I. Mytnik, Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

Irena Mytnik
Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku

Abstract

[review]

Irena Mytnik, Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku, Warszawa: Sowa 2017, 320 s.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.63.18
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Kosmeda, T. (2018). Novij poglâd na rozvìj perifrastičnogo fondu ukraïncìv: Recenzìâ na monografìû: Stepanenko M.Ì. Polìtične s’ogodennâ ukraïns’koï movi: aktual’nij perifrastikon. Harkìv, 2017. — 616 s. Ukraïns’ka mova: naukovo-teoretičnij žurnal (Kiïv, Ìnstitut NANU) № 1, s. 140–144].

Mytnik, I. (2013). Imiennictwo szlachty polskiej w ziemi chełmskiej w XVI wieku. W: V.V. Greŝuk (red.). Mova v dzerkalì osobistostì (s. 94–107). Ivano-Frankìvs’k.

Mytnik, I. (2014a). Rodzime i obce. Z badań nad imiennictwem pogranicza polsko-ukraińskiego w XVI–XVII wieku. Tipolohìâ ta funkcìї movnih odinic’, 1, s. 281–294.

Mytnik, I. (2014b). Slovânskij sloj v antroponimikone pol’sko-ukrainskogo pogranič’ja v XVI st. W: O. Bušs, R. Silina-Pinke, S. Rapa (red.). Onomastikas pētījumi. Onomastic Investigations (s. 187–197). Riga: LU Latviešu valodas institūts.

Mytnik, I. (2014c). Środki i sposoby identyfikacji szlachty polskiej w ziemi chełmskiej w XVII wieku. Studia Ucrainica Varsoviensia, t. 2, s. 113–120.

Mytnik, I. (2015a). Antroponimia szlachty ukraińskiej ziemi wołyńskiej i chełmskiej w XVI wieku. Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, t. 8, s. 113–124.

Mytnik, I. (2015b). Identyfikacja mieszkanek pogranicza polsko-ukraińskiego w XVI–XVII wieku. W: E.G. Rubio i in. (red.). Beiträge zum 18. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), 18 (s. 177–185). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Mytnik, I. (2017a). Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku. Warszawa: Sowa.

Mytnik, I. (2017b). Słownik historyczno-etymologiczny antroponimów ziemi chełmskiej (XVI–XVII wiek). Warszawa: Sowa.

Namačins’ka, G.Â. (2017). Pitannâ pro vpliv ukraïns’koï movi na rosìjs’ku âk naslìdok metisacìï. Studia Ukrainica Posnaniensia, V, s.135–141.

Stepanenko, M. (2017). Polìtične s’ogodennâ ukraïns’koï movi: aktual’nij perivrastikon. Harkìv: Vidavec’ Ìvančenko Ì.S.

Tolstoj, N.I. (1997a). Eŝe raz o semantike imeni sobstvennogo. Slavânskaâ leksikologiâ i semasiologiâ. T: 1. Moskva, s. 395–396.

Tolstoj, N.I. (1997b). Zametki o slavânskih imenah sobstvennyh. Slavânskaâ leksikologiâ i semasiologiâ. T: 1. Moskva, s. 378–380.

Tolstoj, N.I. (2000). Imâ v kontekste narodnoj kul’tury. Âzyk o âzyke. Moskva.

Torčins’kij, M.M. (2010). Ukraïns’ka onomastika. Kiïv: Mìlenìum.

Verbič, S. (2008). Sučasna ukraïns’ka onìmna leksika: funkcìonal’nij aspekt. Vìsnik NANU № 5, s. 54–60. Wolnicz-Pawłowska, E. (1978). Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie w dawnym województwie ruskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. RECENZJE, OMÓWIENIA I POLEMIKI 328

Zubko, A.M. (2007). Ukraïns’ka onomastika: zdobutki ta problemi. Specìal’nì ìstoričnì disciplìni: pitannâ teorii ta metodiki. Kiïv, s. 262–281 [online]. http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/123456789/32501 (dostęp: 15 I 2019).