Names of the Krakow Dominicans in “Księgi gromadzkie wsi Kasina Wielka” (17th–18th Century)
PDF (Polski)

Keywords

male names
monks’ names
Dominican monastery in Krakow

Abstract

Names of the Krakow Dominicans in “Księgi gromadzkie wsi Kasina Wielka” (17th–18th Century)

The article discusses the monks’ names mentioned in the village register books of Kasina Wielka in the 17 th and 18 th century. The majority of them are the names of the priors of the Dominican monastery in Krakow and monks performing particular duties, for example stewards. There are 65 names of these kinds from a total of 89 male monastic names. All of them “had” a patron saint (except for Alan and Przecław). Only a few of them were also given to peasants. The names come from various languages and are interesting to study from the onomastic point of view.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.62.8
PDF (Polski)

References

Biolik, M. (2009). Imiona męskie używane w dobrach kamedułów wigierskich na Suwalszczyźnie w XVII w. Onomastica, LIII, s. 64–79.

Bubak, J. (1993). Księga naszych imion. Wrocław: Ossolineum.

Bystroń, J. S. (1938). Księga imion w Polsce używanych. Warszawa: Tow. Wydawnicze „Rój”.

Citko, L. (2000). Imiona zakonne oo. bazylianów z Supraśla (XVII w.). W: Z. Abramowicz, L. Dacewicz (red.), Nazwy własne na pograniczach kulturowych. Materiały z Międzynarodowej

Konferencji Onomastycznej, Białystok-Białowieża, 12–13 VI 2000. Białystok: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej–Libra, s. 57–61.

Encyklopedia katolicka. (2000). T. 8. Lublin: Wyd. Naukowe KUL.

Fros, H., Sowa, F. (1975). Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny. Kraków: WAM.

Fros, H., Sowa, F. (1997–2007). Księga imion świętych. T. 1–6. Kraków: WAM.

Grzenia, J. (2006). Słownik imion. Wyd. 2 dodr. Warszawa: PWN.

Kobylińska, J. (2009). Imiennictwo ludności wiejskiej w Polsce południowej w XVI–XVIII w. (Imiona męskie). W: M. Skarżyński, M. Spiczakowska (red.),W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo — słownictwo — polszczyzna kresowa”, poświęconej Profesor Zofii Kurzowej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Kobylińska, J. (2013). Studia nad językiem ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513–1804. Kraków: Wyd. Naukowe UP.

Kobylińska, J., Lulek, P., Mączyński, M. (red.). (2014). Historia, tradycja, kultura. Księga referatów z konferencji naukowej w Kasinie Wielkiej. Kasina Wielka, 11 maja 2013. Mszana Dolna–Kwidzyn: Urząd Gminy–Vega Studio Adv.

Kosyl, C. (2001). Nazwy osobowe. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. [Wyd. 2]. Lublin: Wyd. UMCS, s. 431–445.

Malec, M. (1992). Miejsce imion biblijnych w antroponimii polskiej. W: M. Kamińska, E. Małek (red.), Biblia a kultura Europy, Łódź: Wyd. UŁ, s. 86–94.

Malec , M. (1994). Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Kraków: IJP PAN.

Malec, M. (1996). O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność. Kraków: Tow. Miłośników Języka Polskiego.

Malec, M. (1998). Imiona. W: E. Rzetelska–Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków: IJP PAN, s. 97–118.

Malec, M. (2001). Imię w polskiej antroponimii i kulturze. Kraków: DWN.

Malec, M. (oprac.) (1995). Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 2: Imiona chrześcijańskie. Kraków: IJP PAN.

Przewodnik po kościele i klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie [druk wewnętrzny].

Rymut, K. (wyd.) (1995). Słownik imion współcześnie w Polsce używanych. Kraków: IJP PAN.

Słownik staropolskich nazw osobowych. (1965–1983). Red. W. Taszycki. T. 1–6. Wrocław: Ossolineum [SSNO].

Sochacka, S. (2003). Imiennictwo żeńskich zgromadzeń zakonnych. W: M. Biolik (red.), Metodologia badań onomastycznych. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, s. 245–254.

Umińsk a-Ty t o ń, E. (2003). Niektóre kulturowe aspekty współczesnego imiennictwa polskiego. W: Z. Kaleta (red.), Nazwy własne a kultura — Polska i inne kraje słowiańskie. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 124–147.

Wieczorek, E. (2010). Imiona sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w drugiej połowie XX wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Lingusitica, V, s. 277–289.

Wieczorek, E. (2011). Męskie imiona zakonne jako specyficzna warstwa antroponimii polskiej. W: I. Fijałkowska-Janiak i in., Zbliżenie. Literatura — kultura — język — translatoryka. Gdańsk: Wyd. UG, s. 204–212.

Zarębski, R. (2005). O rytualnym aspekcie zmiany imion w Biblii. W: R. Zarębski (red.), Rytuał. Język — religia. Materiały z konferencji 17–19 maja 2004 r. Łódź: Wyd. Archidiecezjalne, s. 611–622.

Zmuda, E. (2015). Maria jako imię zakonne. Onomastica, LIX, s. 137–151.