A Systemic Approach to the Analysis of Slavic (Ukrainian and Polish) Oikonymy from a Diachronic Perspective
PDF (English)

Keywords

place names
onomastic space
historical Western Ukrainian oikonyms
comparative oikonymic studies
oikonymic systems

Abstract

The article traces the formation of the oikonymic system, toponymic space and toponymic landscape, twenty-four place names of of Shchyrets povit in the Lviv Land Ruske Voivodeship over the 14th to the 15th centuries, using a systemic approach to analysis of historical Western Ukrainian oikonymy. The onset of certain derivational and semantic types of place names models are also established in the article, i.e.: *-any (Dobrzany/Dobriany, Łubiany/Liubiany), *-ovъ (Krasów/Krasiv; Kahujów/Kahuyiv; Tatarynów/Tataryniv), plural (patronymic, lineage, ethnic) names (Horbacze/Horbachi, Honiatycze/Honiatychi, Koniuszki/Koniushky, Sroki/Soroky, Czerkasy/Cherkasy, Nowosiółki/Novosilky), physiographic names (Piaski/Pisky, Ostrów/Ostriv). These names are elements of a language system (to be more precise of two intertwined systems — Ukrainian and Polish), and they were created and adapted by their speakers in accordance with the laws of the system, and genetically connected with the community that populated the area.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.2.27
PDF (English)

References

Administratyvno terytorialnyi ustriy. Ukrainska RSR [Administrative territorial division. Ukrainian SSR]. (1987). Кyiv: Holovna Redaktsiya URE.

Akta grodzkie i ziemskie czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. (1868–1935). Vols. 1–25. Lviv: wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego.

Baliński, M., Lipiński, T. (1885). Starożyna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. T. 2, zesz. 6. Wyd. 2 popr. Warszawa: Orgelbrand.

Dąbkowski, P. (1926). Zaginione księgi sądowe województwa ruskiego i bełskiego. Studya nad historyą prawa polskiego. Lwów: Tow. Naukowe.

Dąbkowski, P. (1939). Podział administracyjny województwa ruskiego i bełskiego w XV wieku. Zabytki Dziejowe, 5. Lwów: Tow. Naukowe.

Franko, Z.T. (1984). Slovotvorchi typy mikrotoponimiv staroukrainskoyi movy 14–15 stolit. [Derivational types of microtoponyms of Old Ukrainian in 14–15 centuries]. Movoznavstvo, pp. 4, 44–50.

Frolov, N. K. (2002). K probleme taksonomizatsiyi toponimov [To the issue of toponym taxonomization]. In: V prostranstve filologii. Donetsk: Yuho-Vostok, pp. 100–110.

Hładyłowicz, K. J. (1931). Zmiany krajobrazu w ziemi lwowskiej od połowy XV do początku XX wieku. In: Studja z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi. Lwów: Drukarnia Naukowa, pp. 101–132.

Horn, M. (1974). Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwonej do końca XV wieku. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 35, 49–75.

Hypatian Chronicle. (1962). In Polnoye sobraniye russkih letopisey. T. 2. Moskva: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR.

Istoriya mist i sil Ukrainskoyi RSR. Lvivska oblast [History of towns and villages of Ukrainian SSR]. (1968). Кyiv: Holovna Redaktsiya URE.

Jabłonowski, A. (ed.) (1903). Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Ziemie Ruskie: Ruś Czerwona. T. 18, cz. 2. Warszawa: Główny skład u Gebethnera i Wolffa (Supp.).

Janeczek, A. (1995). Miasta Rusi Czerwonej w nurcie modernizacji. Kontekst reform XIV–

XVI w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 43, pp. 55–66.

Karpenko, Y. O. (1973). Toponimia Bukovyny [Bukovynian Toponymy]. Кyiv: Naukova Dumka.

Kotliar, M. F. (1998). Halytsko-Volynska Rus [Halych-Volhynnia Rus]. Vol. 5. Кyiv: Alternatyvy.

Krawcow, S. Topografia wspólnot wyznaniowych w miastach Rusi Czerwonej XIV–XVII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 43, pp. 77–79.

Kyiv military cartographic factory. (2001). Ukrainski Karpaty [Ukrainian Carpathians] (map). (1 : 200 000). Кyiv: Kyiv military cartographic factory.

Łowmiański, H. (1973). Początki Polski. Vol. 5. Warszawa: PWN, 563–567.

Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 r. (1890). Lviv: A. Prochaska.

Przyboś, K. (1987). Urzędnicy wojewódstwa ruskiego XIV–XVIII wieku. Spisy. Wrocław [etc.]: Ossolineum.

Przyboś, K. (1999). Granice ziemi lwowskiej wraz z powiatem żydaczowskim. Rocznik Przemyski, 35, nr 4, pp. 3–13.

Redkva, Y. P. (2003). Hronolohizatsiya ta lokalizatsiya yak systemnyi yavyshcha v rehionalniy oikonimiyi [Chronoligization and localization as systemic phenomena in regional oikonymy]. Naukovi Zapysky TDPU. Movoznavstvo Series. Onomastics, 1 (9), pp. 147–153.

Rymut, K. (1986). Pogranicze polsko-ukraińskie w świetle nazw miejscowych. In: S. Warchoł (red.), Formacje hybrydalne w językach słowiańskich. Rozprawy Slawistyczne, 1. Lublin: UMCS, pp. 221–226.

Sharanevych, I. (1863). Istoriya Halytsko-Volodymyrdkoy Rusi ot naidavnishyh vremen do roku 1453 [History of Halych-Volhynia Rus from Oldest Times to 1453]. Lviv: Institute Stavropihiyskiy Publishers.

Sochaniewicz, S. (1921). Wójtostwa i sołtysostwa pod względem prawnym i ekonomicznym w ziemi Lwowskiej. In: Studia nad Historią Prawa Polskiego, 7. Lwów: nakładem Tow. Naukowego.

Wierzbowski, T. (wyd.) (1905–1961). Matricularum Regni Poloniae summaria. Vols. 1–4. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Zubrytskyi, D. (1852). Istoriya drevnego Halichsko-russkogo kniazhestva [History of ancient Halych Rus Principality]. 2. Lviv: Stavropihiantska Publishers.