The Social and Economic Determinants of 19th Century Toponymy in Poland
PDF (Polski)

Keywords

settlement
economic development in the Polish Kingdom
toponymy
memento toponyms
feminine toponyms
qualitative and quantitative changes

Abstract

The 19th century was the age of changes in name giving in the Polish language. Most of the changes took place due to economic, political and ideological circumstances. The intensive development of the economy in the Polish Kingdom, less seen in the area of the Prussian borderlands, contributed to the naming of new hamlets. Their names are often connected to economic movements. The social and ideological changes have also contributed to the quality names. Many place names were derived from female names due to the social standing of women. All of the contextual factors mentioned above had a significant influence on the manner of creating new names in the 19th century.
https://doi.org/10.17651/ONOMAST.59.12
PDF (Polski)

References

Bijak, U. (2001). Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego. Kraków: Wyd. Naukowe DWN.

Borek, H. (1983). Potrzeby i zadania nazwotwórstwa w toponimii słowiańskiej. Z Polskich Studiów Slawistycznych. Językoznawstwo, seria 6, s. 51–63.

Borek, H. (1987). Z teorii nazwotwórstwa toponimicznego. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo, X, s. 5–11.

Borek, H. (1988). Nazwy relacyjne w toponimii. W: K. Zierhoffer (red.), V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Poznań 3–5 września 1985, Księga referatów. Poznań: UAM, s. 43–51.

Borek, H. (2002). Rozważania o toponimii. Onomastica, XLVII, s. 5–22.

Bubak, J. (1965–1966). Nazwy przeniesione w polskiej toponomastyce. Onomastica, X, s. 50–73; XI, s. 43–61.

Cieślikowa, A. (1996). Metody w onomastycznych badaniach różnych kategorii nazw włas- nych. Onomastica, XLI, s. 5–19.

Czopek, B. (1984). Apelatyw majdan w toponimii polskiej. Onomastica, XXIX, s. 69–89.

Davies, N. (2010). Boże igrzysko. Historia Polski. Przeł. E. Tabakowska. Wyd. 7 poszerz. Kraków: Wyd. Znak.

Gierowski, J. (1982). Historia Polski, 1764–1864. Wyd. 7. Warszawa: PWN.

Górnowicz, H. (1968). Rodowe nazwy miejscowe Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza. Gdańsk: WSP.

Grodziski, S. (1999). Wielka historia Polski. T. VI: Polska w czasach przełomu (1764–1815). Wyd. Fogra: Kraków.

Handke, K. (1965). Nazwy miejscowe typu Holendry. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, X, s. 284–332.

Jakus-Borkowa, E. (1987). Zachodniosłowiańskie nazwy miejscowe z sufiksem -any. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo, X, s. 37–44.

Jakus-Borkowa, E., Nowik, K. (red.) (1991). Słownik polskich wyrazów toponimicznych. Zeszyt próbny. Opole: WSP.

Karaś, M. (1970). Nazwy miejscowe typu Annopol, Białogard w języku polskim i innych języ- kach słowiańskich. Onomastica Slavogermanica, V, s. 73–79.

Kosyl, C. (1983). Forma i funkcja nazw własnych. Lublin: UMCS.

Karpluk, M. (1955). Polskie nazwy miejscowe od imion kobiecych. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, I, s. 111–160.

Rymut, K. (red.) (2001). Nazwy miejscowe Polski. Historia — pochodzenie — zmiany. T. IV: J–Kn. Kraków: Wyd. Naukowe DWN.

Nobis, I. (2008/2009). Polskie nazwy typu Kolonisty, Komorniki, Parcelanci. Onomastica, LIII, s. 119–134.

Rzepniewska, D. (1968). Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu 1795–1806. Warszawa: PWN. S a f a r e w i c z o w a, H. (1956). Nazwy miejscowe typu Mroczkowizna, Klimontowszczyzna, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wójcik, U. (1991). Baza bud- w toponimii polskiej. Onomastica, XXXVI, s. 73–81.

Wójcik, U. (2001). Nazwy miejscowe dawnego województwa rawskiego. Warszawa–Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie–IJP PAN.

Zierhofferowa, Z. (1989). Nazwy typu Osiek Mały, Koźminek i inne derywowane od nazw miejscowych. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.