Proper Names from the (Literary) Backstage. Onomastic Aspects of the Prose of Marek Słyk on the Basis of his Novel “In the Borsch
PDF (Polski)

Keywords

proper names
onomopoetics
mechanisms of literary creation
postmodernism
nonmimetic fiction

Abstract

Proper Names from the (Literary) Backstage. Onomastic Aspects of the Prose of Marek Słyk on the Basis of his Novel “In the Borsch of Adventures”

The study aims to contribute to research on the onomastic-stylistic diversity of Polish prose in the late 20th century. In focus are those onomastic properties of literature that reveal connections between names and language in the process of creating non-mimetic, literary-style fiction. These properties also point to the nature of proper names as they function in a literary work of art — that work being a post-modern intellectual-literary game. The names used in the novel (anthroponyms, toponyms, chrematonyms, also zoonyms) mainly derive from the author’s linguistic creativity: they contribute to the world-view projected through the text. That world-view is “purposefully and to tally unusual”, different from the real world.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.62.2
PDF (Polski)

References

Bauer, Z. (1981). Zaskroniec w barszczu. Życie Literackie, nr 38, s. 14.

Bereza, H. (1979/1981). Przygoda, Twórczość, nr 3. Przedruk w: tenże, Taki układ. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, s. 394–397.

Bereza, H. (1980/1982). Swoboda. Twórczość, nr 6. Przedruk w: Idem, Bieg rzeczy. Szkice literackie. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, s. 217–228.

Bojarska, M. (1981). Komu powieść, komu komiks? Nowe Książki, nr 14, s. 50–52.

Compagnon, A. (2010). Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek. Przeł. T. Stróżyński.

Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Czapliński, P. (1997). Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996. Kraków: Wyd. Literackie.

Czapliński, P., Śliwiński, P. (1997). Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków: Wyd. Literackie.

Dziekanowski, C. (1989). Pisarz fantastyczny. Miesięcznik Literacki, nr 4, s. 63–70.

Galant, J. (1998). Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych. Poznań: Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne.

Graf, M. (2015). Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Jędrzejko, E. (1997). Strategia tekstotwórcza a gry językowe w literackich nazwach własnych. W: E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Gry w języku, literaturze i kulturze. Warszawa: Energeia, s. 65–75.

Kaliszuk, P. (2015). „Kpiąca myśl i szaleńcza wyobraźnia”. Niesamowite opowieści Marka Słyka, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF, vol. XXXIII, s. 171–190.

Komendant, T. (1987). Subiektyw. Twórczość, nr 7, s. 94–98.

Kosyl, C. (1993). Główne nurty nazewnictwa literackiego (zarys syntezy). W: M. Biolik (red.), Onomastyka literacka. Olsztyn: Wyd. WSP, s. 67–100.

Kuncewicz, P. (1981). O Słyku, Berezie i kosmicznej kupie. Literatura, nr 34, s. 12.

Kuźma, E. (1994). Fantazmatyka postmodernistyczna (na przykładach z polskiej prozy). W: A. Martuszewska (red.), Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty. Gdańsk: Wyd. UG, s. 151–173.

Nowacki, D. (1996). Trylogia Marka Słyka. Paradoksy lektury. FA-art, nr 1, s. 4–11.

Nowotna-Szybistowa, M. (1970). Nazewnictwo Cyberiady Stanisława Lema. Cz. II. Onomastica, XXV, s. 181–201.

Nycz, R. (2000). Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków: Universitas.

Owczarek, B. (1999). Poetyka powieści niefabularnej. Warszawa: PWN.

Uniłowski, K. (1995). Twórca jako konsument. O trylogii Marka Słyka. Rocznik Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza, XXX, s. 37–47.

Urbański, A. (1981), Komiks polski. Literatura, nr 34, s. 12.

Witosz, B., Wo j t a k, M., Sławkowa, E., Skudrzykowa, A. (2003). Style literatury (po roku 1956). Katowice: Wyd. UŚ.

Zadura, B. (1981/2007). „…logika wszelkiego stworzenia jest uparta po prostu jak osioł”. Twórczość, nr 12. Przedruk w: tenże, Szkice, recenzje, felietony. T. 2. Wrocław: Biuro Literackie, s. 152–157.

Zieliński, M. (1980/1987). Zdziecinniała tragedia. Nowy Wyraz, nr 10. Przedruk w: tenże, Kilka niewzruszonych przekonań. Kraków: Znak, s. 205–209.

Mała encyklopedia kultury antycznej (1973). Wyd. 4 przejrzane i uzupełnione. Warszawa: PWN.

SFJP — Skorupka, S. (1985). Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. I–II. Warszawa: PWN.

SI — Janowowa, W., Skarbek, A., Zbijowska, B., Zbiniowska, J. (1991). Słownik imion. Wyd. 2 popr. i rozszerz. Wrocław: Ossolineum.

SŁP — Kumaniecki, K. (1990). Słownik łacińsko-polski. Wyd. 18. Warszawa: Wyd. Szkolne PWN.

SPP — Anusiewicz, J., Skawiński, J. (1996). Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa–Wrocław: PWN.

USJP — Dubisz, S. (red.) (2006). Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. T. I–IV. Warszawa: PWN.

WD — Mcleod, I., Freedman, T. (1995). The Wordsworth Dictionary of First Names. Ware, Hertfordshire: Wordsworth Editions.

http://www.name-doctor.com/name-momo-meaning-of-momo-46776.html

http://www.namespedia.com/details/Hakim

http://www.namespedia.com/details/Hasim

http://www.namespedia.com/details/Madassar

http://www.namespedia.com/details/Xylia

http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index,php?title=marek_SŁYK

https://en.wikipedia.org/wiki/Mudassar_Khan

https://en.wikipedia.org/wiki/Mudassar_Nazar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Atlantyda

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lemuria_(fikcyjna_kraina)