Onomastyka w dorobku naukowym profesora Józefa Bubaka
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

Józef Bubak

Abstract

Onomastics in the scientific works of Professor Józef Bubak

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.63.23
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Bubak, J. (1965, 1966), Nazwy przeniesione w polskiej toponomastyce. Onomastica, X, s. 50–73; XI, s. 43–61.

Bubak, J. (1967). Etymologia ludowa kilkunastu nazw miejscowych na Podhalu i Orawie (z tekstem gwarowym). Onomastica, XII, s. 102–108.

Bubak, J. Wilkoń, A. (1969). Z problematyki nazw własnych koni. Język Polski, XLIX, s. 291–296.

Bubak, J. (1970, 1971). Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego. Cz. I–II. Wrocław [itd.]: Ossolineum.

Bubak, J. (1972). Nazwiska starosądeckie z końca XVII wieku. Rocznik Sądecki, XIII, s. 451–456.

Bubak, J. (1974–1977). Nazwy zwierząt domowych z terenu Sądeczyzny w dokumencie z końca XVII wieku. Rocznik Sądecki, XV / XVI, s. 391–403.

Bubak, J. (1975). Nazwiska polskie typu Konieczny, Zawodny. W: M. Karaś (red.). In memoriam Casimiri Nitsch. Księga w stulecie urodzin 1874–1974 (s. 107–125). Komitet Językoznawstwa PAN. Wrocław [itd.]: Ossolineum.

Bubak, J. (1978). Imiona modne. Onomastica, XXIII, s. 177–182.

Bubak, J. (1979). Polskie nazwy osobowe z suf. -arz (Justyniarz, Marusarz). W: J. Safarewicz (red.). Opuscula Polono-Slavica (s.79–85). Wrocław [itd.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bubak, J. (1982 (1983)). Socjolingwistyczny i prawny aspekt zmiany nazwiska w Polsce. Onomastica, XXVII, s. 91–108.

Bubak, J. (1983a). Geneza nazwisk polskich równych imionom. W: D. Kopertowska (red.). Warsztat współczesnego onomasty. OKO III (s. 19–29). Kielce: WSzP.

Bubak, J. (1983b). Nadawanie imion w Polsce. Socjolingwistyka, 5, s. 145–164.

Bubak, J. (1986). Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego. Rozprawy habilitacyjne. Nr 116. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Bubak, J. (1988). Pochodzenie nazwisk polskich równych terminom topograficznym typu Dolina, Kępa. W: K. Zierhoffer (red.). OKO V. Księga referatów (s. 67–72). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bubak, J. (1989). Nadawanie nazw miejskich w Polsce. Stan obecny i postulaty. W: S. Urbańczyk (red.). Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk Humanistycznych. I, nr 18. Warszawa–Poznań, s. 179–195.

Bubak, J. (1991a, b). Nazwa Zakopane i nazwy terenowe miasta Zakopanego; Nazwy osobowe mieszkańców Zakopanego (nazwiska, przydomki, przezwiska, imiona). W: R. Dutkowa (red.). Zakopane czterysta lat dziejów. T. I (s. 492–503; 504–527). Kraków: KAW.

Bubak, J. (1992). Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny XV–

XVII w. Imiona nazwiska, przezwiska. I–II, Kraków: Universitas.

Bubak, J. (1993a). Księga naszych imion. Wrocław [itd.]: Ossolineum.

Bubak, J. (1993b). Imiona w polskiej prozie fabularnej XVIII i XIX wieku. W: M. Biolik (red.). Onomastyka literacka. OKO VIII (s. 107–111). Olsztyn: Wydawnictwa WSP w Olsztynie.

Bubak, J. (1993c). System nazwisk spiskich. W: S. Warchoł (red.). Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych i przejściowych. Rozprawy Slawistyczne UMCS 7, s. 73–81.

Bubak, J. (1994a). Analiza językowa nazwisk Łemków z zachodniej Łemkowszczyzny. W: J. Czajkowski (red.). Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2 (s. 353–367). Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Bubak, J. (1994b). Bojkowskie nazwy terenowe. Płaj (Almanach Karpacki). Warszawa, s. 66–72.

Bubak, J. (1996a). Nazwy psów rasowych (na podstawie materiałów z krakowskiej kartoteki Polskiego Związku Kynologicznego). W: S. Warchoł (red.). Rozprawy Slawistyczne UMCS 11, s.185–198.

Bubak, J. (1996b). Topograficzne nazwy miejscowości ziemi krośnieńskiej i jasielskiej. W: H. Kurek, F. Tereszkiewicz (red.). Literatura–Język–Kultura. Podkarpackie spotkanie. I. Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej (s. 105–114). Kraków: Universitas.

Bubak, J. (1997a). Francuskie imiona w historii języka polskiego. Onomastica, XLI, s. 65–72.

Bubak, J. (1997b). Imiona łacińskiego i włoskiego pochodzenia w historii języka polskiego. W: Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minissi (s. 257–263). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Bubak, J. (1998). Zoonimia — nazwy zwierząt. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.). Polskie nazwy własne. Encyklopedia (s. 329–341). Warszawa–Kraków: TNW — IJP PAN.

Bystroń, J.S. (1927). Nazwiska polskie. Lwów–Warszawa: Książnica Atlas.

Kozierowski, S. (1938). Nazwiska, przezwiska, przydomki, imiona polskie niektórych typów słowotwórczych. Księga rodzaju ludu polskiego. Poznań: Drukarnia „Ostoja” S. A.

Rospond, S. (1965). Struktura i klasyfikacja nazwiska słowiańskiego na podstawie Słownika nazwisk śląskich. RKJ WTN, V, s. 9–63.

Taszycki, W. (1924). Polskie nazwy osobowe. Warszawa-Kraków: Gebethner i Wolff. Vetulani, A. (1962–1963). Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego z lat 1528–1811, I.–II. Wrocław [itd.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.