Between an Advertisment and a Proper Name. The Adjective Tani ‘Cheap’ in the Names of Polish Pharmacies
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

chrematonymy
onomastic motivation
pharmacy names
advertisement
the Pharmaceutical Law

Abstract

Between an Advertisment and a Proper Name. The Adjective Tani ‘Cheap’ in the Names of Polish Pharmacies

The paper considers a particular case of onomastic motivation, providing examples of the use of the adjective tani ‘cheap’ in the creation of pharmacy names in Poland (e.g. Tanie Leki ‘cheap medicines’, Tania Apteka ‘cheap pharmacy’). This Polish word is frequently used in marketing, both as an element of company names and marketing slogans. In many instances tani constitutes part of a complex pharmacy name, e.g.: Całotygodniowa Apteka FamilijnaTylko Tanie Leki, Super Tania Apteka im. Zawiszy Czarnego, Centrum Tanich LekówApteka św. Barbary. On the basis of judgments from Polish administrative courts, the article discusses the question of the distinction or lack of one between advertisements and proper names. The significant fact is that the Pharmaceutical Law has prohibited the advertising of the operations of pharmacies since 2012 and, as a result, the use of names with the component tani was found to be in violation of the provision. In response to this, the owners of stores have argued that the proper name refers to the object alone, having no literal meaning. The controversial phrases were used to create legal names which are placed on signboards and in announcements. The paper focuses on a more general problem: chrematonyms and appellative lexis can hardly be distinguished due to their persuasive and marketing value. 

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.63.12
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Banderowicz, K. (2011). Mens sana in corpore sano. Współczesne tendencje w nazewnictwie polskich sanatoriów [Mens sana in corpore sano. Contemporary Tendencies in the Naming of Polish Sanatorium]. W: M. Biolik, J. Duma (red.). Chrematonimia jako fenomen współczesności [Chrematonymy as a Phenomenon of Modern Times] (s. 43–58). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Cockiewicz, W. (2018). O językowym obrazie świata — niekognitywnie, a może tylko kognitywnie inaczej [On Linguistic Picture of the World — Non-cognitively, or Perhaps Only in Another Cognitive Way]. Polonica, XXXVIII, s. 1–14, http://dx.doi.org/10.17651/POLON.38.1.

Czapla, A., Kutyła, A. (2012). Nazwy lubelskich aptek [Names of Lublin-based Pharmacies]. Roczniki Humanistyczne KUL, LX, z. 6, s. 75–85.

Gałkowski, A. (2011). Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim [Chrematonyms in the Cultural-functional Context. An Onomastic Comparative Study Based on Polish, Italian and French Resources]. Wyd. 2. Łódź: Wyd. UŁ.

Gałkowski, A. (2014). Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej [Motivation in the Process of the Creation of Marketing Chrematonymy]. W: M. Graf (red.). Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing [Spaces of Linguistics. Papers Dedicated to Prof. Irena Sarnowska-Giefing]. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 27, s. 63–72, http://dx.doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.5.

Górny, H. (2003). Tendencje onimiczne w nazwach krakowskich aptek [Onymic Tendencies in the Pharmacy Names in Kraków]. Acta onomastica, XLIV, s. 15–28.

Górny, H. (2007). Uwagi do artykułu M. Pabiś „Nazwy krakowskich aptek” [About Article M. Pabiś „Nazwy krakowskich aptek” (Pharmacies’ Names in Cracow)]. Język Polski, LXXXVII, z. 2, s. 166.

Graf, M. (2015). Onimy marketingowe — między informacją a perswazją [Marketing onyms — between information and persuasion]. LingVaria, X, 1 (19), s. 49–59, http://dx.doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.03.

Jakus-Borkowa, E. (1987). Nazewnictwo polskie [Polish Proper Names]. Opole: Wyd. WSP.

Kaleta, Z. (2005). Teoria nazw własnych [Theory of Proper Names]. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.). Polskie nazwy własne. Encyklopedia [Polish Proper Names. Encyclopaedia] (s. 15–36). Warszawa–Kraków: TNW — IJP PAN.

Kowalska, K. (2017). Apteki nie można reklamować nazwą firmy [Pharmacies Cannot Be Advertised with Company Name]. Rzeczpospolita, 5.06.2017, www.rp.pl (dostęp: 1 IV 2019).

Myszka, A. (2016). Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta [The Urban onymy of Rzeszów. Lingua-cultural View of the City]. Rzeszów: Wyd. UR.

Pabiś, M. (2006). Nazwy krakowskich aptek [Pharmacies’ Names in Cracow]. Język Polski, LXXXVI, z. 5, s. 376–388.

Rutkiewicz, M. (2000). Semantyka nazw poznańskich aptek [Meanings of the Names of Pharmacies in Poznań]. Język Polski, LXXX, z. 3–4, s. 185–196.

Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2003). Nazwy wiedeńskich aptek — schemat nazewniczy czy specyfikacja miejsca [The Names of Pharmacies in Vienna — Naming Convention or Sense of the Place]. Onomastica Slavogermanica, XXIV, s. 173–181.

Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2007). Farmakonimy jako narzędzie brandingu [Farmaconyms as an Instrument of Branding]. Język Polski, LXXXVII, z. 3, s. 199–211.

Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2017). Dyfuzja semantyczna w proprialnej przestrzeni marketingowej, czyli rodzime nazwy odapelatywne w modzie [Semantic Diffusion in the Proprial Marketing Space, or Trends in the Use of Native Appellative Names]. Onomastica, LXI/2, s. 413–429, http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.61.2.30.

Rutkowski, M. (2003). Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu [Names for Sale. On Onomastics for Marketing]. Onomastica, XLVIII, s. 239–254.

Seiffert, I. (2005). Nazwy wrocławskich aptek — przeszłość i współczesność [The Names of Pharmacies in Wrocław. The Past and the Present]. W: R. Łobodzińska (red.). Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie [The Latest Trends in Polish Proper Names] (s. 83–98). Łask: Oficyna Wydawnicza „Leksem”.

Seiffert, I. (2006). Dawne nazwy górnośląskich aptek [The Historical Names of Pharmacies in Upper Silesia]. Rozprawy Komisji Językowej WrTN, XXXIII, s. 25–31.

Seiffert, I. (2008). Dolnośląskie apteki i ich nazwy w przekroju historycznym [Pharmacies in Lower Silesia — Their Names in Historical Depictions]. Onomastica Slavogermanica, XXVII, s. 207–233.

Siwiec, A. (2012). Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta [The Names of Retail and Service Facilities in the Urban Space]. Lublin: Wyd. UMCS.

Szewczyk, Ł.M. (2003). Nazwy aptek w regionie kujawsko-pomorskim [The Names of Pharmacies in Kujawsko-Pomorskie Region]. W: M. Święcicka (red.). Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność [Polish Language of Bydgoszcz. History and Contemporary Times] (s. 145–154). Bydgoszcz: Wyd. Akademii Bydgoskiej.

Świtała-Cheda, M. (2011). W sprawie terminologii nazw firm i ich miejsca w chrematonimii [On the Terminology of Business Names and Their Place in Chrematonymy]. W: M. Biolik, J. Duma (red.). Chrematonimia jako fenomen współczesności [Chrematonymy as a Phenomenon of Modern Times] (s. 469–475). Olsztyn: Wyd. UWM.

Tomasik, S. (2013). Onomastyka w służbie zdrowiu, czyli o nazwach handlowych leków. Rekonesans badawczy [Onomastics in the Service of Health, or About the Drugs Trade Names. Reconnaissance Research]. Acta onomastica, LIV, s. 256–271.

Tomasik, S. (2016). Onomastyka w służbie zdrowiu, czyli o nazwach handlowych suplementów diety. Rekonesans badawczy [Onomastics in the Service of Health, or About the Dietary Supplements Names. Reconnaissance Research]. Acta onomastica, LV, s. 305–314.

WSWO (2003): M. Bańko (red.). Wielki słownik wyrazów obcych [The Great Dictionary of Loanwords]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.