On Concepts, Conceptual Systems and Terminology of Onomastics
PDF (Polski)

Keywords

concept
conceptual system
terminology
standarization

Abstract

On Concepts, Conceptual Systems and Terminology of Onomastics

The main aim of this paper is to propose a terminological approach to the standardization of onomastic terminology. Attention is paid to the primary importance of conceptual systems and to the onomasiological approach typical of terminological work. Terminology is presented as a discipline devoted primarily to the study of concepts. Then the main concepts of terminology are discussed and the relations between a conceptual system and a terminological system are explained. An outline of the issue of conceptual systems of onomastics and of their internal structure is made. Then two important metatheoretical concepts are introduced and defined: 1) the concept of theoretical legitimacy of concepts and 2) the concept of economy of conceptual systems. In the final part of the article, several suggestions concerning the standardization of onomastic terminology are made: 1) terms referring to concepts belonging to separate conceptual series are not to be used interchangeably; 2) terms based on different roots (in the English onomastic terminology: -onym, -onymy, -onomastics, in the Polish terminology: -onim, -onimia, -onomastyka) are to be reserved respectively for the concept of a single (type of) proper name, for the concept of a set of proper names and for the concept of a specific onomastic discipline; 3) concepts used or newly introduced in a text are to be defined clearly in onomastic works, 4) onomasticians aiming for standardization of onomastic terminology should start their work by (re)constructing conceptual system(s) of onomastics and only then assign terms to concepts; 5) one completely unitary conceptual (and terminological) system of onomastics cannot be achieved due to the theoretical pluralism of the discipline; 6) the first goal of any conceptual and terminological standardization of onomastics is to define its range: should the standardization cover the concepts of philological or general onomastics? should it cover only empirical (descriptive) concepts or highly abstract theoretical concepts as well?

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.62.4
PDF (Polski)

References

Arntz, R., Picht, H. (1982). Einführung in die übersetzungsbezogene Terminologiearbeit. Hildesheim–Zürich–New York: Georg Olms.

Arntz, R., Picht, H. (1995). Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim–Zürich–New York: Georg Olms.

Doroszewski, W. (1950). Kryteria poprawności językowej. Warszawa: PZWS.

Gajda, S., Iwaszczenko, W. L. (2017). Historia Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. W: M. Małachowicz, F. Grucza (red.), Polskie i europejskie nurty terminologiczne. Warszawa: Wyd. Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, s. 334–341.

Grucza, F. (1991). Terminologia — jej przedmiot, status i znaczenie. W: F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław: Ossolineum, s. 11–44.

Grucza, F. (red.) (1991). Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław: Ossolineum.

Grundsystem = Основен систем и терминологија на словенската ономастика / Основная система и терминология славянской ономастики / Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik, red. B. Vidoeski, Skopje 1983.

Jurkowski, M. (1991). Metajęzyk terminologii. W: F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław: Ossolineum, s. 45–59.

Kaleta, Z. (1998a). Kierunki i metodologia badań. Terminologia. W: E. Rzetelska­Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków: Tow. Naukowe Warszawskie–IJP PAN, s. 45–81.

Kaleta, Z. (1998b). Teoria nazw własnych. W: E. Rzetelska­Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków: Tow. Naukowe Warszawskie–IJP PAN, s. 15–36.

Keil, G. (1995). Język. W: E. Martens, H. Schnädelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Małachowicz, M., Grucza, F. (red.) (2017). Polskie i europejskie nurty terminologiczne. Warszawa: Wyd. Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW.

Mazur, M. (1961). Terminologia techniczna. Warszawa: Wyd. Naukowo­Techniczne.

Rospond, S. (1957). Klasyfikacja strukturalno ­gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych. Wrocław: PWN.

Rybicka­Nowacka, H. (1991). Normalizacja polskiej terminologii technicznej. W: F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław: Ossolineum, s. 141–156.

Rzetelska­Feleszko, E. (1998). Nazwy miejscowe. W: E. Rzetelska­Feleszko (red.), Polskie na z wy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków: Tow. Naukowe Warszawskie–IJP PAN, s. 191–230.

Taszycki, W. (1946). Słowiańskie nazwy miejscowe. (Ustalenie podziału). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Tryuk, M. (1991). Stan organizacyjny działalności terminologicznej na świecie. W: F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław: Ossolineum, s. 97–116.

Włoskowicz, W. (2015). Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu. Onomastica, LIX, s. 57–76.

Włoskowicz, W. (2017). Functions of Geographical Names and the Use of Endo­ and Exonyms. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 159, s. 323–343.

Wolnicz­Pawłowska, E. (2014). Makrotoponimy we współczesnym świecie. W: A. Gałkowski, R. Gliwa (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 105–115.

Wolnicz­Pawłowska, E. (2016). Terminologia onomastyczna w tradycji badawczej i praktyce normalizacyjnej. Onomastica, LX, s. 37–46.

Wolnicz­Pawłowska, E., Górnicz, M. (2017). Standaryzacja terminologii w Polsce w koń cu XX i na początku XXI wieku. Vìsnik Termìnologìčnoï komìsìï pri MKS / Vestnik Terminologičeskoj komissi pri MKS / Bulletin of the Terminology Commission under ICSS, 1, s. 33–42.