A Name in a Buttonhole — Onymy in Poetic Texts (Based on the Example of Bruno Jasieński’s Poetry)
PDF (Polski)

Keywords

literary onomastics
proper names in poetry
futurism
Bruno Jasieński
phenomenology

Abstract

A Name in a Buttonhole — Onymy in Poetic Texts (Based on the Example of Bruno Jasieński’s Poetry)

This article addresses the issue of the interpretation of proper names in poetry. The state of research on the functions of proper names in literature is well described, but it is possible to note the lack of a fixed interpretation strategy in poetry which means that, despite little interest in poetry, its researchers often try to propose their own methods of analysis. The authors of the article, who tackle onyms in the poetry of Bruno Jasieński, present their own methodological approach to the matter, based on B. Waldenfels’ concept of the “phenomenology of the alien”.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.62.1
PDF (Polski)

References

Balbus, S. (1995). Granice poetyki i kompetencje teorii literatury. W: W. Bolecki, W. Tomasik (red.), Poetyka bez granic. Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Biedrzycki, K. (2008). Poezja i pamięć. O trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego. Kraków: Wyd. UJ.

Chlebnikow, W. (2005). Widziądz widziadeł bezkształtnych. Wiersze i teksty 1904–1916. Oprac. A. Pomorski. Warszawa: OPEN Wyd. Naukowe i Literackie.

Cieślikowa, A. (1993). Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich. W: M. Biolik (red.), Onomastyka literacka. Olsztyn: Wyd. WSP, s. 33–39.

Czopek-Kopciuch, B. (2010). Funkcje nazw własnych w poezji Zbigniewa Herberta (na przykładzie tomiku „Pan Cogito”). W: R. Łobodzińska (red.). Nazwy własne a społeczeństwo. T. 2. Łask: Leksem, s. 445–452.

Czyżewski, T. (1992). Poezje i próby dramatyczne. Oprac. A. Baluch. Wrocław: Ossolineum.

Górski, K. (1963). Onomastyka w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Zarys problematyki. Pamiętnik Literacki, nr 54/2, s. 401–416.

Graf, M. (2005). Onomastyka na usługach socrealizmu. Antroponimia w literaturze lat 1949–1955. Poznań: Bogucki. Wyd. Naukowe.

Graf, M., Graf, P. (2014). A usta znów rozluźniają się do słów okaleczałych — namopaniki Aleksandra Wata (recepcja, język, interpretacja). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21 (41), z. 1, s. 35–47.