Professor Hanna Popowska-Taborska (1930–2022)
PDF (Polski)
epub
mobi

Keywords

Hanna Popowska-Taborska

Abstract

-

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.67.1
PDF (Polski)
epub
mobi

References

AJK = Stieber, Z. i in. (red.). (1964–1978). Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich [Linguistic atlas of Kashubian and neighboring dialects] (t. 1–15). Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Boryś, W., Popowska-Taborska, H. (1994–2022). Słownik etymologiczny kaszubszczyzny [Etymological dictionary of Kashubian language] (t. 1–4). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Handke, K. (2004). Zarys dziejów Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [An outline of the history of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences]. W: K. Handke (red.), 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954–2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN (s. 11–30). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Handke, K., Popowska-Taborska, H. (1978). Słowotwórcza problematyka obszaru objętego ankietą AJK [Word formation issues in the area covered by the AJK survey]. W: Atlas językowy

kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich (t. 15, s. 90–109, mapa 28). Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Popowska-Taborska, H. (1960). O przezwiskach nauczycieli [About teachers’ nicknames]. Język Polski, 40(2), 113–121.

Popowska-Taborska, H. (1965). Dawne pogranicze językowe polsko-dolnołużyckie w świetle danych toponomastycznych [The former Polish-Lower Lusatian linguistic borderland in the light of toponomastic data] (Prace Językoznawcze PAN, nr 44). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Popowska-Taborska, H. (1979). W sprawie interpretacji pomorskich nazw miejscowych typu Dobrcz, Drzewicz, Sulęczyno [On the interpretation of Pomeranian place names such as Dobrcz, Drzewicz, Sulęczyno]. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 18, 95–106.

Popowska-Taborska, H. (1981). [Recenzja książki/Review of the book: J. Udolph, Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven]. Rocznik Slawistyczny, 42, 76–83.

Popowska-Taborska, H. (1982). Rola onomastyki w dociekaniach etnogenetycznych (podstawowe założenia badawcze) [The role of onomastics in ethnogenetic investigations (basic research assumptions)]. Onomastica, 27, 242–248.

Popowska-Taborska, H. (1989). Stopień użyteczności danych hydronimicznych w rozważaniach nad etnogenezą Słowian [The degree of utility of hydronymic data in reflections on the ethnogenesis of the Slavs]. W: K. Rymut (red.), Hydronimia słowiańska. Materiały z IX Konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Mogilany, 16–18 IX 1986 r. (s. 25–31). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Popowska-Taborska, H. (1991). Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka [The early history of the Slavs in the light of their language]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Popowska-Taborska, H. (1993). Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka [The early history of the Slavs in the light of their language] (wyd. 2). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Popowska-Taborska, H. (2001a). Co językoznawca powiedzieć może o wczesnych dziejach Słowian [What a linguist can say about the early history of the Slavs]. W: W. Mańczak (red.), Praojczyzna Słowian. Zbiór wypowiedzi (s. 45–48). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Popowska-Taborska, H. (2001b). Dwa niepokojące wydarzenia na marginesie dyskusji o etnogenezie Słowian [Two worrying incidents on the margins of the discussion on the ethnogenesis of the Slavs]. Onomastica, 46, 329–335.

Popowska-Taborska, H. (2004). U samych początków (1954–1956) [At the very beginning (1954–1956)]. W: K. Handke (red.), 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954–2004). Księga

jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN (s. 33–42). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Popowska-Taborska, H. (2005). Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika [The early history of the Slavs in the light of their language] (tłum. K. Kenda-Jež). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Popowska-Taborska, H. (2014). Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka [The early history of the Slavs in the light of their language] (wyd. 3). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Rzetelska-Feleszko, E. (1996). Życiorys naukowy Profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej [Scientific biography of Professor Hanna Popowska-Taborska]. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Symbolae slavisticae. Dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej (s. 7–18). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Rzetelska-Feleszko, E. (red.). (1998). Polskie nazwy własne: Encyklopedia [Polish proper names: Encyclopaedia]. Kraków–Warszawa: IJP PAN.

Rzetelska-Feleszko, E., Cieślikowa, A. i Duma. J . (red.). (2002–2003). Słowiańska onomastyka: Encyklopedia [Slavic onomastics. Encyclopedia] (t. 1–2). Warszawa–Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Rzetelska-Feleszko, E. (2004). Prace z zakresu onomastyki [Works in the field of onomastics]. W: K. Handke (red.). 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954–2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN (s. 91–108). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Siatkowski, J. (1978). Instytut Słowianoznawstwa PAN i jego geneza [The Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences and its origins]. Biuletyn Slawistyczny, 3, 4–16.

Taszycki, W. i in. (red.). (1972–2020). Bibliografia onomastyki polskiej [Bibliography of Polish onomastics] (t. 2–9). Warszawa–Kraków: PWN.

Wrocławska, E. (2015). Hanna Popowska-Taborska — profesor, mentor, magistra vitae, koleżanka [Hanna Popowska-Taborska — professor, mentor, magistra vitae, colleague]. Zeszyty Łużyckie, 49, 3–24.