Incipits with Proprial Components in Gustaw Gizewiusz’s Folk Songs
PDF (Polski)

Keywords

folk songs
incipit
name functions
mnemonic devices
EN Gizewiusz

Abstract

This paper discusses proper nouns placed by singers in incipits of folk songs performed in the 1830s, in the vicinities of Ostróda. These songs were collected by Gustaw Gizewiusz, and published in print in 2001. Proper nouns placed in the incipits played the role of mnemonic and identifying devices. Place names give an indication of the role of onomastic data as creative material for singers, as they tended to place the events they described in familiar settings. The names used were the first names of the protagonists and last names of people the singers knew. Among the modest number of first names there are only 6 male names: Jan, Jakub, Maciej, Wojciech, Marek and Michał and 6 female names: Katarzyna, Barbara, Dorota, Gottlieba, Maria, Zofia. The most common diminutives were Jasiek and Kaśka.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.2.32
PDF (Polski)

References

Adamiszyn, Z. (1977). Z badań nad zdrobnieniami. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Językoznawstwo, VI. Opole 1977, s. 49–50

Bartmiński, J. (1973). O języku folkloru. Wrocław [itd.]: Ossolineum.

Biolik, M. (1993). Nazwy własne w mazurskich pieśniach ludowych z XIX wieku. W: taż (red.), Onomastyka literacka. Olsztyn: Wyd. WSP, s. 247–252.

Borek, H. (1973). Nazewnictwo folklorystyczne. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo, V: Z zagadnień leksykologii i stylistyki, s. 7–17.

Borek, H. (1974). Imiona w śląskich pieśniach ludowych. Studia Śląskie. Seria nowa, t. XXVI, s. 75–78.

Czarnik, B. (1988). Deminutywa i augmentatiwa w pieśniach ludu polskiego na Górnym Śląsku Juliusza Rogera. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo, XI. Onomastyka. Dialektologia. Stylistyka, s. 163–179

Dłuska, M. (1954). Wiersz meliczny — wiersz ludowy. Pamiętnik Literacki, 45, nr 2, s. 473–502.

Grabias, S. (1981). O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo. Lublin: Wyd. Lubelskie.

Kaczmarek, L. (1936). Sposoby spieszczeń w wielkopolskiej pieśni ludowej. Język Polski, XXI, s. 141–147.

Kurzowa, Z. (1970). Męskie imiona zdrobniałe i spieszczone w pieśniach ludu polskiego (na podstawie „Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga). Onomastica, XV, s. 234–281.

Łesiów, M. (1991). Nazwy osobowe w ukraińskich dumach i pieśniach historycznych. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo, XIII. Onomastyka, historia języka, dialektologia, s. 225–231.

Malec, M. (2001). Imię w polskiej antroponimii i kulturze. Kraków: DWN.

PGG — Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1846-go roku przez X[iędza] G[ustawa] G[izewiusza]. Część II: Zapis słowny. Oprac. i wstępem wraz z aneksami opatrzył W. Ogrodziński. Olsztyn: Oś rodek Badań Naukowych im. W. Kę trzyń skiego.

Pluta, F. (1967). Deminutywa w śląskiej pieśni ludowej. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo, III, s. 33–57.

Rospond, S. (1951). Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej. Według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego. Wrocław [itd.]: Polskie Tow. Geograficzne.

Rutkowski, M. (2011). Problem funkcji nazw własnych w onomastyce. Przegląd stanowisk. Conversatoria Linguistica, IV, s. 54–65.

Surma, G. (1993). Nazwy własne w folklorze opoczyńskim. W: M. Biolik (red.), Onomastyka literacka. Olsztyn: Wyd. WSP, s. 303–309.

Wełpa, A. (2014). Językowe komunikowanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur. Kraków: Libron.

Zaręba, A. (1957). Polskie imiona ludowe. Onomastica, III, 1957. s. 129–179.