Remarks on the margins of the first Czech regional hydronymic monograph
PDF (Polski)
epub
mobi

Keywords

hydronymy
Ostravice
Ostrawica
Czechia

Abstract

This review article is devoted to the 2021 book by K. Kovářová “Hydronymy of the Ostravice River basin. Names of rivers, streams, ponds and wells” based on her doctoral thesis of 2019. This is the first systematic Czech monograph of a particular river basin, although in this case a relatively small one. The paper outlines, discusses and tries to improve the main shortcomings of the work concerning both documentation (important source publications were left out of consideration, especially Polish ones) and the etymological interpretation of several items which in fact require more profound insights into Slavic onomastics.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.67.23
PDF (Polski)
epub
mobi

References

Babik, Z. (2015). Nazwy rzeczne zlewni Wieprzówki — komentarze do haseł zamieszczonych w „Hydronymia Europaea 12” [River names of the Wieprzówka drainage basin. Comments on entries published in „Hydronymia Europaea 12”]. Onomastica, 59, 401–442. https://doi.org/10.17651/ONOMAST.59.25

Babik, Z. (2021). Próba oceny skuteczności rozpoznawania etymonów apelatywnych i antroponimicznych w UN-owskich materiałach z powiatu wadowickiego. Cz. I: Wstęp, apelatywy [An attempt to assess the degree of effectiveness of assigning appellative and anthroponymical etymons to toponyms of the Wadowice district as confirmed in the late 1950s. Part one: Introduction, appellatives]. Onomastica, 65(1), 193–216. https://doi.org/10.17651/ONOMAST.65.1.12

Babik, Z. (2022). Próba oceny skuteczności rozpoznawania etymonów apelatywnych i antroponimicznych w UN-owskich materiałach z pow. wadowickiego. Cz. II: Onimy, nazwy niejasne, wnioski [An attempt to assess the degree of effectiveness of assigning appellative and anthroponymical etymons to toponyms of the Wadowice district as confirmed in the late 1950s. Part two: Onyms, unclear names, conclusions]. Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny, 25, 5–29.

Bańkowski, A. (2000). Etymologiczny słownik języka polskiego [Etymological dictionary of Polish] (t. 2). Warszawa: PWN.

Belchnerowska, A. (1991). Die Namen der stehenden Gewässer im Zuflußgebiet der Ostsee zwischen unterer Oder und unterer Weichsel. Stuttgart: F. Steiner Verlag.

Belchnerowska, A. (1993). Nazwy wód stojących w dorzeczu Bałtyku między dolną Odrą a dolną Wisłą [Names of water bodies in the Baltic Sea drainage between the lower Oder and lower Vistula]. Szczecin: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Bogdanović, N. (2008). Zemljopisna i njoj srodna leksika jugoistočne Srbije [Geographical and related vocabulary of the South-Eastern Serbia]. Srpski dijalektološki zbornik, 65, 428–518.

Bogocz, I. (2017). Východolašská nářečí versus gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie [Eastern Lachian dialects vs. Western Cieszyn area dialects or the dialectological battle for the Trans-Olza region]. LingVaria, 12(24), 227–244.

Cząstka, B. (1984). Gwary Zaolzia [Dialects of the Trans-Olza area]. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Duma, J. (1988). Zuflüsse zur unteren Oder und zur Ostsee bis zur Persante . Stuttgart: F. Steiner Verlag.

Duma, J. (2010a). Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci). Cz. I: Nazwy rzek [Water names in the Warta River basin from the Prosna to the mouth (with the exclusion of the Noteć River basin). Part one: river names]. Warszawa: DiG.

Duma, J. (2010b). Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci). Cz. II: Nazwy jezior [Water names in the Warta River basin from the Prosna to the mouth (with the exclusion of the Noteć River basin). Part two: lake names]. Warszawa: DiG.

ESHP = Elektroniczny słownik hydronimów Polski (b.d.). [Electronic dictionary of hydronyms in Poland]. Instytut Języka Polskiego PAN. https://eshp.ijp.pan.pl/

ÈSSÂ = Žuravlev, A. F. (red.). (2009–2010). Ètimologičeskij slovarʹ slavânskih âzykov. Praslavânskij leksičeskij fond [Etymological dictionary of Slavic languages. Proto-Slavic lexical stock] (t. 35–36). Moskva: Nauka.

Greń, Z. (2000). Śląsk Cieszyński: Dziedzictwo językowe [The Cieszyn Silesia: Linguistic heritage]. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Herniczek-Morozowa, W. (1975). Terminologia polskiego pasterstwa górskiego. Cz. I [Pastoralist terminology of the Polish Carpathians. Part I]. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

HO = Borek, H. (red.). (1983). Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym [Hydronymy of the Oder River basin. Names in the hydrographical order]. Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.

Kadłubiec, K.D. (1994). Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna [The Polish language of the Cieszyn and Trans-Olza areas]. Katowice: Uniwersytet Śląski.

KdeJsme = Malačka, O. (b.d.). KdeJsme.cz. https://www.kdejsme.cz/

Kovářová, K. (2019). Hydronymie povodí Ostravice [Hydronymy of the Ostravice River basin]. [Rozprawa doktorska]. Ostravská univerzita. https://www.academia.edu/40153139/Hydronymie_povodí_Ostravice_Hydronymy_of_Ostravice_River_Basin

Kovářová, K. (2021). Hydronymie povodí Ostravice (jména řek, potoků, rybníků a studánek) [Hydronymy of the Ostravice River basin. Names of rivers, streams, ponds and spring boxes]. Ostrava: Pavel Mervart–Ostravská univerzita.

Králik, Ľ. (2015). Stručný etymologický slovník slovenčiny [Concise etymological dictionary of Slovak]. Bratislava: Veda.

Kwaśnicka-Janowicz, A. (2018). Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym) [Old Polish apicultural terminology (in a comparative perspective)]. Kraków: Lexis.

Labocha, J. (1997). Polsko-czeskie pogranicze na Śląsku Cieszyńskim. Zagadnienia językowe [Polish-Czech linguistic border area in the Cieszyn Silesia. Linguistic issues]. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Machek, V. (1997). Etymologický slovník jazyka českého [Etymological dictionary of the Czech language] (wyd. 3). Praha: Lidové noviny.

Majtán, M. (1996). Z lexiky slovenskej toponymie [From the lexis of Slovak toponymy]. Bratislava: Veda.

Malʹko, R.N. (1974). Geografičeskaâ terminologiâ češskogo i slovackogo âzykov (na obŝeslavânskom fone) [Geographical terminology of the Czech and Slovak languages (against the Slavic background)]. Minsk: Nauka i tehnika.

Milerski, W. (2009). Zachodniocieszyński słownik gwarowy [Dictionary of dialects of Western Cieszyn area]. Czeski Cieszyn: Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej.

Mrózek, R. (1984). Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego [Place names of the former Cieszyn Silesia]. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Mrózek, R. (1990). System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku [Microtoponymic system of the Cieszyn Silesia in the 18th century]. Katowice: Uniwersytet Śląski.

NMPol = Rymut, K. i in. (red.). (1996–2021). Nazwy miejscowe Polski. Historia — pochodzenie — zmiany [Place names of Poland. History — origin — changes] (t. 1–16). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Pluta, F. (2007). Józef Domański (10 XII 1926 – 22 VII 2007). Onomastica, 52, 405–408.

Rieger, J., Wolnicz-Pawłowska, E. (1975). Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty [River names in the Warta River basin]. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rymut, K. (1996). Rechte Zuflüsse zur Weichsel zwischen Soła und Dunajec . Stuttgart: F. Steiner Verlag.

Rzetelska-Feleszko, E., Duma, J. (1977). Nazwy rzeczne Pomorza między dolną Wisłą a dolną Odrą [River names of Pomerania between the lower Vistula and the lower Oder]. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

SGŚ = Wyderka, B. (red.). (2000–2017). Słownik gwar śląskich [Dictionary of Silesian dialects] (t. 1–16). Opole: Instytut Śląski w Opolu.

SGŚC = Wronicz, J. (red.). (1995). Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego [Dictionary of the Cieszyn Silesia dialects]. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

SNGŚ = Rospond i in. (red.). (1970–2017). Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska [Etymological dictionary of the place names of Silesia] (t. 1–17). Wrocław–Opole.

SNP = Rymut, K. (2003). Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku [Dictionary of surnames used in Poland at the beginning of the 21th century]. [CD-ROM]. Kraków.

SP = Sławski, F. i in. (red.). (1974–2001). Słownik prasłowiański [Dictionary of Proto-Slavic] (t. 1–8). Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

SSN = Ferenčíková, A., Ripka, I. (red.). (1994–2021). Slovník slovenských nárečí [Dictionary of Slovak dialects] (t. 1–3). Bratislava: Veda.

Šmilauer, V. (1970). Příručka slovanské toponomastiky [Handbook of Slavic toponomastics]. Praha: Academia.

Wolnicz-Pawłowska, E. (2006). Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do ujścia Prosny [Water names in the Warta River basin from the source to the Prosna mouth]. Warszawa: DiG.

Wronicz, J. (1992). Słownictwo pisarzy cieszyńskich XVIII wieku [Vocabulary of the writers steming from the Cieszyn area of the 18th century]. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.