About Meanders of Identification of Medieval River Names in the North-eastern and Eastern Mazovia Region
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

hydronymy
Eastern Mazovia
North-eastern Mazovia

Abstract

About Meanders of Identification of Medieval River Names in the North-eastern and Eastern Mazovia Region

In the paper, on the basis of several dozen examples of hydronyms from eastern and north-eastern Mazovia, the erroneous attribution of written sources and, as a consequence, their incorrect identification and location were shown. These kinds of mistakes can be found in toponymical, hydrographical and historical publications. It is the result of taking attestations from the context of the source, poor knowledge of the history and the geography of the studied area, as well as the poor knowledge of Latin and the lack of verification of hypotheses found in older literature.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.63.7
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Bijak, U. (2013). Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamoniny odapelatywne [Hydronyms of the Vistula River Basin: Appellative-derived Potamonyms]. Kraków: IJP PAN. Bilut, E. (1995). Gewässernamen im Flussgebiet des Westlichen Bug (Nazwy wodne dorzecza Bugu). Hydronymia Europaea (dalej cyt. HE). 10. W.P. Schmid (red.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Biolik, M. (2005a). Gewässernamen im Flussgebiet der Narew von der Quelle bis zur Einmünndung der Biebrza (Teil 1. Die fliessenden Gewässer). Nazwy wodne dorzecza Narwi od źródeł do ujścia Biebrzy (cz. 1: Nazwy wód płynących). HE. 19. W.P. Schmid (red.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Biolik, M. (2005b). Gewässernamen im Flussgebiet der Narew von der Quelle bis zur Ein mündung der Biebrza (Teil 2. Die stehenden Gewässer). Nazwy wodne dorzecza Narwi od źródeł do ujścia Biebrzy (cz. 2: Nazwy wód stojących). HE. 20. W.P. Schmid (red.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Bobrovskij, P. (1863). Materialy dlja geografii i statistikii Rossii [Materials for the Geography and Statistics of Russia]. Cz. 2 Grodnenskaȃ guberniȃ. S. Petersburg.

Dmochowski, P. A., Sikorski, A. (2010). Rzekomi Piastowie mazowieccy [Alleged Piasts of Mazovia]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii, 9 (20), s. 11–28.

Duma, J. (2003). Nazwy rzek polskich ze słowiańskim przymiotnikowym określeniem barwy wody [Names of Polish Rivers with the Slavic Adjective Term of the Water’s Color]. W: M. Biolik (red.). Metodologia badań onomastycznych [Methodology of Onomastic Research] (s. 385–409). Olsztyn: Towarzystwo Naukowe. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Glinka, J. (1961). Zamek obronny w Białymstoku na przełomie XVI i XVII wieku [The Fortified Castle in Białystok at the Turn of the 16th and 17th Centuries]. Rocznik Białostocki, 2, s. 53–100.

Halicka, I. (1976). Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny. Dzierżawcze, patronimiczne i rodzinne [Place Names of the Central and Western Białystok Region. Possessive, Patronymic and Family]. Warszawa: PWN.

Halicka, I. (1978). Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny. Topograficzne i kulturowe [Place Names of the Central and Western Białystok Region. Topographical and Cultural]. Warszawa: PWN.

Hydronimia Wisły [Hydronymy of the Vistula River]. (1965). Cz. 1: Wykaz nazw w układzie hydrograficznym [List of names in the hydrographic system]. Red. P. Zwoliński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jurkowski, M. (1965) Jeszcze o nazwach miejscowych typu Białystok, Górnystok, Ponikłystok [A Word More about Place Names of the Type Białystok, Górnystok, Ponikłystok]. Onomastica, X, s. 45–49.

Kondratiuk, M. (1993). Tajemnice nazw własnych. Nazwy geograficzne od wyrazów stok, stoczek, potok, ponik [Secrets of Proper Names. Geographical Names from the Words stok, stoczek, potok, ponik]. Czasopis. Pismo informacyjno-kulturalne wschodniej Białostocczyzny, 4, nr 4 (28), s. 18–21.

K.[opernicki], W. (1883). Rzeki i jeziora. Tekst objaśniający do mapy hydrograficznej dawnej Słowiańszczyzny, części północno zachodniej [Rivers and Lakes. Explanatory Text to the Hydrographic Map of the Old Slavdom, North-western Part]. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Kowalczyk-Heyman, E. (2008). [rec.] M. Biolik, Gewässernamen im Flussgebiet der Narew von der Quelle bis zur Einmündung der Biebrza (Teil I. Die fliessenden Gewässer). Nazwy wodne dorzecza Narwi od źródeł do ujścia Biebrzy (Cz. I: Nazwy wód płynących). Hydronymia Europaea. 19. W.P. Schmid (red.). Stuttgart 2005; (Teil II. Die stehenden Gewässer). Nazwy wodne dorzecza Narwi od źródeł do ujścia Biebrzy (Cz. II Nazwy wód stojących). Hydronymia Europaea. 20. W.P. Schmid (red.). Stuttgart 2005. Onomastica, LII, s. 356–370.

Kowalczyk-Heyman, E. (2013). Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą) [The History of the Mazovian-Teutonic Border (Between Pisa and Biebrza)]. Warszawa: Wyd. DiG.

Kowalczyk-Heyman, E. (2017). Średniowieczne i wczesnonowożytne młyny ziemi liwskiej (Młyny na Czerwonce) [Medieval and Early Modern Times Mills of the Liw Area (Mills on the River Czerwonka)]. Studia Geohistorica, 5, s. 156–175.

Łuniewski, T. (1881). Brzegi i dolina rzeki Liwca [The Banks and the Valley of the Liwiec River]. Pamiętnik Fizjograficzny, 1, s. 453–463.

Malec, M. (1995). Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych [Personal Names of Christian Origin. The Etymological-motivational Dictionary of Old-Polish Personal Names]. Cz. 2. A. Cie ślikowa, M. Malec, K. Rymut (red.). Kraków: IJP PAN.

Oleksicki, A. (1981). Rozwój przestrzenny i struktura ludności Białegostoku w XVIII w. [Spatial Development and the Structure of the Białystok Population in the 18th Century]. W: A. Wyrobisz (red.). Studia nad społeczeń stwem i go spodarką Podlasia w XVI–XVIII w. [Studies on the Society and Economy of Podlasie Region in the 16th–18th Centuries] (s. 31–90). Warszawa: Wydawnictwa UW.

Pacuski, K. (b.r.wyd.). Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowie czu i w XVI wieku. Hasła fizjograficzne [Materials for the Historical and Geographical Dictionary of the Liv Area in the Middle Ages and in the 16th Century. Physio graphic Entries]. Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej polski [Atlas of Sources and Materials for the History of Ancient Poland], nr 4 (http://atlasfontium.pl/index.php?article=liw_pacuski).

Pałucki, W. (1961). Nazwy miejscowe typu Białystok, Górnystok, Ponikłystok [Place Names of Type Białystok, Górnystok, Ponikłystok]. Onomastica, VII, s. 45–61.

Piber-Zbieranowska, M., Salina, A., przy współpracy Kowalczyk-Heyman, E. (2017). Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu [The Historical-geographical Dictionary of the Liv Land in the Middle Ages]. T. Jurek (red.). Warszawa: IH PAN.

Szybkowski, S. (1999). Dokument wielkiego księcia litewskiego Witolda Kiejstutowicza dla Stanisława Milewskiego z 23 XII 1429 r. [A Document of the Great Lithuanian Prince Witold Kiejstutowicz for Stanisław Milewski from 23 XII 1429].W: B. Śliwiński (red.). Książęta, urzędnicy, złoczyńcy. Gdańskie studia z dziejów średniowiecza [Princes, Officials, Criminals. Gdańsk Studies in the History of the Middle Ages]. T. 6 (s. 303–314). Gdańsk: Officina Ferberiana.

Tyszkiewicz, J. (1968). Zarys dziejów okolic Białegostoku [Outline of the History of Bialystok. W: J. Antoniewicz, J. Jok (red.). Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku [Studies and Materials for the History of the Białystok City]. T. 1 (s. 57–80). Biały stok: PWN.

Wasilewski, T. (1968). Białystok w XVI–XVII wieku [Białystok in the XVI–XVII Centuries]. W: J. Antoniewicz, J. Jok (red.). Studia i materiały do dziejów miasta Białego stoku [Studies and Materials for the History of the Białystok City]. T. 1 (s. 107–127). Białystok: PWN.

Wiśniewski, J. (1962). Rys dziejów osadnictwa na wschodnim Mazowszu [The History of the Settlement in Eastern Mazovia]. Literatura Ludowa, 6, nr 4 / 6, s. 11–21.

Wiśniewski, J. (1975). Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w. History of the Settlement in the Grajewo County until the mid-16th Century. W: M. Gnatowski, H. Majecki (red.). Studia i materiały do dzie jów powiatu grajewskiego [Studies and Materials for the History of Grajewo County]. T. 1 (s. 9–252). Warszawa: PWN.

Wiśniewski, J. (1977). Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny — geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i prze miany etniczne [Settlements of the Eastern Białystok Region — the Genesis, Development, and Ethnic Diversity and Changes]. Acta Baltico-Slavica, 11, s. 7–80.

Wiśniewski, J. (1980). Zarys dziejów osadnictwa na Białostocczyźnie [Outline of the History of the Settlement in the Białystok Region]. W: S. Glinka, A. Obrębska-Jabłońska, J. Siatkowski (red.). Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [Atlas of the East Slavonic Dialects of the Białystok Region]. T. 1 (s. 14–27). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wiśniewski, J. (1982). Kształtowanie się nazw wsi na północno-wschodnim Ma zowszu do końca XIV i w XV wieku [Formation of the Names of Villages in North-eastern Mazovia until the End of the 14th Century and in the 15th Century]. Zeszyty Naukowe Wydziału Huma nistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filolo gia Polska. Prace Językoznawcze, 8, s. 89–98.

Wiśniewski, J. (1985). Początki Białegostoku i okolicznego osadnictwa [Beginnings of Białystok and Surrounding Settlements]. W: H. Majecki (red.). Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku [Studies and Materials for the History of the Białystok City]. T. 4 (s. 7–27). Białystok: PWN.

Wiśniewski, J. (1989). Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łom żyńskiej w końcu XIV i w XV wieku [Beginning and Development of a New Settlement in the Łomża Land in the Late 14th and 15th Centuries]. Studia Łomżyńskie, 1, s. 19–107.

Wolff, A., Borkiewicz-Celińska, A. (1971). Słownik historyczno-geograficzny ziemi wyszogrodzkiej w średniowieczu [Historical-geographical Dictionary of Wyszogród Land in the Middle Ages]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.