Proper names as a basis for language games in online advertising messages — exemplified by the fan page LIDL Polska
PDF (Polski)
ePub
mobi

Supplementary Files

Załącznik: Tabela

Keywords

language game
modification of proper names
advertising slogan
fanpage
portmanteau word

Abstract

The aim of the article is to look at which proper names are used by the authors of advertising messages on the Internet, what transformations they are subject to, and what are the relationships between the slogan based on the name and the description of the promoted product. The material base consists of posts published on the fan page Lidl Polska via Facebook in 2020–2021, in which proper names have become the basis of language games. The analysis of formal procedures has shown that the most frequently used are contamination of propria with appellatives, while the replacement of an element in a multi-component proper name is equally eagerly used. Modifications consisting of phonetic and semantic manipulations, as well as the reduction of the segment of a several-element onymic unit, are much less common. The use of several transformations at the same time has also been frequently observed. In decoding advertising slogans and assessing the functionality of treatments, an important role is played by the connotative value of the names used for language games. The positive connotations associated with the proper name are to be transferred to the advertised product. First of all, various types of chrematonyms are transformed. For language games, not only are the names of well-known artistic works, music groups and places used, but also onyms that are recognizable by a narrower group of recipients.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.66.18
PDF (Polski)
ePub
mobi

References

Bilińska-Reformat, K. i Reformat, B. (2014). Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych sieci handlowych [The use of social media in promotional activities of commercial networks retail chains]. Marketing i Rynek, 4 (CD), 208–214. https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_4_2014_plytaCD.pdf

Bogdanowicz, E. (2017). Konotacje nazw własnych (na materiale publicystyki prasowej) [Connotations of proper names (based on press publications)]. Białystok: Wydawnictwo UB.

Burda, J. (2005). Gra językowa we współczesnych tytułach prasowych [Language game in contemporary press headlines]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Językoznawstwo, 2, 9–17.

Chodowiec, T. (2012). Od zachwytu do odrazy. Gry językowe jako strategia w konstruowaniu pseudonimów autorów blogów oraz tytułów blogów — wybrane przykłady [From delight to disgust. Language games as a strategy for constructing pseudonyms and titles boggers blog — some examples]. W: R. Bizior i D. Suska (red.), Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Komunikacja (s. 11–29). Częstochowa: Wydawnictwo AJD.

Jędrzejko, E. (1996). Elementy gry językowej w literackich nazwach własnych [Elements of a language game in literary proper names]. W: M. Majtán i F. Ruščák (red.), 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár „Onomastika a škola”. Prešov 25–26 oktobra 1995. Zborník referátov (s. 222–228). Prešov: PdF UPJŠ.

Kudra, B. (1997). O sposobach realizacji funkcji perswazyjnej w słownictwie z zakresu polityki [On the ways of implementing the persuasive function in the vocabulary of politics]. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, 42, 169–176.

Kudra, B. (2001). Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych [Lexical creativity in the political discourse of the Polish press of the eighties and nineties]. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Legomska, J. (2016). Tytuły współczesnych czasopism jako werbalno-wizualne znaki rozpoznawcze ideowych wspólnot (na wybranych przykładach magazynów dla rodziców) [Titles of contemporary magazines as verbal and visual identification marks of ideological communities (a case study of selected magazines for parents)]. Prace Językoznawcze, 18(3), 129–146.

Łuc, I. i Bortliczek, M. (2011). Język uwikłany w ponowoczesność [Language entangled in postmodernity]. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Ratajczyk, K. (2015). Kontaminacje leksykalne. Struktura — sens — pragmatyka (na materiale języka rosyjskich i polskich mediów) [Lexical blending. Structure, meaning, pragmatics (based on the language of Russian and Polish media)]. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Rutkowski, M. (2003). Bułęsa z Balceronem. O deprecjacji denotatu za pomocą deformacji nazwy [Bułęsa with Balceron. On depreciation of the object of denotation by means of deformation of a name]. Poradnik Językowy, 5, 50–58.

Rutkowski, M. i Skowronek, K. (2020). Onomastyczna analiza dyskursu [Onomastic discourse analysis]. Kraków: Wydawnictwa AGH.

WSJP = Żmigrodzki, P. (red.). (b.d.). Wielki słownik języka polskiego [Great dictionary of the Polish language]. https://wsjp.pl/