Dialectal forms of women's names in Internet communication
PDF (Polski)
ePub
mobi

Keywords

surname
maritonymic formations
Internet communication
dialect
verbal aggression

Abstract

Names in official circulation appear in an officially approved form and may not be freely changed. In informal communication they sometimes undergo certain transformations, which affects their communicative value. The paper analyses one type of name transformations in Internet communication, namely the creation of unofficial forms of women’s surnames using selected dialect maritonymic suffixes.
The analysis was limited to the names of women participating in political life. The names of women politicians formed according to dialect patterns of maritonymic formation in Internet communication function as expressivisms that can perform various functions, the most important of which are the evaluative, persuasive, ludic and identifying ones.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.65.2.11
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Dunaj, B. (2017). Funkcje nazw własnych [Functions of proper names]. Onomastica, 61(2), 77–89.

EJO = Polański, K. (red.). (1993). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego [Encyclopedia of General Linguistics]. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Idzo, M. (2015). Ekspresywizacja nazw własnych we współczesnych mediach polskich [Expressivization of proper names in current Polish media]. LingVaria, 20, 123–134.

Kaleta, Z. (1998). Nazwisko w kulturze polskiej [The Surname in the Polish Culture]. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Karaś, M. (2017). Formanty lingwistyczne i onomastyczne [Linguistic and onomastic formants]. W: M. Karaś (red.), Ze studiów leksykologicznych i onomastycznych [Lexicological and Onomastic Studies] (s. 147–154). Kraków: Księgarnia Akademicka. [Przedruk z: Lingua Posnaniensis, 20, 1977, 19–25]

Kostro, M. i Wróblewska-Pawlak, K. (2013). Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym [Forms of address as a means of overt and covert depreciation of female politicians in political discourse in the Polish media]. Tekst i Dyskurs — Text und Diskurs, 6, 153–168.

Kosyl, C. (2001). Nazwy osobowe [Personal names]. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski [Contemporary Polish Language] (s. 431–445). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kucharzyk, R. (2019). Formacje z sufiksem -icha/-ycha w wypowiedziach internautów [Formations with the -icha/-ycha suffix in Internet users’ statements]. Język Polski, 99(4), 5–15.

Kudra, B. i Kudra, A. (2004). Między manipulacją a perswazją (o funkcjonowaniu antroponimów w tekście prasowym) [Between manipulation and persuasion (on the functioning of anthroponyms in the press)]. W: P. Krzyżanowski i P. Nowak (red.), Manipulacja w języku [Manipulation in Language] (s. 91–99). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kurdyła, T. (2003). Pogranicza słowotwórstwa i leksykologii. Problemy interpretacyjne [On the border of word formation and lexicology. Interpretation problems]. Język Polski, 83, 187–193.

Kurdyła, T. (2011). Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej (na przykładzie trzech wsi podkarpackich) [The Functions of the Noun Formants in Polish Dialects (as Exemplified by Three Villages in Podkarpacie)]. Kraków: Wydział Polonistyki UJ.

Kurek, H. (2019). Obraz społeczności wiejskiej Dukielszczyzny zakrzepły w nazwach kobiet zamężnych. Tradycja i zmiana [The image of rural community of the Dukla Region preserved in the names of married women. Tradition and change]. W: B. Grabka, R. Kucharzyk i A. Tyrpa (red.), Studia dialektologiczne [Dialectological Studies] (t. 5, s. 203–213). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Lubaś, W. (2003). Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny [Polish Talk: Basic Features and Functions of Colloquial Polish]. Opole: Wydawnictwo UO.

Lubaś, W. (2004). Szczególna rola nazw własnych w funkcji perswazyjnej [The special role of proper names in the persuasive function]. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 2, 253–258.

Lubaś, W. (2012). Nazwy własne w funkcji perswazji politycznej [Proper names in the function of political persuasion]. W: I. Łuc i M. Pogłódek (red.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi [In the Communicative Space of Proper and Common Names. Festschrift Dedicated to Professor Robert Mrózek] (s. 497–511). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Magda-Czekaj, M. (2013). Nazwiska kobiet dawniej i dziś [Women’s names in the past and today]. Onomastica, 57, 155–165.

Nagórko, A. (1998). Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) [An Outline of Polish Grammar (Including Word Formation)]. Warszawa: PWN.

Naruszewicz-Duchlińska, A. (2015). Nienawiść w czasach internetu [Hatred in the Internet Age]. Gdynia: Novae Res.

Naruszewicz-Duchlińska, A. (2019). Antroponimy w hejcie [Anthroponyms in hate]. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), 101–109. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.5

Nowakowska, M.M. (2016). Na co komu -owa (-ová/-ova/-eva), czyli o nazwiskach (i nie tylko) żeńskich w wybranych językach słowiańskich [What to whom: -owa (-ová/-ova/-eva), about the women’s last names (and not only) in the selected Slavonic languages]. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, 62, 71–79.

Puzynina, J. (1992). Język wartości [Language of Values]. Warszawa: PWN.

Rutkowski, M. (2010). Problem funkcji nazw własnych w onomastyce. Przegląd stanowisk [The problem of functions of proper names in onomastics. Overview of the position]. Conversatoria Linguistica, 4, 54–65.

Skudrzykowa, A. (1996). Nazwiska żeńskie z przyrostkiem -owa we współczesnej polszczyźnie ogólnej [Female surnames with the suffix -owa in contemporary general Polish]. Język Polski, 76, 17–23.

Warchala, J. (2019). Formy perswazji [Forms of Persuasion]. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Wilkoń, A. (1984). Problemy stylizacji językowej w literaturze [Problems of linguistic stylization in literature]. Przegląd Humanistyczny, 3, 11–29.

Zaręba, A. (1983). Formy nazwisk żon i dzieci w dialektach języka polskiego [Forms of surnames of wives and children in Polish dialects]. W: A. Zaręba (red.), Pisma polonistyczne i slawistyczne [Polish and Slavic Writings] (s. 500–569). Warszawa–Kraków: PWN. [Przedruk z: Onomastica, 11, 1966, s. 320–344; 12, 1967, 232–275].