Medieval Onymic Resources – an Untapped Source in Historical Linguistics? A Research Prolegomena
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

medieval onymic resources
historical linguistics research
lexis

Abstract

Medieval Onymic Resources – an Untapped Source in Historical Linguistics? A Research Prolegomena

The article is devoted to more comprehensive use of medieval onymic resources in research on the history of the Polish language. These materials were used in research on the phonetic development of the Polish language in its earliest period. To date, they have rarely appeared in lexical studies. The body of the oldest appellatives, reconstructed on the basis of proper names, would be a kind of lexicon (supplement) enriching and verifying Old Polish lexical material, certified in historical Polish dictionaries (also in etymological dictionaries). In this way, the expectations formulated over 100 years ago by eminent Polish linguists may be fulfilled. The complementary use of such a huge wealth of material opens up further research perspectives towards etymological, dialectological, lexical and morphological research.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.63.15
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Babik, Z. (2002). Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich (w granicach średniowiecznej Słowiańszczyzny) [The Oldest Naming Layer in Polish Lands (within the Limits of Medieval Slavdom]. Kraków: Universitas.

Babik, Z. (2017). W poszukiwaniu tzw. centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej — przypadek ziem polskich. Cz. I i II [In Search of the So-called “Centre of (early) Slavic Toponymy”. The Case of Poland. Part I and II]. LingVaria, XXIII, s. 167–181, XXIV, s. 153–163.

Bijak, U. (2013). Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne [Hydronyms of the Vistula River Basin. Appellative-derived Potamonyms]. Kraków: IJP PAN.

Borek, H. (2002). Rozważania o toponimii [Considerations on Toponymy]. Onomastica, XLVII, s. 5–22.

Boryś, W. (2007). Relikty leksykalne w gwarach polskich [Lexical Relics in Polish Dialects]. W: Etymologie słowiańskie i polskie. Wybór studiów z okazji 45-lecia pracy naukowej [Slavic and Polish Etymologies. Selection of Studies for the 45th Anniversary of Scientific Work] (s. 532–537). Warszawa: SOW.

Cieślikowa, A. (1990). Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji [Old Polish Personal Names from Appellatives. The Process of Onymization]. Wrocław–Kraków: Ossolineum.

Dunaj, B. (2011). Potrzeby w zakresie badań najstarszej polszczyzny [Needs for Research the Oldest Polish Language]. W: B. Dunaj, M. Rak (red.). Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy. Materiały konferencji naukowej Kraków 21–22 września 2010 r. [Historical Linguistics Research. Status, Methodology, Perspectives. Materials from the Scientific Conference] (s. 13–17). Kraków: Biblioteka „LingVariów” t. 14.

Jakus-Borkowa, E., Nowik, K. (1991). Słownik polskich wyrazów toponimicznych (zainicjowany przez H. Borka). Zeszyt próbny [Dictionary of Polish Toponymic Words. Sample Volume]. Opole: Wydawnictwo WSP w Opolu.

Kleszczowa, K. (2012). Przypadek i prawidłowość w przemianach systemu słowotwórczego [The Accident and Regularity in the Transformation of the Word Formation System]. W: Tajemnice dynamiki języka [The Secrets of Language Dynamics] (s. 133–148). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Lehr-Spławiński, T. (1954). Element prasłowiański w dzisiejszym słownictwie polskim [The Proto-Slavic Element in Today’s Polish Vocabulary]. W: Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian [Dissertations and Sketches from the History of Slavic Culture] (s. 138–148). Warszawa: PAX.

Nalepa, J. (1968). Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy jedności i jej rozpad [Northwestern Slavdom. The Basis of Unity and its Disintegration]. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Nitsch, K. (1948). Studia z historii polskiego słownictwa [Studies in the History of Polish Vocabulary] (s. 168–171). Kraków: PAU.

Pomorski, J. (1991). Historyk i metodologia [Historian and Methodology]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Popowska-Taborska, H. (1993). Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka [The Early History of the Slavs in Light of their Language]. Warszawa: SOW.

Rymut, K. (2003a). Apelatywy onimiczne i ich miejsce w systemie języka [The Onymic Appellatives and their Place in the Language System]. W: Szkice onomastyczne [Onomastic Sketches] (s. 13–17). Kraków: IJP PAN.

Rymut, K. (2003b). Apelatywy antroponimiczne i ich miejsce w etymologii słowiańskiej [Antroponymic Appellatives and their Place in Slavic Etymology]. W: Szkice onomastyczne [Onomastic Sketches] (s. 17–21). Kraków: IJP PAN.

Rymut, K. (2003c). Założenia metodologiczne słownika nazw miejscowych Polski [Methodological Assumptions of the Dictionary of Place Names of Poland]. W: Szkice onomastyczne [Onomastic Sketches] (s. 252–257). Kraków: IJP PAN.

Topolski, J. (1984). Metodologia historii [Metodology of History]. Warszawa: PWN.

Topolski, J. (2009). Wprowadzenie do historii [Introduction to History]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Trubačev, O. (1984). Ze studiów nad słowotwórstwem prasłowiańskim: geneza modelu *-ěninъ, *-janinъ [From Studies on the Slavic Word Formation: The Genesis of the *-ěninъ, *-janinъ model]. Onomastica, XXVII, s. 23–37.

Walczak, B. (1995). Zarys dziejów języka polskiego [Outline of the History of the Polish Language]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wójcik, U. (2013). Polskie toponimy związane z organizacją gospodarczą państwa wczesnopiastowskiego. Nazwy miejscowe motywowane antroponimami zbiorowymi [Polish Toponyms Related to the Economic Organization of the Polish Kingdom under the Early Piast Dynasty. Place Names Motivated by Collective Anthroponyms]. Kraków: Wydawnictwo Lexis.

Wójcik, U. (2016). Skot — wardęga — bydło w polskiej leksyce i onomastykonie [Skot — wardęga — bydło in Polish Lexis and Onomastics]. Polonica, 36, s. 67–75.