The study of company names in communication  — research problems
PDF (Polski)
epub
mobi

Keywords

company names
chrematonymy
onomastics
research problems

Abstract

The main aim of the article is to critically review and discuss selected research problems concerning the study of company names. First, the emphasis is placed both on the challenges in their (chremat)onomastic classification and on some attempts at their classification in the field of chrematonymy. Next, some characteristic features of company names, such as multi-discursivity, compoundedness, variantivity, formal and semantic diversity, are discussed. These features are not only determined by legal, marketing and communicative factors, but also as by the specific context of their referents, i.e. the dynamic and ever-evolving paralinguistic domain in which those companies operate. Those and other factors, mostly related to the unique and heterogeneous nature of the analysed material, pose a great challenge in terms of their sufficient data collection, adequate classification, proper description, and many more. The presented material has been illustrated by the examples of company names with mythological tropes. The paper offers an insight into the discussed material from the onomastic and chrematonomastic perspectives.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.67.20
PDF (Polski)
epub
mobi

References

Badyda, E. (2011). O problemach z ustaleniem postaci chrematonimu — na przykładzie nazw polskich wyrobów cukierniczych [On the problems of establishing the chrematonym form — on the basis of Polish confectionery names]. W: M. Biolik, J. Duma (red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (s. 31–41). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Badyda, E. (2018). Nazewnictwo współczesnych szkół tańca w aspekcie funkcjonalnym — na przykładzie szkół trójmiejskich [Names of contemporary schools of dance in a functional aspect — as shown by the example of Tri-city schools of dance]. Język — Szkoła — Religia, 13(2), 16–29. https://doi.org/10.26881/jsr.2018.2.01

Biolik, M. (2011). Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim [Structural models of proper names referring to foodservice operators from the Warmia and Mazury province]. W: M. Biolik, J. Duma (red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (s. 59–78). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Biznes.gov.pl (b.d.). Jak nazwać firmę [How to name the company]. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00117#1 (dostęp: 25.11.2022).

Breza, E. (1998). Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy) [Names of objects and institutions related to modern civilization (chrematonyms)]. W: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia (s. 343–361). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

Dunaj, B., Mycawka, M. (2012). Kilka uwag o klasyfikacjach nazw własnych [A few remarks on the classification of proper names]. W: I. Łuc, M. Pogłódek (red.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi (s. 165–175). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gałkowski, A. (2011). Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej [Chrematonyms in the cultural-functional context]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gałkowski, A. (2012). Propozycje a rozstrzygnięcia terminologiczno-pojęciowe dotyczące chrematonimii [Proposals and terminological and conceptual decisions regarding chrematonymy]. W: I. Łuc, M. Pogłódek (red.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi (s. 187–200). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gałkowski, A. (2017). Chrematonimia w kulturze współczesnej [Chrematonymy in contemporary culture]. Onomastica, 61, 55–71. http://doi.org/10.17651/ONOMAST.61.1.4

Gałkowski, A. (2022). Markonimy jako operatory taksonomiczne w terminologii (chremat)onomastycznej [Markonyms as taxonomic operators in (chremat)onomastic terminology]. Onomastica, 66, 299–311. https://doi.org/10.17651/ONOMAST.66.20

Jadanowska, K. (2014). Czy nazwy firm są chrematonimami? [Are names of firms chremato nyms?]. Onomastica, 58, 321–330.

Kosyl, C. (2001). Chrematonimy [Chrematonyms]. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski (s. 447–452). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Przybylska, R. (1992). O współczesnych nazwach firm [On contemporary company names]. Język Polski, 72(2–3), 138–150.

Puda-Blokesz, M. (2020a). Miejsce i funkcja mitologizmów w strukturze chrematonimów funeralnych [The place and function of mythology-related vocabulary in the structure of funeral chrematonyms]. W: M. Puda-Blokesz, M. Ryszka-Kurczab (red.), Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś (s. 119–132). Kraków: Collegium Columbinum.

Puda-Blokesz, M. (2020b). Odwołania mitologiczne w polskiej chrematonimii funeralnej — rekonesans [Mythological references in Polish funeral chrematonymy — a reconnaissance]. Język Polski, 100(1), 78–91. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.6

Puda-Blokesz, M. (2020c). Hades nie zawsze funeralny — szkic o fortunności nazw podmiotów gospodarczych [Hades not always funeral — a short note on the auspicious names of business entities]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 15, 179–196. https://doi.org/10.24917/20831765.15.15

Puda-Blokesz, M. (2021). Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej [The legacy of ancient mythologies in Polish funeral chrematonymy]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Puda-Blokesz, M. (2022). Popularne mitologizmy grecko-rzymskie jako firmonimy identyfikują ce profil działalności przedsiębiorstwa [Popular Graeco-Roman mythology-based expressions as company names that identify a business profile]. Prace Językoznawcze, 24(1), 219–234. https://doi.org/10.31648/pj.7609

Rzetelska-Feleszko, E. (2000). Nazwy firm — chaos czy system? [Company names — chaos or system?]. W: M. Czachorowska, Ł. Szewczyk (red.), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze (s. 99–112). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Rzetelska-Feleszko, E. (2006). W świecie nazw własnych [In the world of proper names]. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN.

Siwiec, A. (2012a). Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta [Proper names of companies in the city space]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Siwiec, A. (2012b). Klasyfikacja onomastyczna i jej podstawy terminologiczne na przykładzie nazw obiektów handlowych [Onomastic classification and its terminological bases on the example of names of commercial objects]. W: I. Łuc, M. Pogłódek (red.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi (s. 325–336). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Świtała-Cheda, M. (2011). W sprawie terminologii nazw firm i ich miejsca w chrematonimii [On the terminology of company names and their place in chrematonymy]. W: M. Biolik, J. Duma (red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (s. 469–475). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Świtała-Cheda, M. (2013). Nazwy firm jako przedmiot językoznawczych opracowań naukowych [The names of companies as an object of scientific linguistic]. Conversatoria Linguistica, 7, 165–181. https://www.czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialinguistica/article/view/1079

Walczak, B. (2000). Nazwy firmowe: priopria czy appellativa? [Company names: priopria or appellativa?]. W: M. Czachorowska, Ł.M. Szewczyk (red.), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze (s. 113–122). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

WSJP = Żmigrodzki, P. (red.). (b.d.). Wielki słownik języka polskiego PAN [The great dictionary of the Polish language]. https://wsjp.pl