Commemorative Names of Streets — A Deliberation on Terminology
PDF (Polski)

Keywords

commemorative names
urbanonyms
terminology

Abstract

Commemorative Names of Streets — A Deliberation on Terminology

The author of this article carries out an analysis of the evolution of the term ‘commemorative names’ in the aspect of municipal onomastics. She primarily researches how the scope of this term has changed and which name groups have been included with that term. Moreover, she researches how the commemorative names themselves have changed. She concludes that the names of symbolic motivation that refer to cultural competencies of their users do not form a homogenous group, but they differ in genetic and motivational terms. Thus, four such groups may be identified: 1. commemorative names bearing real meaning, 2. conventional discretionary names (honorifying), 3. commemorative-discretionary names referring to local heroes, places and events, 4. names resulting from the broadly understood ‘cultural memory’, commemorating ideas, values, literary and movie characters, titles, Slavonic mythology and Polish legends, faith in its various dimensions, literary trends, artistic styles, art, etc. All four groups have their dual functions in common: deictic and cultural.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.62.6
PDF (Polski)

References

Bieńkowska, D., Umińska-Tytoń, E. (2012). Nazewnictwo miejskie Łodzi. Łódź: Wyd. UŁ.

Biolik, M. (1982). Typy semantyczne współczesnych nazw ulic i placów Olsztyna. Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, 1–2, s. 51–61.

Borek, H. (1984). Nazwy ulic i dzielnic Opola. Kwartalnik Opolski, nr 303, s. 67–74.

Borysiak, E. (2010). Od nazewnictwa ulic Piszczaca w Polsce do urbanonimów Windhuku w Namibii, czyli nazwy ulic a społeczności regionalne. W: R. Łobodzińska (red.), Nazwy własne a społeczeństwo, t. 2. Łask: Leksem, s. 423–433.

Breza, E. (1989). Nazwy ulic w miasteczkach Pomorza Gdańskiego. W: S. Urbańczyk (red.), Nazewnictwo miejskie. Warszawa–Poznań: PWN, s. 79–92.

Buczyński, M. (1966). Nazwy ulic i placów Lublina. Onomastica, XI, s. 136–181.

Buczyński, M. (1972). Pamiątkowe nazwy miejscowe w języku bułgarskim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 27, 4, s. 71–80.

Buczyński, M. (1997). Pamiątkowe nazwy miejscowe w językach słowiańskich. Lublin: Wyd. UMCS.

Chojnacki, J. (2008). Nazwy ciągów i obiektów komunikacyjnych (ulic, alei, placów, mostów itp.). W: Z. Zagórski (red.). Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów. Poznań: Wyd. Naukowe UAM, s. 427–537.

Cieślikowa, A. (1996). Metody w onomastycznych badaniach różnych kategorii nazw własnych. Onomastica, XLI, s. 5–19.

Czachorowska, M., Czaplicka-Jedlikowska, M., Jaracz, M., Paluszak-Bronka, A. (2008). Słownik toponimów miejskich Bydgoszczy. Bydgoszcz: Bydgoskie Tow. Naukowe.

Dzikowski, W., Kopertowska, D. (1976). Toponimia Kielc. Nazwy części miasta i obiektów fizjograficznych oraz nazwy ulic i placów. Warszawa–Kraków: PWN.

Górnowicz, H. (1964). Toponimia Gdyni. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, 6, s. 135–169.

Grabias, S. (1994). Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wyd. UMCS.

Handke, K. (1970). Semantyczne i strukturalne typy nazw ulic Warszawy. Wrocław: Ossolineum.

Handke, K. (1992). Polskie nazewnictwo miejskie. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy–Omnitech Press.

Handke, K. (1998). Nazewnictwo miejskie. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.). Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków: Tow. Naukowe Warszawskie–IJP PAN, s. 283–307.

Handke, K. (2011). Dzieje Warszawy nazwami pisane. Biblioteka Warszawska. [Warszawa]: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.

Kania, S. (1989). Z badań nad urbanonimami Zielonej Góry. W: S. Urbańczyk (red.), Nazewnictwo miejskie. Warszawa–Poznań: PWN, s. 93–101.

Kopertowska, D. (1989). Współczesna mikrotoponimia miejska na przykładzie Kielc. W: S. Urbańczyk (red.), Nazewnictwo miejskie. Warszawa–Poznań: PWN, s. 151–162.

Kopertowska, D. (2001). Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie. Kielce: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.

Kornaszewski, M. (1986). W sprawie klasyfikacji nazw terenowych. Uwagi i propozycje. Onomastica, XXX, s. 5–15.

Kosyl, C. (2001). Modele onimiczne w nazewnictwie ulic. W: A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch (red.), Toponimia i oronimia. Kraków: DWN, s. 49–57.

Mrózek, R. (1989). Mikrotoponimia Cieszyna w świetle ludowych i urzędowych faktów nazewniczych. W: S. Urbańczyk (red.), Nazewnictwo miejskie. Warszawa–Poznań: PWN, s. 35–43.

Mrózek, R. (1990). System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku. Katowice: Wyd. UŚ.

Mrózek, R. (2010). Miejski krajobraz nazewniczy Cieszyna w perspektywie diachronicznej. Katowice–Cieszyn–Ustroń: Wyd. UŚ.

Myszka, A. (2016). Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta. Rzeszów: Wyd. UR.

Myszka, A., Wisz, P. (2012). Nazwy ulic Rzeszowa. Historia i współczesność. Rzeszów: Fraza.

Oronowicz-Kida, E. (2014). Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe. Rzeszów: Wyd. UR.

Rzetelska-Feleszko, E. (2006). W świecie nazw własnych. Warszawa–Kraków: DWN.

Supranowicz, E. (1995). Nazwy ulic Krakowa. Kraków: IJP PAN.

Taszycki, W. (1946). Słowiańskie nazwy miejscowe (Ustalenie podziału). Kraków: PAU.

Taszycki, W. (1968). Polskie pamiątkowe nazwy miejscowe. W: tenże. Rozprawy i studia polonistyczne. T. IV: Onomastyka i historia języka polskiego. Wrocław: Ossolineum, s. 176–183.

Urbańczyk, S. (red.). (1989). Nazewnictwo miejskie. Warszawa–Poznań: PWN.

Zagórski, Z. (red.). (2008). Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Zierhoffer, K. (1989). Nazwy ulic i placów Ostrowa Wielkopolskiego. W: S. Urbańczyk (red.), Nazewnictwo miejskie. Warszawa–Poznań: PWN, s. 55–65.

Zwoliński, P. (1950). Nazwy miejscowe pamiątkowe w Bułgarii. Sprawozdania z Czynności i Po siedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie, LI, Kraków, s. 673–676.