On Jewish names and surnames in the registry of births of the Jewish metrical district of Lubycza Królewska (1907–1929)
PDF (Polski)
epub
mobi

Keywords

anthroponyms
cultural onomastics
legal aspects of the surname
Jews
Lubycza Królewska

Abstract

This article examines names and surnames of the Jewish community members listed in the birth register of the Jewish metrical district of Lubycza Królewska (1907–1929). The first names appearing in the register are mostly of biblical origin, although Yiddish and a limited number of Romance and Slavic first names are also noticeable. In the case of surnames, structures with Germanic linguistic features predominate, with the majority of first name-derived and denominal anthroponyms. Equally distinctive are surnames derived with the suffix -er and compound surnames of German origin. Beyond its main analytical focus on the anthroponyms of the Lubycza district Jews, the article also delineates some trends in the name-forming processes in connection with the legal regulations of the time, as well as in relation to the history, culture and traditions of the Jewish community living in one Jewish qahal.

https://doi.org/10.17651/ONOMAST.67.7
PDF (Polski)
epub
mobi

References

Abramowicz, Z. (2001). Antroponimia Żydów białostockich jako zwierciadło kontaktów językowych i kulturowych [Anthroponymy of Białystok Jews as a mirror of linguistic and cultural contacts]. Białostockie Archiwum Językowe, 1, 7–14. https://doi.org/10.15290/baj.2001.01.01

Abramowicz, Z. (2003). Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich [Etymological dictionary of surnames of Bialystok Jews]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana. Abramowicz, Z. (2010). Antroponimia Żydów białostockich [Anthroponymy of Białystok Jews]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Abramowicz, Z. (2016). Imiona starotestamentowe w kulturze podlaskich Żydów i chrześcijan [The Old Testament names in the culture of Jews and christians from the region of Podlasie]. Onomastica, 60, 69–89. https://doi.org/10.17651/ONOMAST.60.5

Beider, A. (2001). A Dictionary of Ashkenazic Given Names: Their origin, structure, pronunciations, and migrations. Bergenfield, NJ: Avotaynu.

Beider, A. (2004). A Dictionary of Jewish Surnames from Galicia. Bergenfield, NJ: Avotaynu.

Bystroń, J. (1927). Nazwiska polskie [Polish surnames]. Lwów: Książnica–Atlas.

Dacewicz, L. (2001). Antroponimia Białegostoku w XVII–XVIII wieku [The anthroponymy of Białystok from the 17th–18th centuries]. Białystok: Libra.

Dacewicz, L. (2004). Identifizierung der jüdischen Bevölkerung und slawische Eigennamenkultur in der alten Wojewodschaft von Podlasie. Namenkundliche Informationen, 85/86, 201–208. https://doi.org/10.58938/ni370

Dacewicz, L. (2008). Antroponimia Żydów Podlasia w XVI–XVIII wieku [The anthroponymy of Jews from the 17th–18th centuries]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Dacewicz, L. (2019). Sposoby identyfikacji Żydów białostockich w świetle spisów ludności z lat 1799–1853 (okres zaboru rosyjskiego) [Ways of identification Jewish in the context of censuses in the period of the Russian Partitions]. Studia Wschodniosłowiańskie, 19, 321–333. https://doi.org/10.15290/sw.2019.19.22

Guz, M. (2011). O nazwiskach żydowskich w formie złożeń niemieckich (w Prusach) [Jewish surnames in the form of German compounds (in Prussia)]. Białostockie Archiwum Językowe, 11, 67–74. https://doi.org/10.15290/baj.2011.11.05

Czopek-Kopciuch, B., Górny, H., Magda-Czekaj, M., Palinciuc-Dudek, E., Skowronek, K., Supranowicz, E. (b.d.). Internetowy słownik nazwisk w Polsce [Internet dictionary of Polish surnames]. https://nazwiska.ijp.pan.pl

Jaracz, M. (2007). Nazwiska Żydów bydgoskich w świetle polskiego systemu antroponimicznego [Jewish anthroponymy in the naming space of interwar Bydgoszcz — the system of given names]. W: M. Święcicka (red.), Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność (t. 3, s. 99–110). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Jaracz, M. (2015). Antroponimia Żydów w przestrzeni nazewniczej międzywojennej Bydgoszczy — system imion [Jewish anthroponymy in the naming space of interwar Bydgoszcz — the system of given names]. LingVaria, 10(19), 253–269. https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.17

Klimas, A. (2021). Obcojęzyczne XIX-wieczne nazwiska mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego z sufiksem -er [19th-century foreign-language names of residents of Piotrków Trybunalski with the suffix -er]. Prace Językoznawcze, 23(2), 217–228. https://doi.org/10.31648/pj.6586

Klimas, A. (2022). Historyczne nazwiska odimienne w antroponimii Żydów piotrkowskich [Historical names in the anthroponymy of Jews from Piotrków]. Słowo. Studia językoznawcze, 13, 29–42. https://doi.org/10.15584/slowo.2022.13.3

Koper, M. (2012). Zapomniany sztetl — Lubycza Królewska. Śladami nieistniejącego miasteczka [Forgotten Shtetl — Lubycza Królewska. In the footsteps of a non-existent town]. W: W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba i S. J. Żurek (red.), Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia — kultura — literatura (s. 233–253). Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.

Malec, M. (1994). Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce [Christian names in medieval Poland]. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Michalewicz, J. (1995). Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej [Jewish record districts and Jewish religious communities in Galicia in the autonomous era]. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Sitarz, M. (2002). Nazwy osobowe Żydów. Próba objaśnienia [Jewish personal names. An attempt at explanation]. W: A. Cieślikowa (red.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Część 7: Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii (s. 1–18). Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN.

SG = Sulimierski, F., Chlebowski, B., Walewski, W. (red.). (1884). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [Geographical dictionary of the Kingdom of Poland and other slavic countries] (t. 5). Warszawa.

Śliż, M. (2006). Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848–1914 [Galician Jews on the way to equality 1848–1914]. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Tronina, A., Walewski, P. (2009). Biblijne nazwy osobowe i topograficzne. Słownik etymologiczny [Biblical personal and topographical names: Etymological dictionary]. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Trzciński, A. (2016–2017). Składnik informacyjny w hebrajskich epitafiach ze starego cmentarza w Lublinie [Information component in Hebrew epitaphs from the old Jewish cemetery in Lublin]. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, 8, 129–188.

Wasiutyński, B. (1930). Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studjum statystyczne [Jewish population in Poland in the 19th and 20th centuries: A statistical study]. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego.

Wierzbieniec, W. (2003). Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym [Jews in the Lwów voivodeship in the interwar period]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.