President Václav Havel as an inspiration for Czech urbanonymy
PDF (English)
ePub
mobi

Keywords

commemorative names
street names
urbanonymy
Václav Havel
Czech presidents

Abstract

The goal of the text is to summarise and analyse commemorative strategies and trends that were used in case of the Czechoslovak and Czech president Václav Havel (1936–2011; 1989–2003, in office) and that were especially expressed through proper names, mostly street names. The research is primarily based on selected archival sources and opinion journalism of the day. The research issue is presented against the broad background of place names commemorating Czechoslovak and Czech presidents over the course of the 20th century.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.65.1.15
PDF (English)
ePub
mobi

References

Archiv Kanceláře prezidenta republiky [The Archive of the Republic’s Presidential Office]. https://www.prazskyhradarchiv.cz/cs/archivkpr).

Azaryahu, M. (2009). Street names and iconography. In R. Kitchin, & N. Thrift (Eds.), International Encyclopedia of Human Geography (pp. 460–465). Amsterdam: Elsevier Science.

Azaryahu, M. (2020). Name-making as place-making. In L. Caiazzo, R. Coates, & M. Azaryahu (Eds.), Naming, Identity and Tourism (pp. 11–27). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Caiazzo, L., Coates, R., & Azaryahu, M. (Eds.). (2020). Naming, Identity and Tourism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.

David, J. (2011a). Commemorative place names — their specificity and problems. Names, 59(4), 214–228.

David, J. (2011b). Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie [Smrdov, Brežněves and Rychlonožkova Street. Chapters from Modern Czech Toponymy]. Praha: Academia.

David, J. (2016a). Honorifikační toponymum [Commemorative place name]. In P. Karlík, M. Nekula, & J. Pleskalová (Eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny [New Encyclopaedia of the Czech Language] (pp. 640–641). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

David, J. (2016b). Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky — kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu [Toponymy of the urban area in the context of interdisciplinary approaches to Czech onomastic research — critical remarks and perspectives of further research]. Studie z aplikované lingvistiky, 7, 39–54.

David, J. (Ed.). (2017). Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst [Place Names. Cultural Heritage and The Memory of Places]. Ostrava: Filozofická fakulta OU.

Drozdzewski, D. (2014). Using history in the streetscape to affirm geopolitics of memory. Political Geography, 42, 66–78.

Fenič, F. (2011, December 19). Letiště Václava Havla [Václav Havel Airport]. Lidovky.cz. https://www.lidovky.cz/domov/letiste-vaclava-havla.A111219_161526_ln_redakce_mev

Flodrová, M. (2019). Ulička Václava Havla [Václav Havel Lane]. In I. Loskotová et al., Internetová encyklopedie dějin Brna [The Internet Encyclopaedia of the History of Brno]. https://encyklopedie. brna.cz/home-mmb/?acc=profil_ulice&load=7914

Forman, M., & Novák, J. (1994). Co já vím? Autobiografie Miloše Formana [What do I know? An autobiography of Miloš Forman]. Brno: Atlantis.

Havel, V. (1990, April 29). Přejmenování Engelsova nábřeží na Rašínovo — projev 29. 4. 1990 [The Renaming of Friedrich Engels Waterfront to Rašínovo — Speech, 29 April 1990]. https://archive. vaclavhavel-library.org/Archive/Detail/54080/

Havel, V. (1994, October 28). Beseda prezidenta republiky Václava Havla na setkání s krajany — Chicago, USA, 28. října, 1994 [Discussion of Václav Havel, President of the Republic, During a Meeting with Compatriots — Chicago, USA, 28 October 1994]. https://archive.vaclavhavel- -library.org/Archive/Detail/17233/

Havlíček Borovský, K. (1848, March 19). Všichni věrní Čechové [All faithful Czech people]. Pražské noviny, 23, 1.

Hradec Králové-zápis (2016, June 26). Zápis z 19. zasedání zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 26. června 2016 [The Report of the 19 Meeting of the City Representativesʼ Board, 26 June 2012]. http://web2.mmhk.cz/zm/2012/19/

jak, red. (2011, December 23). Havlova ulice, náměstí i letiště [Havel Street, Square, and the Airport]. Pražský deník, 299, 14. https://archive.vaclavhavel-library.org/Archive/Detail/17975/

Kaczorowski, M., & Naliwajek, J. (2012, December). Wniosek do Rady Miasta Gdańska o nadanie drodze nazwy „Aleja Vaclava Havla” [Application to the Gdańsk City Council to name a road “Vaclav Havel Avenue”]. https://s-trojmiasto.pl/download/1/wniosek_Havel__1_.pdf

Kaiser, D. (2009). Disident. Václav Havel 1936–1989 [A Dissident. Václav Havel 1936–1989]. Praha — Litomyšl: Paseka.

Kellner, P. (2012). Petice proti přejmenování letiště Ruzyně na letiště V. Havla [The Petition against the Renaming of the Ruzyně Airport to V. Havel Airport]. https://www.petice.com/proti_prejmenovani_ letiste_ruzyne_na_letiste_v_havla

Klaus, V. (2016, March 23). Zápisky z cesty do jižního Maroka na Crans-Montana Forum [Notes from a Trip to Southern Morocco to the Crans-Montana Forum]. https://www.klaus.cz/clanky/3892/

Klepetko, R. (2014). Současná role národní identity aneb proč (ne)stavíme památníky [The current role of national identity or why we (do not) build monuments]. Kulturní studia, 2 (1), 64–79. Knihovna Václava Havla. Dokumentační centrum [Václav Havel Library. Documentation Centre]. https://www.vaclavhavel.cz/

Kosatík, P. (2018). Jiný T. G. M. [A Different T. G. M.]. Praha: Nakladatelství Paseka.

Křížová, L., & Martínek, J. et al. (2017). Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst [From the Charles Bridge to the City of Gottwaldov. Personalities in the Names of Cities and Places]. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Lašťovka, M., & Ledvinka, V. (1997–1998). Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství [Uličník of Prague. The Encyclopedia of Naming of Public Spaces in Prague] (Vols. 1–2). Praha: Libri.

Lukeš, Z. (2018). Václav Havel’s Prague: A Guide to Buildings and Places with a Role in the Life of the Playwright, Dissident and President. Praha: Knihovna Václava Havla, o. p. s.

Lutterer, I. (1988). Názvy pražských ulic z hlediska praxe [Prague street names in a practical perspective]. In P. Žigo (Ed.), Urbanonymia. 8. — 10. októbra 1986, Modra –Piesky, zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára [Urbanonymy. 8–10 October, 1986, Modra –Piesky. The Proceedings of the Second Statewide Onomastic Seminar] (pp. 125–128). Bratislava: Univerzita Komenského.

Macura, V. (2008). Štastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře) [Happy Age (and Other Studies on Socialist Culture)]. Praha: Academia.

Mlejnek, J. (2014). Prezidenti a magie charizmatického panství [Presidents and the magic of a charismatic rule]. In M. Kubát, & T. Lebeda (Eds.), O komparativní politologii a současné české politice. Miroslavu Novákovi k 60. narozeninám [On Comparative Political Science and Current Czech Politics. Dedicated to the 60th Birthday of Miroslav Novák] (pp. 37–43). Praha: Karolinum.

Neethling, B. (2016). Street names. A changing urban landscape. In C. Hough (Ed.), The Oxford Handbook of Names and Naming (pp. 144–157). Oxford: Oxford University Press.

Pithart, P. (2014). Úvaha o prezidentech na hradě českých králů. Dvě dispozice: k pasivitě v podhradí a k vůdcovství na Hradě [An essay on presidents at the castle of the Czech kings. Two issues: passivity beneath the castle, and leadership at the castle]. Politologická revue, 20(2), 5–18.

Rose-Redwood, R., & Kim, S. (2020). Street naming and power. In A. Kobayashi (Ed.), International Encyclopedia of Human Geography (2nd Edition. (pp. 55–60). Amsterdam: Elsevier.

Štěpán, P. (2018). Namegiving in the Czech Republic: legal regulation and the role of onomasticians. Onomastica Uralica, 14, 83–92.

Šrámek, R. (1999). Úvod do obecné onomastiky [Introduction to General Onomastics]. Brno: Masarykova univerzita.

Trutnov-zápis (2016, December 12). Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Trutnov ze dne 12. prosince 2016 [Report of the Fifth Meeting of the City Representativesʼ Board, 12 December 2016]. https://materialy.trutnov.cz/file/12348/

Vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů [Regulation no. 97/1961, on Namings of Municipalities, Street Signs and House Numbers]. https://www.zakonyprolidi. cz/cs/1961-97

Weberová, J. (2012). Kronika města Roztoky: rok 2012 [The Chronicle of the City of Roztoky 2012]. https://www.roztoky.cz/userfiles/file/authority/kronika-mesta-roztoky-2012-1.pdf

Zákon č. 266/1920 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic [Act no. 266/1920, On the Naming of Cities, Municipalities, Settlements and Streets]. https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document. seam?documentId=onrf6mjzgiyf6mrwgywtg

Zákon č. 267/1920 Sb., o odstranění nevhodných názvů [Act no. 267/1920, On Removal of Inappropriate Namings]. http://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?docum entId=onrf6mjzgiyf6mrwg4wta

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu [Act no. 36/1990, On the Territorial Division of the State]. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-36

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) [Act no. 128/2000, On Municipalities]. https://www. zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

Žantovský, M. (2014). Havel [Havel]. Praha: Argo.