в началото на XXI век (по данни на анкетно проучване) [Motives for choosing a personal name at the beginning of the 21st century (according to an empirical study]. В: B. Бонджолова (ред.), Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р К. Цанков (с. 395–408). Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Левкова, Р. (2021). Наблюдения върху най-популярните имена за новородени в сравнителен план с други страни (за края на второто десетилетие на XXI век) [Observations on the most popular newborn names in comparison to other countries (in the end of the second decade of the 21st c.]. Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis, 40(1), 231–238.

Левкова, Р. (2022). Тенденции в развитието на българската личноименна система в началото на XXI век [Trends in Bulgarian personal name system development in the beginning of the 21st century]. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“.

НСИ = Национален статистически институт. (2020). Имената в България 2020 [Names in Bulgaria 2020]. https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Names2020p.pdf

Петкова, Г. (2021). За чуждите лични имена с единична употреба, регистрирани в гр. София през 2014 г. [On foreign personal names with single usage in the official data of the city of

Sofia (2014)]. В: А. Чолева-Димитрова, М. Влахова-Ангелова, Н. Данчева (ред.), Слѣдовати достоитъ. Доклади от международната ономастична конференция „Антропоними

и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов (1921–1987) (с. 260–269). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Симеонова, Н. (2005). Практически проблеми на формирането на имената у българите в службите на ГРАО [Practical problems about name formation of the Bulgarians observed by GRAO service]. Състояние и проблеми на българската ономастика, 7(1), 29–33.

Чакърова, К. (2011). Формално-семантична характеристика на съществителните имена от общ род в съвременния български език [Formal and semantic features of nouns with a common gender in the contemporary Bulgarian language]. В: К.Чакърова (ред.), Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Диана Иванова (с. 324–340). Пловдив: Контекст.

Чолева-Димитрова, А., Влахова-Ангелова, М. (2019). Състояние и проблеми на българската личноименна система [State and problems of the Bulgarian personal name system]. Български език и литература, 61(4), 373–389.

Янев, Б. (2009). Система на личните имена в българския и немския език [The system of personal names in Bulgarian and German]. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“.

Barry, H., Harper, A.S. (1993). Feminization of unisex names from 1960 to 1990. Names, 41(4), 228–238. https://doi.org/10.1179/nam.1993.41.4.228

Brylla, E. (2009). Female names and male names equality between the sexes. В: W. Ahrens, S. Embleton, A. Lapierre (ред.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada (с. 176–181). Toronto: York University.

Choleva-Dimitrova, A., Vlahova-Angelova, M., Dancheva, N., Petkova, G . (2021). Dynamics of first names in the Bulgarian anthroponymic system (according to official first names in the city of Sofia, in the years 2007 and 2014). Onoma, 56, 57–85. https://doi.org/10.34158/ONOMA.56/2021/4

Felecan, O. (2014). Unconventional first names: between onomastic innovations and illustrious models. B: O. Felecan, D. Felecan (ред.), Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive Function (с. 133–155). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Felecan, O. (2015). Se poate vorbi în română de (pre)nume unisex? В: O. Felecan (ред.), Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming” Conventional/Unconventional in Onomastics (с. 149–162). Cluj-Napoca: Mega–Argonaut.

Gerritzen, D. (2006). Naming children in globalizing world. Acta onomastica, 47, 177–184.

Leibring, K. (2016). Given names in European naming systems. В: C. Hough (ред.), The Oxford Handbook of Names and Naming (с. 199–213). Oxford: Oxford University Press.

Lieberson, S., Dumais, S., Baumann, S . (2000). The instability of androgynous names: the symbolic maintenance of gender boundaries. American Journal of Sociology, 105(5), 1249–1287. https://doi.org/10.1086/210431

Loveday, L. (2013). Five innovative strategies in Japanese female anthroponyms today. В: O. Felecan (ред.), Name and Naming. Onomastics in Contemporary Public Space (с. 560–574). Cluj-Napoca: Editura Mega.

Pisoschi, C. (2011). Theoretical considerations on the time and space “journey” of some Anglo-Saxon proper names. В: O. Felecan (ред.), Numele şi Numirea. Actele Conferinţei Internaţionale de Onomastică, ediţia I: Interferenţe multietnice în antroponimie (с. 515–526). Cluj-Napoca: Editura Mega.

Pisoschi, C. (2013). On the current perception of proper names. В: O. Felecan (ред.), Name and Naming: Onomastics in Contemporary Public Space (с. 52–68). Cluj-Napoca: Editura Mega.

Walkowiak, J. (2016). Personal Name Policy: From Theory to Practice. Poznań: Wydział Neofilologii UAM.

REFERENCES (TRANSLITERATION)

Aleksova, K. (2014). Savremennata balgarska ezikova situatsiya v evropeyski kontekst [Contemporary Bulgarian language situation in European context]. In D. Ivanova (Ed.), Ezikovata politika v evropeyski i natsionalen kontekst (pp. 65–80). Plovdiv: Univ. izd. „Paisiy Hilendarski“.

Angelov, A.G. (2012). Ekolingvistika: ili ekologiya na zastrashenite ezitsi i lingvistika na zastrashenite ekosistemi [Ecolinguistics: or ecology of endangered languages and linguistics of endangered ecosystems]. Sofia: Mezhdunarodno sotsiolingvistichno druzhestvo.

Angelov, A.G. (2014a). Politicheska lingvistika spored printsipite na ekologichnata etika [Political linguistics according to ecological ethics principles]. Sofiya: UI „Sv. Kliment Ohridski“.

Angelov, A.G. (2014b). Globalizatsionnite protsesi i zakasnyalata uestarnizatsiya na rodniya ezik [Globalization processes and delated westernization of the Bulgarian language]. Problemi na sotsiolingvistikata, 11, 327–330.

Angelova-Atanasova, M. (2005). Posoki i razvoy v imenuvaneto na balgarite v nachaloto na XXI vek [Directions and development in the name-giving of the Bulgarians at the beginning of the 21st century]. Sastoyanie i problemi na balgarskata onomastika, 7(1), 34–45.

Barry, H., & Harper, A.S. (1993). Feminization of unisex names from 1960 to 1990. Names, 41(4), 228–238. https://doi.org/10.1179/nam.1993.41.4.228

Brylla, E. (2009). Female names and male names equality between the sexes. In W. Ahrens, S. Embleton, & A. Lapierre (Eds.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada (pp. 176–181). Toronto: York University.

Burov, S. (2016). Sredniyat rod [Neuter gender]. In M. Stamenov & I. Panchev (Eds.), Aktualni problemi na savremennata lingvistika. Yubileen sbornik v chest na prof. d.f.n. d-r honoris kauza Stefana Dimitrova (pp. 33–44). Sofia: Izdatelstvo na BAN.

Chakarova, K. (2011). Formalno-semantichna harakteristika na sashtestvitelnite imena ot obsht rod v savremenniya balgarski ezik [Formal and semantic features of nouns with a common gender in the contemporary Bulgarian language]. In K. Chakarova (Ed.), Sledite na slovoto. Yubileen sbornik v chest na prof. d.f.n. Diana Ivanova (pp. 324–340). Plovdiv: Kontekst.

Choleva-Dimitrova, A., & Vlahova-Angelova, M. (2019). Sastoyanie i problemi na balgarskata lichnoimenna sistema [State and problems of the Bulgarian personal name system]. Balgarski ezik i literatura, 61(4), 373–389.

Choleva-Dimitrova, A., Vlahova-Angelova, M., Dancheva, N., & Petkova, G . (2021). Dynamics of first names in the Bulgarian anthroponymic system (according to official first names in the city of Sofia, in the years 2007 and 2014). Onoma, 56, 57–85. https://doi.org/10.34158/ONOMA.56/2021/4

Felecan, O. (2014). Unconventional first names: Between onomastic innovations and illustrious models. In O. Felecan & D. Felecan (Eds.), Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive Function (pp. 133–155). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Felecan, O. (2015). Se poate vorbi în română de (pre)nume unisex? In O. Felecan (Ed.), Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming” Conventional/Unconventional in Onomastics (pp. 149–162). Cluj-Napoca: Mega–Argonaut.

Gerritzen, D. (2006). Naming children in globalizing world. Acta onomastica, 47, 177–184.

Ilchev, S. (2012). Rechnik na lichnite i familni imena u balgarite (2-ro izd.) [Dictionary of Bulgarian forenames and family names (2nd ed.)]. Sofia: Iztok–Zapad.

Issa, K., & Hamami, N. (2014). Variatsii na formite za obrashtenie i na umalitelnite formi na lichnite imena v savremenniya balgarski ezik [Variations of name vocative and diminutive forms of personal names in contemporary Bulgarian]. In A. Choleva-Dimitrova (Ed.), Izsledovatelskite horizonti na balgarskata lingvistika (pp. 87–107). Sofia: IBE.

Kalkanova, T. (1996). Populyarno li e tvoeto ime? [How popular is your name?]. Sofiya: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“.

Konstantinov, Yu. (1987). Nyakoi vaprosi na balgarskata antroponimiya v sotsiolingvistichen plan [Some problems of Bulgarian anthroponymy in socio-linguistic perspective]. Contrastive linguistics, 12(4), 36–44.

Kovachev, N. (1995). Chestotno-etimologichen rechnik na lichnite imena v savremennata balgarska antroponimiya [Frequency and etymological dictionary of personal names in contemporary Bulgarian anthroponymy]. Veliko Tarnovo: Pik.

Leibring, K. (2016). Given names in European naming systems. In C. Hough (Ed.), The Oxford Handbook of Names and Naming (pp. 199–213). Oxford: Oxford University Press.

Levkova, R. (2019). Motivi za izbor na lichno ime v nachaloto na XXI vek (po danni na anketno prouchvane) [Motives for choosing a personal name at the beginning of the 21st century (according to an empirical study)]. In V. Bondzholova (Ed.), Nomen est omen. Nauchni izsledvaniya v chest na 70-godishninata na prof. d-r K. Tsankov (pp. 395–408). Veliko Tarnovo: UI „Sv. Sv. Kiril i Metodiy”.

Levkova, R. (2021). Nablyudeniya varhu nay-populyarnite imena za novorodeni v sravnitelen plan s drugi strani (za kraya na vtoroto desetiletie na XXI vek) [Observations on the most popular newborn names in comparison to other countries (in the end of the second decade of the 21st century]. Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis, 40(1), 231–238.

Levkova, R. (2022). Tendentsii v razvitieto na balgarskata lichnoimenna sistema v nachaloto na XXI vek [Trends in Bulgarian personal name system development in the beginning of the 21st century]. Veliko Tarnovo: UI „Sv. sv. Kiril i Metodiy“.

Lieberson, S., Dumais, S., & Baumann, S . (2000). The instability of androgynous names: The symbolic maintenance of gender boundaries. American Journal of Sociology, 105(5), 1249–1287. https://doi.org/10.1086/210431

Loveday, L. (2013). Five innovative strategies in Japanese female anthroponyms today. In O. Felecan (Ed.), Name and Naming: Onomastics in Contemporary Public Space (pp. 560–574). Cluj-Napoca: Editura Mega.

NSI = Natsionalen statisticheski institut. (2020). Imenata v Balgariya 2020 [Names in Bulgaria 2020]. https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Names2020p.pdf

Petkova, G. (2021). Za chuzhdite lichni imena s edinichna upotreba, registrirani v gr. Sofia prez 2014 g. [On foreign personal names with single usage in the official data of the city of Sofia (2014)]. In A. Choleva-Dimitrova, M. Vlahova-Angelova, & N. Dancheva (Eds.), Sledovati dostoit. Dokladi ot mezhdunarodnata onomastichna konferentsiya „Antroponimi i antroponimni izsledvaniya v nachaloto na XXI vek“, posvetena na 100-godishninata ot rozhdenieto na prof. d.f.n.

Yordan Zaimov (1921–1987) (pp. 260–269). Sofia: Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“.

Pisoschi, C. (2011). Theoretical considerations on the time and space “journey” of some Anglo-Saxon proper names. In O. Felecan (Ed.), Numele şi Numirea. Actele Conferinţei Internaţionale de Onomastică, ediţia I: Interferenţe multietnice în antroponimie (pp. 515–526). Cluj-Napoca: Editura Mega.

Pisoschi, C. (2013). On the current perception of proper names. In O. Felecan (Ed.), Name and Naming: Onomastics in Contemporary Public Space (pp. 52–68). Cluj-Napoca: Editura Mega.

Simeonova, N. (2005). Prakticheski problemi na formiraneto na imenata u balgarite v sluzhbite na GRAO [Practical problems about name formation of the Bulgarians observed by GRAO service]. Sastoyanie i problemi na balgarskata onomastika, 7(1), 29–33.

Videnov, M. (2017). Evropeyskata ezikova situatsiya dnes — nadmoshtie i prisposobyavane [European language situation — domination and adaptation]. In E. Tarpomanova & K. Aleksova (Eds.), Nadmoshtie i prisposobyavane: Sbornik dokladi ot Mezhdunarodnata nauchna konferentsiya na Fakulteta po slavyanski filologii 24–25 april 2017 g. Tom II. Ezikovedski cheteniya (pp. 11–18). Sofia: Fakultet po slavyanski filologii, SU „Sv. Kliment Ohridski“.

Vlahova-Angelova, M. (2020). Za uniseks imenata v savremennata balgarska lichnoimenna sistema [On unisex names in contemporary Bulgarian anthroponymic system]. In V. Micheva, D. Blagoeva, M. Vitanova, M. Tsibranska, S. Kolkovska, & T. Aleksandrova (Eds.), Dokladi ot Mezhdunarodnata godishna konferentsiya na Instituta za balgarski ezik „Prof. Lyubomir Andreychin“ (Sofia, 2020) (Vol. 2, pp. 110–122). Sofia: Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“.

Vlahova-Angelova, M. (2023). Estetikata na hibridnostta i savremennite lichni imena, ili za blendinga kato slovoobrazuvatelen nachin v balgarskata antroponimiya [Esthetics of hybridity and contemporary forenames or on blending as a word formation device in Bulgarian anthroponymy]. V: T. Aleksandrova et al. (Eds.), Da popitame Vladko Murdarov. Tekstove, posveteni na 75-godishninata na ezikoveda i prevodacha prof. d.f.n. Vladko Murdarov (pp. 249–258). Sofia: Izdatelstvo na BAN „Prof. M. Drinov“.

Walkowiak, J. (2016). Personal Name Policy: From Theory to Practice. Poznań: Wydział Neofilologii UAM.

Yanev, B. (2009). Sistema na lichnite imena v balgarskiya i nemskiya ezik [The system of personal names in Bulgarian and German]. Plovdiv: UI „Paisiy Hilendarski“.

Zakon za grazhdanskata registratsiya [Civil Registry Law], https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673409