“His wish is to give him the name Vincent Kadłubek”. The cult of the Blessed Vincent in the light of Małopolska vital records (mid-18th–early 20th centuries)
PDF (Polski)
epub
mobi

Supplementary Files

Aneks: Tabela

Keywords

Vincent Kadłubek
Jędrzejów
anthroponymy
hagionyms
cult of saints
vital records

Abstract

Based on the Małopolska vital records from the period 1765-early 20th century, anthroponymic material was collected, showing that the name Wincenty Kadłubek was given at baptism at that time. This is undoubtedly connected with the cult of the then beatified Bishop of Cracow, but it is difficult to link it with the reception of his Chronicle. This custom was practised rather among the peasant and bourgeoisie strata, and its characteristic feature is that the name Kadłubek was given to boys born in early autumn, i.e. around the time of the liturgical commemoration of Bl. Vincent.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.67.4
PDF (Polski)
epub
mobi

References

Czajkowski, F.S. (1803). Wincentego Kadłubka biskupa krakowskiego Historya polska zkrócona [Wincenty Kadłubek Bishop of Cracow’s shortened Polish history]. Łowicz: [b. wyd.].Nekrolog Władysława Szczepańskiego. (1967, 28 stycznia). Życie Warszawy, 24.

Słomka, J. (1912). Pamiętniki włościanina: od pańszczyzny do dni dzisiejszych [Memoirs of a peasant: from serfdom to the present day]. Kraków: Krakowska Drukarnia Nakładowa. Szczepański, W. (1956). Ankieta personalna [Personal questionnaire], w archiwum prywatnym autora artykułu.

Artymiak, A. (1947). Mieszkańcy miasta Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej (1743–1752) [Inhabitants of Jędrzejów in the light of the oldest parish book (1743–1752)]. Jędrzejów: nakładem autora.

Bystroń, J.S. (1938). Księga imion w Polsce używanych [Book of names used in Poland]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”.

Chalcarz, A. (2001). Opactwo cystersów w Jędrzejowie ośrodkiem kultu błogosławionego Wincentego Kadłubka [Cistercian Abbey in Jędrzejów as a centre of cult of the blessed Wincenty Kadłubek]. W: K.R. Prokop (red.), Mistrz Wincenty Kadłubek: Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda (s. 103–108). Kraków: PAU.

Czyżewski, K.J., Walczak, M. (2008). Ikonografia błogosławionego Wincentego Kadłubka [Iconography of Blessed Wincenty Kadłubek]. Cistercium Mater Nostra, 2(2), 215–230.

Drelicharz, W. (2008). Pamięć i tradycja o Mistrzu Wincentym w dziejopisarstwie polskim XIII–XV wieku [Memory and tradition of Master Wincenty in Polish historiography of the 13th–15th centuries]. Cistercium Mater Nostra, 2(2), 141–192.

Dworzaczek, W. (1959). Genealogia [Genealogy]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Ebertowski, K. (2018). Bazy genealogiczne jako pomoc w poszukiwaniu przodków [Genealogical databases as an aid in the search for ancestors]. Folia Bibliologica, 60, 187–207.

Gieysztorowa, I. (1976). Wstęp do demografii staropolskiej [Introduction to Old Polish demography]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Górny, M. (1993). Rodzina chłopska w świetle swoich antroponimów: Studia nad kulturą nazewniczą wsi pałuckiej w XVII wieku [The peasant family in the light of its anthroponyms: Studies on the naming culture of the Pałuki village in the 17th century]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kopertowska, D. (1994). Ewolucja motywacji w imiennictwie [Evolution of motivation in naming]. Język Polski, 74(1), 22–33.

Kuklo, C. (2009). Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej [Demography of the Polish­Lithuanian Commonwealth before the partitions]. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Kürbis, B. (2003). Wstęp [Introduction]. W: Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska (s. V–CXXX). Wrocław: De Agostini.

Ledzińska, A., Zdanek, M. (2012–2013). XVII­wieczne epitafium enigmatyczne o Mistrzu Wincentym Kadłubku [The 17th­century enigmatic epitaph on Master Wincenty Kadlubek]. Cistercium Mater Nostra, 6, 123–154.

Lincoln, B. (2014). Between History and Myth: Stories of Harald Fairhair and the founding of the state. Chicago­London: The University of Chicago Press.

Lis, A. (2017). Casus exceptus: Problemy prawne kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka [Casus exceptus: Legal problems of the canonization of Blessed Wincenty Kadlubek]. Sandomierz: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Malec, M. (1997). Przydomki hagionimiczne w funkcji samodzielnych imion osobowych [Hagionymic nicknames in the function of independent personal names]. W: J. Duma, H. Popowska­Taborska (red.), Onomastyka i dialektologia: Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko (s. 181–186). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Manikowska, H., Gacka, D. (2018). Hagiografia a historyczność, czyli o historii w hagiografii i hagiografii w służbie historii [Hagiography and historicity, or history in hagiography and hagiography in the service of history]. W: J. Banaszkiewicz [et al.] (red.), Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski (t. I, s. 657–748). Warszawa: Instytut Historii PAN.

Minakowski, M.J. (2014). Gęstość sieci koligacji w parafii Kampinos w XIX wieku [Density of kinship networks in Kampinos parish in the 19th century]. Przeszłość Demograficzna Polski, 35, 65–74.

Olszewski, D. (1990). Kult bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie: Zarys historii [The cult of Blessed Wincenty Kadlubek in Jędrzejów: Outline of history]. W: D. Olszewski (red.), Cystersi w Polsce:W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego (s. 151–178). Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Plezia, M. (1957). Nazwa osobowa Kadłubek [Personal name Kadłubek]. Onomastica, 3, 393–417.

Plezia, M. (1960). Pierwszy polski historyk [The first Polish historian]. Tygodnik Powszechny, 14(17), 4–5.

Prokop, K.R. (2005). Wincenty Kadłubek. Kraków: WAM.

Rudnicka­Fira, E. (2013). Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury [Names of Cracovians from 16th to 18th century against the background of history and culture]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Ryłko, S. (2001). Droga do beatyfikacji i starania o kanonizację Wincentego Kadłubka [The path to beatification and efforts for the canonisation of Wincenty Kadlubek]. W: K.R. Prokop (red.), Mistrz Wincenty Kadłubek: Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda (s. 79–84). Kraków: PAU.

Sęczys, E. (2000). Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861 [Licensed nobility in the Congress Poland between 1836 and 1861]. Warszawa: DiG.

Stabińska, J. (1973). Mistrz Wincenty [Master Vincent]. Kraków: Znak.

Suma, T. (2005). Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815–1871. Słownik biograficzny [Postal officials in the Congress Poland 1815–1871. Biographical dictionary]. Warszawa: DiG.

Świżek, K. (1977). Rozwój kultu błog. Mistrza Wincentego Kadłubka (1226–1976) [Development of the cult of Bl. Master Wincenty Kadlubek (1226–1976)]. Więź, 20(10), 61–69.

Urban, J. (2008). Kult błogosławionego Wincentego Kadłubka w Katedrze na Wawelu [The cult of Blessed Wincenty Kadlubek at Wawel Cathedral]. Cistercium Mater Nostra, 2(2), 301–309.

Widajewicz, J. (1925). Nazwiska i przezwiska ludowe: Studium z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII w. [Folk names and nicknames: A study in the history of the Polish countryside in the 17th and 18th centuries]. Lwów: nakładem redakcji.

Wyżga, M. (2019). Homo movens: Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI–XVIII wieku [Homo movens: Peasant mobility in the Cracow microregion in the 16th–18th centuries]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zabłocki, S. (2008). Uwagi o recepcji bł. Wincentego Kadłubka w Polsce w XVIII wieku [Notes on the reception of Blessed Wincenty Kadlubek in Poland in the 18th century]. W: tenże, Od starożytności do neohellenizmu: Studia i szkice (s. 174–187). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zdanek, M. (2008). Kult Wincentego Kadłubka w świetle procesu kanonicznego super cultu immemorabili seu casu exceptu z lat 1687–1691 [The cult of Wincenty Kadlubek in the light of the canonical process super cultu immemorabili seu casu exceptu of 1687–1691]. Cistercium Mater Nostra, 2(2), 273–300.

Zdanek, M. (2012). Udział szlachty w rozwoju kultu błogosławionego Wincentego Kadłubka i jego jędrzejowskiego sanktuarium w XVI–XVII wieku [Participation of the nobility in the development of the cult of Blessed Vincent Kadlubek and his sanctuary in Jędrzejów in the 16th– 17th centuries]. Almanach Historyczny, 14, 23–33.

Ziobro, W. (2017). Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 — stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności [Roman Catholic Parish Register of Strzyżów, 1784–1918 — state of preservation and possibility to reconstruct the natural population movement]. Przeszłość Demograficzna Polski, 39, 97–115. https://doi.org/10.18276/pdp.2017.39-05