Polish Oikonyms with the Suffix -at-ka
PDF (Polski)

Keywords

oikonym
oikosuffix
morphological division
extended suffixes

Abstract

The article analyses Polish oikonyms ending in -atka, discussing whether this ending is a suffix, i.e. -at-ka, or simply appears to be one. Based on the method of morphological division, the findings suggest the existence of two distinctive groups of oikonyms: those with the suffix -at-ka, and those with three extended variants of this suffix: -ow-at-ka, -aw-at-ka and -ew-at-ka.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.2.22
PDF (Polski)

References

Cieślikowa, A. (2006). Onimizacja, apelatywizacja a derywacja. W: Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz (red.), Onimizacja i apelatywizacja. Białystok: Wyd. UwB, s. 47–56.

Grzegorczykowa, R., Puzynina, J. (1979). Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime. Warszawa: PWN.

Jakus-Borkowa, E. (1996). Polskie nazwy miejscowe z sufiksem -acz. Zeszyty Naukowe UOp. Językoznawstwo, XVI, s. 39–45.

Jakus-Borkowa, E. (2004). Polskie ojkonimy z sufiksem -ca. Onomastica, XLIX, s. 51–57.

Jakus-Borkowa, E. (2007). Czy są polskie nazwy miejscowości z sufiksem -ocz i -ocza? W: E. Breza, Z. i A. Licowie (red.). Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata, Gdańsk: Wyd. UG, s. 78–85.

Jakus-Borkowa, E., Nowik, K. (2010). Nazwy miejscowości w Polsce. Układ a tergo. Opole: Wyd. Nowik.

Kleszczowa, K. (red.) (1996). Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych. Katowice: Wyd. UŚ.

Kopertowska, D. (1984). Nazwy miejscowe województwa kieleckiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych. Warszawa–Kraków: PWN.

Kopertowska, D. (1994). Nazwy miejscowe województwa radomskiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych. Kielce: Wyd. Prywatnego Liceum Zarządzania i Administracji w Kielcach.

Kraków PAN — materiały uzyskane z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.

Kwestionariusz SOA — H. Borek, E. Eichler, M. Majtán, R. Šrámek (1988). Slawischer Onomastischer Atlas (SOA). Strukturtypen der slawischen Ortsnamen. Strukturní typy slovanské oikonymie. Namenkundliche Informationen. Sonderheft.

NMPol — Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany. Red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak. T. I–XII. Kraków: IJP PAN–Pandit, 1996–2015.

Nowik, K. (2000). Polskie nazwy miejscowe z sufiksami zawierającymi konsonant -g-. W: M. Czachorowska, Ł. M. Szewczyk (red.), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, 15–17 czerwca 1998 Bydgoszcz-Pieczyska. Bydgoszcz: Wyd. WSP w Bydgoszczy, s. 365–371.

Nowik, K. (2006). Sufiks -ynia w polskich nazwach miejscowych. W: A. Belchnerowska, B. Frankowska-Kozak, J. Ognatowicz-Skowrońska (red.), Terytorialne i etniczne zróżnicowanie nazewnictwa. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Świnoujście, 24–25 maja 1999. Szczecin: Print Group D. Chrzanowski, s. 113–117.

Sławski, F. (1974). Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego. W: Słownik prasłowiański. Red. F. Sławski. T. I. Wrocław [itd.]: Ossolineum, s. 43–141.

Šrámek, R. (2008). Toponyma čes. Lipník, pol. Lipnik <*lipьnikъ, *lip-ьnikъ, nebo *lipьn-ikъ? (K problematyce struktur názvotvorných toponym). W: [J. Trempała i in. (red.)], Studia linguistica. In honorem Edvardi Breza, Bydgoszcz: Wyd. UKW, s. 232–243.