Masculine Personal Names Ending with -a in the Gromada Register of Kasina Wielka Village (16th–18th Century)
PDF (Polski)

Keywords

masculine personal names
declension of personal names
parallel and alternative endings
gromada register of Kasina Wielka

Abstract

Between 16th and 18th century there existed (and it still can be observed today) a group of masculine personal names ending with a in nominative singular. The declension system of the group was not stable; it was chaotic and allowed for the existence of various variant endings: parallel and alternative endings, or masculine and feminine ones. The system became stable in the 18th and 19th century.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.2.14
PDF (Polski)

References

Bajerowa, I. (1964). Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku. Wrocław [itd.]: Ossolineum.

Bajerowa, I. (1992). Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja. T. II: Fleksja. Katowice: UŚ.

Dobrzycki, S. (1905). Samogłoski nosowe w gwarze kilkunastu wsi góralskich w pow. myślenickim i limanowskim. Materiały i Prace Komisji Językowej AU, III, Kraków: AU.

Klemensiewicz, Z. (1952). Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Kraków: Wyd. Studium Słowiańskiego UJ. (Tu: Rzeczownikowe gromady deklinacyjne, s. 83–91, zwłaszcza tabela (s. 84); Osobliwości w odmianie rzeczowników. Rzeczowniki typu wojewoda, Jagiełło, s. 92–93).

Klemensiewicz, Z., Lehr-Spławiński, T., Urbańczyk, S. (1955). Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa: PWN.

Kobylińska, J. (1983). Problem nieodmienności nazw własnych w grupach nominalnych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 80. Prace Językoznawcze, IV, s. 63–79.

Kobylińska, J. (2010). O języku ,,Ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka” XVI–XVIII w. Fleksja rzeczowników. W: B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki (red.), Język polski wczoraj — dziś — jutro. Kraków: Lexis, s. 294–304.

Kobylińska, J. (2013). Studia nad językiem ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513–1804. Kraków: Wyd. Naukowe UP.

Kolber, T. (2013). Nazwiska historyczne z Kasiny Wielkiej. W: J. Kobylińska, Studia nad językiem Ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513–1804. Kraków: Wyd. Naukowe UP, s. 365–485.

Kowalska, A. (1973). Końcówka -ej w odmianie rzeczowników rodzaju żeńskiego w języku polskim. Prace Naukowe UŚ, 35. Prace Językoznawcze II. Katowice: UŚ.

Książek-Bryłowa, W. (1994). Wariantywność fleksji w historii i w gwarach języka polskiego. Lublin: Wyd. UMCS.

Kurzowa, Z. (1970). Polskie rzeczowniki męskie na -o- na tle słowiańskim. Wrocław [itd.]: Ossolineum.

Skubalanka, T., Książek-Bryłowa, W. (1992). Wariantywność polskiej fleksji. Wrocław [itd.]: Ossolineum.

Taszycki, W. (1968). Odmiana rzeczowników typu sędzia, sędziego w perspektywie historycznej. W: Rozprawy i studia polonistyczne, IV: Onomastyka i historia języka polskiego. Wrocław [itd.]: Ossolineum, s. 233–284.