Anthroponyms in a Farmer’s Diary from the Beginning of the 20th Century (Motivation and Functional Analysis)
PDF (Polski)

Keywords

farmer’s diary
anthroponym
functions of names of human beings

Abstract

Anthroponyms in a Farmer’s Diary from the Beginning of the 20th Century (Motivation and Functional Analysis)

The paper studies the work by Andrzej Urban entitled “Pamiętnik. Nasz ród, moja rodzina i moje przy niej losy” [A Diary. Our Kind, My Family and My Life with Them], a farmer from the Podkarpacie Region who was born in Lutcza. It was published twice, in 1936 and in 2015, and not only signifi cantly enriched Polish diary literature, but also serves as a source for recently developing research into oral history. The analysis in this article is based on the second edition of the “Diary”, which repeats the text written by the author verbatim, with all its spelling, syntactic and stylistic imperfections. It is a precious piece of material for research for not only historians and sociologists, but also for linguists.
The material basis for the article are numerous official and unofficial anthroponyms occurring in Urban’s narrative. These are authentic onyms that have mostly reference, informative and expressive functions. Their use, especially referring to generally known persons in the social micro- and macro-scale, has a positive effect on the authentication of the described events. They also characterise the author of the text indirectly, showing, for instance, his somewhat deep onymic awareness and historical knowledge.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.62.3
PDF (Polski)

References

Biolik, M. (2016). Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych. Olsztyn: Wyd. UWM.

Cieński, A. (2002). Z dziejów pamiętników w Polsce. Opole: Wyd. UOp.

Cieślikowa, A. (1998). Przezwiska. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków: Tow. Naukowe Warszawskie–IJP PAN, s. 119–134.

Górny, H. (2013). Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna. Kraków: Lexis.

Górny, H. (2014). Sygnały świadomości onimicznej w narracjach pamiętnikarskich z XIX i początku XX wieku. W: M. Kułakowska, A. Myszka (red.), Kultura mówienia dawniej i dziś. Rzeszów: Wyd. UR, s. 124–133.

Lubaś, W. (1978). Typ kontaktu językowego a wariantywność nazw własnych we współczesnej polszczyźnie. Prace Językoznawcze, 4. Onomastyka, s. 7–13.

Magda-Czekaj, M. (2013). Nazwiska kobiet dawniej i dziś. Onomastica, LVII, s. 155–165.

Niewiara, A. (2000). Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku. Katowice: Wyd. UŚ.

Nowik, K. (1998). Zmiany frekwencyjne w zasobie imion w Polsce powojennej. W: E. Jakus-Borkowa, K. Nowik (red.), Najnowsze przemiany nazewnicze. Warszawa: Energeia, s. 57–71.

Oronowicz-Kida, E. (2009). Współczesne przezwiska mieszkańców dawnego powiatu jarosławskiego. Rzeszów: Fraza.

Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2013). Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej. Poznań: Wyd. Poznańskie.

Urban, A. (2015). Pamiętnik. Nasz ród, moja rodzina i moje przy niej losy. Rzeszów: Wyd. Diecezji Rzeszowskiej.

Zaręba, A. (1957). Polskie imiona ludowe. Cz. 1. Onomastica, III, z. 1, s. 129–178; cz. 2, Onomastica, III, z. 2, s. 419–446.